แนวสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จรรยาเป็นเด็กเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน ต่อหน้าผู้ใหญ่ จึงเป็นที่รักของทุกคน พฤติกรรมดังกล่าวน่าจะเกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด
  กมฺมุนา วตฺตตี โลโก
  สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย
  ปูชโก ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ
  กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ
2. คนเราจะดี เลว ยาจน หรือร่ำรวยอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของตน จากข้อความนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุสภาษิตใด
  กมฺมุนา วตฺตตี โลโก
  สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย
  ปูชโก ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ
  กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ
3. ปรีชาหยั่งรู้หรือกำหนดรู้ที่เกิดจากอำนาจสมาธิ ข้อความนี้หมายถึงอะไร
  ฌาน
  ญาณ
  สมาธิ
  ปัญญา
4. เดิมมาลัยไม่ค่อยตั้งใจทำงาน แต่เดี๋ยวนี้ขยันตั้งใจทำงานมากขึ้น แสดงว่ามาลัยกำลังทำดีในข้อใด
  ทานมัย
  สีลมัย
  ภาวนามัย
  ไม่มีข้อใดถูก
5. ละวิตกและละวิจารณ์เสียได้ คงมีแต่ปีติ สุขและเอกัคตา จากข้อความนี้มีความสัมพันธกับฌานอะไร
  ปฐมฌาน
  ทุติยฌาน
  ตติยฌาน
  จตุตถฌาน
6. พุทธานุมัติ มีความหมายตรงกับข้อใด
  มีระเบียบวิจัย
  ตั้งใจเรียนให้รู้จริง
  ทำสิ่งที่ถูกต้องดีงาม
  ทำสิ่งที่ถูกต้องดีงาม
7. ในการงดเว้นจากความชั่ว เราต้องฝึกใจให้มีหลักธรรมข้อใดก่อน
  สัจจะ
  ขันติ
  สติปัญญา
  หิริ-โอตตัปปะ
8. มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน .. ข้อความนี้ต้องการสอนให้เราเป็นคนอย่างไร
  รู้จักแสวงหาพัสดุที่หายไป
  รู้จักประมาณในการใช้จ่าย
  รู้จักซ่อมแซมพัสดุที่เก่าชำรุด
  รู้จักคบหาสมาคมกับคนดีมีศีลธรรม
9. ครอบครัวจะดำรงอยู่ได้นาน สมาชิกในครอบครัวควรนำหลักธรรมข้อใดมาประพฤติปฏิบัติ
  สติปัฏฐาน 4
  ดรุณธรรม 6
  กุศลกรรมบถ 10
  กุลจิรัฏฐิติธรรม
10. ข้อใดเป็นความหมายของพุทธศาสนสุภาษิต
  คติเตือนใจคนไทยทั้งชาติ
  ข้อเตือนใจในพระพุทธศาสนา
  คำพุดที่พระพุทธเจ้าสอนสาวก
  คติเตือนใจสำหรับพระภิกษุสามเณร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile