โลกของอาชีพ

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ผู้ประกอบอาชีพประสบความล้มเหลว
  ผู้ประกอบอาชีพมีความเกียจคร้าน
  ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมหรือท้องตลาด
  เป็นอาชีพที่มีคู่แข่งในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก
  ผู้ประกอบอาชีพไม่มีความถนัดในอาชีพเป็นพื้นฐาน
2. การสร้างอาชีพของนักเรียนในวัยเรียน มีความสำคัญอย่างไร
  เป็นการสำรวจความพร้อมของตนเอง
  เป็นการฝึกฝนทักษะกระบวนการทำงาน
  เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงแก่นักเรียน
  เป็นแนวทางการประกอบอาชีพอิสระตามความสนใจ และความถนัด
3. อาชีพการให้บริการ ได้แก่ข้อใด
  ตัดหญ้า �ตกแต่งสวนในบ้าน
  ตกแต่งกระถางให้สวยงาม
  เปิดร้านขนมเบเกอรี่
  ประดิษฐ์โคมไฟ
4. องค์ประกอบหลักในการพิจารณาเลือกอาชีพ คือข้อใด
  เป็นอาชีพที่ตนเองถนัด มีความมั่นคงและสุจริต
  เป็นอาชีพที่สังคมยอมรับและมีผลตอบแทนสูง
  เป็นอาชีพที่ครอบครัวทำสืบทอดกันมา
  เป็นพื้นฐานของการศึกษาในอนาคต
5. นักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกของอาชีพได้อย่างไร
  เยี่ยมชมสถานที่ประกอบการจริงบ่อยๆ
  ฝึกทักษะอาชีพประเภทการขายสินค้าบ่อยๆ
  ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
  การเลือกเรียนต่อในสายที่นำไปสู่อาชีพที่เหมาะสมกับตนเองตามความสามารถ
6. นักเรียนมีแนวทางในการเลือกอาชีพอย่างไร
  ศึกษาข้อมูลงานจากสถานที่ประกอบการหรือสื่อมวลชน
  เป็นอาชีพที่ตนเองมีพื้นฐานความถนัด
  เป็นอาชีพที่มั่นคง และสุจริต
  ถูกทุกข้อ
7. การศึกษาข้อมูลลักษณะของงานที่นำไปประกอบอาชีพ มีประโยชน์อย่างไร
  ใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ
  ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพ
  ใช้ในการวางแผนเลือกศึกษาต่อ
  ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดเป็นอาชีพประเภทการผลิต เกี่ยวกับงานตกแต่งบ้าน
  อาชีพทำเทียนหอมไล่ยุง
  อาชีพปลูกไม้ประดับ
  อาชีพทำกรอบรูป
  อาชีพทำของที่ระลึก
9. ข้อใดจัดเป็นตัวชี้วัดของเจตคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อประกอบอาชีพสุจริต
  ความยุติธรรม
  ความขยันและอดทน
  ความเมตตากรุณา
  ความเห็นแก่ตัว
10. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ตนเองในการตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างไร
  ศึกษาข้อมูลลักษณะงาน มีรายละเอียดปลีกย่อยอย่างไร
  ศึกษาลักษณะงานในอาชีพจากสถานประกอบการจริง
  พิจารณาความสนใจ ความสามารถ ความถนัด ของตนเอง
  พิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับจากการตัดสินใจเลือกทำงาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile