โลกและการเปลี่ยนแปลง

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การตัดไม้ทำลายป่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกในข้อใด
  แผ่นดินไหว
  ภูเขาไฟระเบิด
  ผิวหน้าดินถูกกัดกร่อน
  การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
2. ถ้าเปลือกโลก 2 แผ่น เคลื่อนที่ชนกัน และมุดกันจะเกิดอะไรขึ้น
  เทือกเขา
  ภูเขาไฟ
  ภูเขาไฟระเบิด
  ร่องลึกใต้มหาสมุทร
3. ข้อใดเป็นการนำหินมาใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสมกับลักษณะและคุณภาพของหิน
  นำหินปูนมาใช้ทำถนน
  ใช้หินแกรนิตในงานก่อสร้าง
  ใช้หินดินดานมาใช้ในงานก่อสร้าง
  นำหินทรายมาทำหินแกะสลัก
4. ระยะเวลาในการเย็นตัวของหินหนืด จะส่งผลต่อลักษณะใดของหินอัคนี
  ขนาดของหินอัคนี
  พื้นที่ในการเย็นตัวของหินอัคนี
  ลักษณะของเนื้อผลึก
  ปริมาณหินอัคนี
5. พันเจีย (pangea)� หมายถึงข้อใด
  พื้นผิวที่เป็นทะเล
  ทวีปที่แยกกันเป็นสองทวีป
  แผ่นดินที่จมอยู่ใต้มหาสมุทร
  ทวีปที่รวมกันเป็นทวีปเดียว
6. จากคุณสมบัติต่อไปนี้�������������� 1.�� เป็นสารอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ�������������� 2.�� มีโครงสร้างภายในที่เป็นระเบียบ�������������� 3.�� มีสูตรเคมีที่ไม่แน่นอน�������������� 4.�� สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นแร่ชนิดอื่นได้ง่าย�������������� ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของแร่
  ข้อ 1 และ 2
  ข้อ 2 และ 3
  ข้อ 3 และ 4
  ข้อ 1 และ 4
7. ชั้นหินที่เป็นแหล่งสะสมของปิโตรเลียม มีลักษณะอย่างไร
  เป็นชั้นหินเนื้อแน่น
  เป็นชั้นหินหนืด ซึ่งตอนบนมีชั้นหินเนื้อแน่นปิดทับอยู่
  เป็นชั้นหินพรุน ซึ่งตอนบนมีชั้นหินเนื้อแน่นปิดทับอยู่
  เป็นชั้นหินหนืด
8. ลักษณะดินชั้นบนต่างกับดินชั้นล่างอย่างไร
  ดินชั้นบนมีฮิวมัสมากกว่า
  ดินชั้นบนมีความพรุนน้อยกว่า
  ดินชั้นบนมีสีของเนื้อดินจางกว่า
  ดินชั้นบนมีขนาดเม็ดดินเล็กกว่า
9. ปรากฏการณ์ใดที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทราบว่าภายในโลกยังร้อนระอุ
  เกิดลมพายุ
  แผ่นดินไหว
  ภูเขาไฟระเบิด
  ดินแตกระแหง
10. จากการศึกษาผิวดินและหน้าตัดชั้นดิน พบว่าใต้ชั้นดินลงไปประกอบด้วยส่วนใด
  หินและแร่
  หินและทราย
  หินและกรด
  กรวดและทราย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile