คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => บาท
  baht
  wash
  silent
  notebook
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => โคลง, ฉันท์, กาพย์, กลอน
  Good afternoon
  turn on
  poem
  fruit seller
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => จำนวนที่แสดงลำดับ
  horror
  finger
  ordinal number
  catch
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แขวน
  period
  hang
  camp
  China
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อ่าง
  donate
  sandal
  sink
  fume
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เกี่ยวกับพิธีการ,พิธีรีตอง
  ceremonial
  teacher
  vest
  quack
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => บน
  how
  jack fruit
  on
  dot
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อายุ
  age
  worship
  a toothache
  moon
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ไก่ตัวผู้
  cock
  summer
  wound
  rice
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => มีเมฆ
  cloudy
  sunglasses
  booth
  restroom
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile