การจัดการสารสนเทศ ชั้น ม.1

,การจัดการสารสนเทศจะต้องนำข้อมูลที่ดีมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดพิมพ์เอกสารเป็นสารสนเทศระดับใด
  ระดับหน่วยงาน
  ระดับองค์กร
  ระดับบุคคล
  ระดับกลุ่ม
2. สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
  มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูลสำรอง
  เก็บข้อมูลเพียงบางส่วนอย่างเพียงพอ
  เป็นข้อมูลเก่าที่นำมาประมวลผลใหม่
  สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้
3. สถิติจำนวนนักเรียนที่มาโรงเรียนสายเป็นข้อมูลชนิดใด
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ข้อมูลทุติยภูมิ
  ข้อมูลตติยภูมิ
  ข้อมูลปฐมภูมิ
4. การจัดการสารสนเทศมีขั้นตอนอย่างไร
  การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล


  การประมวลผลข้อมูล และการดูแลรักษาข้อมูล
5. สารสนเทศที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
  มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูลสำรอง
  เก็บข้อมูลเพียงบางส่วนอย่างเพียงพอ
  เป็นข้อมูลเก่าที่นำมาประมวลผลใหม่
  สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้
6. การจัดการสารสนเทศมีขั้นตอนอย่างไร
  การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล


  การประมวลผลข้อมูล และการดูแลรักษาข้อมูล
7. ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจะถูกนำมารวบรวมและประมวลผลครั้งเดียว เพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นการประมวลผลข้อมูลแบบใด
  การประมวลผลแบบเชื่อมตรง
  การประมวลผลแบบถาวร
  การประมวลผลแบบทันที
  การประมวลผลแบบกลุ่ม
8. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศประกอบด้วยอะไรบ้าง
  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและสารสนเทศ บุคลากร และกระบวนการทำงาน
  ฮาร์ดแวร์ กระบวนการทำงาน และบุคลากร
  ข้อมูลและสารสนเทศ และบุคลากร
  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากร
9. การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดพิมพ์เอกสารเป็นสารสนเทศระดับใด
  ระดับหน่วยงาน
  ระดับองค์กร
  ระดับบุคคล
  ระดับกลุ่ม
10. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศประกอบด้วยอะไรบ้าง
  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและสารสนเทศ บุคลากร และกระบวนการทำงาน
  ฮาร์ดแวร์ กระบวนการทำงาน และบุคลากร
  ข้อมูลและสารสนเทศ และบุคลากร
  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile