แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/4

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,กฎหมาย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพครู
  กำหนดมาตรฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพ
  ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  พัฒนาวิชาชีพ
  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีองค์ประกอบในข้อใดที่เหมือนกับคณะกรรมการชุดอื่น
  ผู้แทนองค์กรเอชน
  ผู้แทนศิษย์เก่า
  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ข้อใดเป็นหัวใจสำคัญของระบบการประกันคุณภาพภายใน
  ดาเนินการโดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
  เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
  มีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย ต่อสาธารณชน
4. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  ผู้แทนองค์กรชุมชน
  ผู้แทนองค์กรเอกชน
  ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครู
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. กรณีที่ผลการประเมินไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด สมศ.ต้องดาเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก ก. รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  แจ้งให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในกำหนด
  จัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด
  รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
6. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  กากับ ดูแลจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ประสานส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน
  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ ตามข้อใด
  กำหนดนโยบายและแผนพัฒนา
  กากับส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
  ประสานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเอกชน
  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
8. บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
  ครู
  บุคลากรทางการศึกษาอื่น
  ผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา
9. ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ในระบบการประกันคุณภาพภายนอก
  เสนอยุบเลิกโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน
  ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปีนับ แต่การประเมินครั้งสุดท้าย
  คำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษา
  ประเมินผลและติดตามตรวจสอบโดย สมศ.
10. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
  ส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
  กากับและประสานให้สถาบันที่ทาหน้าที่ผลิตและพัฒนาให้มีความพร้อมและมีความ เข้มแข็ง
  จัดสรรและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครูอย่างเพียงพอ
  กำหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile