O-NET สังคมศึกษา ชุดที่1

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,O-NET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นกลุ่มสังคม
  กลุ่มคนที่โดยสารบนรถไฟ
  กลุ่มนักเรียนที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกัน
  กลุ่มคนที่กำลังซื้อของอยู่ในห้างสรรพสินค้า
  กลุ่มคนที่ยืนรอรถประจำทางบริเวณป้ายรถประจำทาง
2. ข้อใดเป็นสถาบันสังคมแห่งแรกของมนุษย์
  สถาบันศาสนา
  สถาบันการศึกษา
  สถาบันครอบครัว
  สถาบันการเมืองการปกครอง
3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะโครงสร้างทางสังคม
  เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ได้
  มีการรวมกลุ่มของคนในสังคม
  มีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติกิจกรรม
  มีแนวทางในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
4. สถาบันสังคมสำคัญอย่างไร
  สนองความต้องการแก่สมาชิก
  เป็นเครื่องสร้างอำนาจของบุคคล
  เป็นเครื่องมือช่วยประสานความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ
  ถูกทุกข้อ
5. การที่คนในชนบทย้ายเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ ๆ แสดงถึงลักษณะโครงสร้างทางสังคมในข้อใด
  มีการรวมกลุ่มของคนในสังคม
  มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้
  มีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติกิจกรรม
  มีแนวทางในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
6. รัฐสภามีความเกี่ยวข้องกับสถาบันสังคมในข้อใดมากที่สุด
  สถาบันศาสนา
  สถาบันเศรษฐกิจ
  สถาบันการศึกษา
  สถาบันการเมืองการปกครอง
7. โครงสร้างทางสังคมคืออะไร
  ความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม
  ส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นสังคมมนุษย์
  เค้าโครงความสัมพันธ์ที่ปรากฏในสังคมมนุษย์ทุกสังคม
  ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  สถาบันสังคมมีลักษณะเป็นรูปธรรม
  สถาบันสังคมเกิดจากการยอมรับร่วมกันของสมาชิกในสังคม
  สถาบันสังคมเกิดจากการเชื่อมโยงบรรทัดฐานต่าง ๆ ของสังคม
  สถาบันสังคมเกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของสมาชิกในอีกสังคมหนึ่ง
9. กลุ่มสังคมคืออะไร
  กลุ่มบุคคลที่มีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคลึงกัน
  กลุ่มบุคคลที่มีความสามารถและระดับสติปัญญาใกล้เคียงกัน
  กลุ่มบุคคลมาอยู่รวมกัน รู้สึกเป็นพวกเดียวกัน และมีการกระทำระหว่างกัน
  กลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่เดียวกัน มีความต้องการอย่างร่วมกัน และแสดงพฤติกรรมเหมือนกันกัน
10. สถาบันสังคมใดที่เกี่ยวข้องกับแบบแผนการสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นของมนุษย์
  สถาบันศาสนา
  สถาบันเศรษฐกิจ
  สถาบันการศึกษา
  สถาบันการเมืองการปกครอง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile