คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6

,ให้นักเรียนหาคำศัพท์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กระเป๋า, ถุงเล็กๆ
  Good evening
  turn off
  pocket
  worker
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => วันคล้ายวันประสูติของพระเยชูตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม
  Christmas
  system
  calcium
  reader
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => โยน, ขว้าง, ปา
  breakfast
  another
  sesame seed
  toss
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สนามกีฬาขนาดใหญ่
  country
  longan
  telephone
  stadium
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แต่งตัว
  predict
  get dressed
  down
  vegetable
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อ่านซ้ำ
  fit
  vehicle
  reread
  branch
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เดือนมีนาคม
  list
  March
  batman
  policeman
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => �ลูกกวาด
  candy
  think
  eve
  popcorn
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เค็ม
  fall out
  lime
  salty
  concert
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อย่างไร
  on
  how
  dot
  jack fruit
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile