ONET ศิลปะ 2553

,ONET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ เมื่อเริ่มเข้าฤดูเก็บเกี่ยว ทุ่งข้าวจะเปลี่ยนสีเป็นสี� �� 16 �� แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ในสมัยก่อนความเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ก็เพียงระดับหนึ่ง ไม่มีเครื่องช่วยไถนา ไม่มีเครื่องเก็บเกี่ยวรวงข้าวชาวนาต่างช่วยกันเก็บเกี่ยวที่เรียกว่า ลงแขกเกี่ยวข้าว บรรดา �� 17 �� ที่มีความสามารถในการร้อง �� 18 �� และจะมี� �� 19����เป็นผู้ช่วยร้องเพลงโต้ตอบกันดังคำร้องที่ว่า� �� 20 ���เนื้อร้องดังกล่าวนี้ มีความสนุกสนาน ถ้าจะมีเครื่องดนตรีประกอบ ก็จะมีเพียง� � 21
  มากันเถิดนางเอย เอ๋ยล่ะ แม่มา มารึมา
  เพลงลงแขกเกี่ยวข้าว
  เพลงเต้นกำรำเคียว
  ลูกคู่
2. ข้อใดเป็นจุดประสงค์หลักของการใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรี
  ฝึกความขยันในการเทียบเสียงเครื่องดนตรี
  ความสะอาด เรียบร้อย
  ความสะดวกในการหยิบใช้
  สามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องดนตรี
3. เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ เมื่อเริ่มเข้าฤดูเก็บเกี่ยว ทุ่งข้าวจะเปลี่ยนสีเป็นสี� �� 16 �� แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ในสมัยก่อนความเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ก็เพียงระดับหนึ่ง ไม่มีเครื่องช่วยไถนา ไม่มีเครื่องเก็บเกี่ยวรวงข้าวชาวนาต่างช่วยกันเก็บเกี่ยวที่เรียกว่า ลงแขกเกี่ยวข้าว บรรดา �� 17 �� ที่มีความสามารถในการร้อง �� 18 �� และจะมี� �� 19����เป็นผู้ช่วยร้องเพลงโต้ตอบกันดังคำร้องที่ว่า� �� 20 ���เนื้อร้องดังกล่าวนี้ มีความสนุกสนาน ถ้าจะมีเครื่องดนตรีประกอบ ก็จะมีเพียง� � 21
  ฆ้องวง
  ฉิ่ง
  ระนาด
  ฉาบ
4. เส้นในข้อใดให้ความรู้สึกสงบนิ่ง
  เส้นซิกแซ็ก
  เส้นนอน
  เส้นโค้ง
  เส้นเฉียง
5. การแสดงในข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
  ฟ้อนสาวไหม เป็นการแสดงที่สื่อให้เห็นขั้นตอนของการดูแลตัวไหม
  เซิ้งเป็นการแสดงภาคกลางของไทยที่แสดงออกถึงความสนุกสนาน
  รำกลองยาวหรือรำเถิดเทิงเป็นการแสดงพื้นเมืองภาคกลาง
  โนราเป็นการแสดงของภาคใต้ ซึ่งใช้หนังวัว หนังควายแกะฉลุลายเป็นตัวละครต่างๆ ในเรื่องรามเกียรติ์
6. เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ เมื่อเริ่มเข้าฤดูเก็บเกี่ยว ทุ่งข้าวจะเปลี่ยนสีเป็นสี� �� 16 �� แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ในสมัยก่อนความเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ก็เพียงระดับหนึ่ง ไม่มีเครื่องช่วยไถนา ไม่มีเครื่องเก็บเกี่ยวรวงข้าวชาวนาต่างช่วยกันเก็บเกี่ยวที่เรียกว่า ลงแขกเกี่ยวข้าว บรรดา �� 17 �� ที่มีความสามารถในการร้อง �� 18 �� และจะมี� �� 19����เป็นผู้ช่วยร้องเพลงโต้ตอบกันดังคำร้องที่ว่า� �� 20 ���เนื้อร้องดังกล่าวนี้ มีความสนุกสนาน ถ้าจะมีเครื่องดนตรีประกอบ ก็จะมีเพียง� � 21
  ลูกคู่
  พ่อเพลงแม่เพลง
  แม่มา
  ชาวนา
7. การที่จะสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะไทยในแขนงต่างๆ ได้ต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องใด
  การเขียนลายไทย
  การเขียนลายรดน้ำ
  การทำปูนปั้น
  การแกะสลักช่อฟ้า
8. เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ เมื่อเริ่มเข้าฤดูเก็บเกี่ยว ทุ่งข้าวจะเปลี่ยนสีเป็นสี� �� 16 �� แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ในสมัยก่อนความเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ก็เพียงระดับหนึ่ง ไม่มีเครื่องช่วยไถนา ไม่มีเครื่องเก็บเกี่ยวรวงข้าวชาวนาต่างช่วยกันเก็บเกี่ยวที่เรียกว่า ลงแขกเกี่ยวข้าว บรรดา �� 17 �� ที่มีความสามารถในการร้อง �� 18 �� และจะมี� �� 19����เป็นผู้ช่วยร้องเพลงโต้ตอบกันดังคำร้องที่ว่า� �� 20 ���เนื้อร้องดังกล่าวนี้ มีความสนุกสนาน ถ้าจะมีเครื่องดนตรีประกอบ ก็จะมีเพียง� � 21
  พ่อเพลงแม่เพลง
  ลูกคู่
  ชาวนา
  พี่น้อง
9. วัสดุใดที่สามารถนำมาใช้ปั้นชิ้นงานได้
  ขี้เลื่อย เยื่อกระดาษ
  ขี้ผึ้ง เศษแก้ว
  ขี้เลื่อย เศษแก้ว
  เยื่อกระดาษ เศษแก้ว
10. ภาพในข้อใดแสดงให้เห็นเพียงสองมิติ
  ตุ๊กตาเคลือบหญิงสาวเต้นบัลเลย์
  ภาพออกแบบลวดลายปลาในน้ำ
  ประติมากรรมรูปทรงเรขาคณิต
  ประติมากรรมตั้งรูปทรงอิสระ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile