กราฟ

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด (3, –2) และขนานกับกราฟของสมการ x – 4y = 6
  y + 4x – 10 = 0
  x – 4y + 14 = 0
  4y – x + 11 = 0
  y + 4x + 5 = 0
2. จุดตัดของกราฟของสมการ 3y = 2x – 6 และ 2x + y = 8 อยู่ในจตุภาคใด
  จตุภาคที่ 1
  จตุภาคที่ 2
  จตุภาคที่ 3
  จตุภาคที่ 4
3. ถ้าเส้นตรงผ่านจุด (–4, 5), (x, 7) และมีความชัน ��แล้ว x มีค่าเท่าไร
  –1
  7
  –2
  14
4. กราฟของเส้นตรงคู่ใดขนานกัน
  y = x + 3 , y = 2x + 3
  y = 3x – 5 , y = 3x + 5
  x = –3 , y = 6
  y = 3x , y = 1
5. เส้นตรงแต่ละคู่ในข้อใดต่อไปนี้ขนานกัน
  y – x = –5 , 2y – 3x = 1
  5x – 2y = 7 , 2x + 5y = 11
  8x – 12 = 3 , 3x + 2y = 2
  2x + 3y = 7 , 4x + 6y = 11
6. นายแดงมีห้องพักให้เช่าอยู่ 50 ห้อง เมื่อค่าเช่าห้องละ 450 บาทต่อเดือน ห้องพักทั้ง 50 ห้องจะถูกเช่าหมด แต่ถ้าค่าเช่าห้องละ 525 บาทต่อเดือน ห้องพักที่ถูกเช่าจะลดลงเหลือ 45 ห้อง สมมติว่า ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเช่ารายเดือน คือ x และอุปสงค์ คือ y เป็นสมการเส้นตรงจงหาจำนวนห้องที่ถูกเช่า ถ้าค่าเช่าห้องเป็น 570 บาทต่อเดือน
  48 ห้อง
  44 ห้อง
  43 ห้อง
  42 ห้อง
7. กราฟของสมการ 2y + 5x = 10 คือข้อใดต่อไปนี้
8. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  ระยะตัดแกน X ของกราฟ คือ พิกัด x ของจุดที่กราฟตัดแกน Y
  สมการแกน X คือ x = 0
  y – y1 = m(x – x1) เป็นสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด (x1, y1) และมีความชันเท่ากับ m
  สมการเส้นตรงสองสมการใดๆ ที่ไม่ขนานกับแกน Y ถ้ามีความชันเท่ากัน เส้นตรงสองเส้นนั้นจะตัดกัน
9. นายแดงมีห้องพักให้เช่าอยู่ 50 ห้อง เมื่อค่าเช่าห้องละ 450 บาทต่อเดือน ห้องพักทั้ง 50 ห้องจะถูกเช่าหมด แต่ถ้าค่าเช่าห้องละ 525 บาทต่อเดือน ห้องพักที่ถูกเช่าจะลดลงเหลือ 45 ห้อง สมมติว่า ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเช่ารายเดือน คือ x และอุปสงค์ คือ y เป็นสมการเส้นตรงจงหาสมการเส้นตรง โดยให้ y เป็นอุปสงค์ และ x เป็นค่าเช่าห้อง
  15y – x = 150
  15y – x = 75
  15y + x = 1,230
  15y + x = 1,200
10. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
  กราฟของสมการ y = ax + b เมื่อ a > 0 และ b > 0 เป็นเส้นตรงที่ทำมุมแหลมกับแกน X ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
  กราฟของสมการ y = ax + b ขนานกันเมื่อความชัน a มีค่าเท่ากัน
  กราฟของสมการ y = ax + b ตั้งฉากกันเมื่อผลคูณของความชัน a มีค่าเท่ากับ -1
  กราฟของสมการ y = ax + b ผ่านจุดกำเนิดเมื่อ a และ b มีค่าเท่ากับศูนย์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile