คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อ่าน
  foot/feet
  Buddha
  read
  rose
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อากาศ
  attack
  tail
  equipment
  weather
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ดนตรีผสมที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน
  saint
  fantasia
  doing
  tomato
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แบ่งปัน
  egg
  toothpaste
  share
  kind
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => มีแสงแดด
  clothes
  Sunday
  toothbrush
  sunny
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สองครั้ง
  bin
  mask
  tape
  twice
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => บริการ
  emerald
  grandma
  serve
  video camera
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กลิ่น
  diamond
  spout
  smell
  omelette
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แฟ้มเอกสาร
  road
  file
  penalty
  listen
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หนุ่ม.สาว
  action
  internet
  leg/legs
  young
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile