ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ หลักธรรมในการพัฒนาตนเอง ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน ๕ ประการในสังคมไทย
  ทำให้เกิดความมั่งคั่งในทางเศรษฐกิจ
  ทำให้คนในสังคมเป็นคนดี รู้จักหน้าที่ของตนเอง
  เป็นที่น่าเชื่อถือของนักลงทุน
  ถูกทุกข้อ
2. นาย ก. เก็บกระเป๋าสตางค์ที่คนอื่นทำหล่นหายได้ จึงนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามหาเจ้าของต่อไป แสดงว่า นาย ก. ได้รับการปลูกฝังค่านิยมข้อใดมา
  ประหยัด อดออม
  การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
  การเคารพกฎหมาย
  ถูกต้องทั้งข้อ 2. และข้อ 3.
3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการที่ควรปลูกฝังในสังคมไทย
  การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ
  การประหยัด และออม
  การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
  การไม่เคารพกฎหมาย
4. ดำสอนให้เขียวลูกสาวของตนใช้เงินอย่างประหยัด ซื้อของเท่าที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นเป็นการปลูกฝังค่านิยมในข้อใด
  การประหยัดอดออม
  การรู้จักหน้าที่ของตนเอง
  การรู้จักเคารพกฎหมาย
  ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
5. บุคคลในข้อใดที่มีพฤติกรรมที่แสดงว่าได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องมา
  นายผอมไม่ยอมต่อแถวเมื่อจะซื้ออาหาร
  นายดำไปจ่ายภาษีให้กับรัฐทุกปีโดยไม่คิดหลีกเลี่ยงภาษี
  นายฟ้าไม่ยอมช่วยเพื่อนในกลุ่มทำรายงาน
  นายอ้วนแอบขโมยป้ายบอกทางสาธารณะไปขาย
6. ค่านิยมของสังคมหมายความว่าอย่างไร?
  สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นด้วย
  สิ่งที่คนในสังคมยอมปฏิบัติ
  สิ่งที่สังคมยกย่องว่าเป็นสิ่งที่ดี สมควรที่สมาชิกในสังคมจะต้องกระทำ เป็นเป้าหมายที่สังคมอยากให้มี อยากให้เป็น
  ไม่มีข้อใดถูก
7. นายโต้งสมัครเป็นทหารกองประจำการเพราะตนอยากจะทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติไม่ให้ศัตรูมารุกรานประเทศ แสดงว่านายโต้งได้รับการปลูกฝังค่านิยมในเรื่องใดมา
  ความอดทนอดกลั้น
  ความขยันหมั่นเพียร
  ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  ความเสียสละ
8. ใครเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ
  พระสงฆ์
  ครูบาอาจารย์
  พ่อแม่
  คนในสังคมทุกคน
9. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมที่สำคัญของสังคมไทย
  การเคารพเทิดทูนเงินตรา
  การนับถือและให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา
  การเคารพผู้มีอาวุโส
  ความซื่อสัตย์สุจริต
10. เด็กชายแดงทำการบ้านตามที่ครูสั่งมาส่งทุกครั้งไม่เคยขาด แสดงว่าเด็กชายแดงได้รับการปลูกฝังค่านิยมในเรื่องใดมา
  ความเมตตากรุณา
  ความเสียสละ
  ความรับผิดชอบ
  การรู้จักเคารพกฎหมาย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile