แนวสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ดรุณธรรมข้อใดเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงาน การศึกษาเล่าเรียนหรือการทำกิจกรรมต่างๆ
  ความไม่มีโรค
  ความตั้งใจจริง
  ความขยันหมั่นเพียร
  การทำสิ่งที่ถูกต้องดีงาม
2. เดิมมาลัยไม่ค่อยตั้งใจทำงาน แต่เดี๋ยวนี้ขยันตั้งใจทำงานมากขึ้น แสดงว่ามาลัยกำลังทำดีในข้อใด
  ทานมัย
  สีลมัย
  ภาวนามัย
  ไม่มีข้อใดถูก
3. อุทิศทำจิตสงบแน่วแน่จนจิตเกิดสมาธิ การกระทำนี้เกี่ยวข้องกับอะไร
  สติ
  สมาธิ
  ฌาน
  ญาณ
4. ข้อใดมีความหมายตรงกับความเห็นผิดจากคลองธรรม
  หน้าซื่อใจคด
  ฝนตกขี้หมูไหล
  เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
  รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นทาง
5. คนเราจะดี เลว ยาจน หรือร่ำรวยอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของตน จากข้อความนี้สอดคล้องกับพุทธศาสนสุสภาษิตใด
  กมฺมุนา วตฺตตี โลโก
  สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย
  ปูชโก ลภเต ปูชํ วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ
  กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ
6. ในการงดเว้นจากความชั่ว เราต้องฝึกใจให้มีหลักธรรมข้อใดก่อน
  สัจจะ
  ขันติ
  สติปัญญา
  หิริ-โอตตัปปะ
7. ข้อใดสัมพันธ์กัน
  ทางกาย - ไม่พูดเท็จ
  ทางวาจา - ไม่พูดเพ้อเจ้อ
  ทางใจ - ไม่ประพฤติผิดในกาม
  ทางกาย - ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น
8. ปรีชาหยั่งรู้หรือกำหนดรู้ที่เกิดจากอำนาจสมาธิ ข้อความนี้หมายถึงอะไร
  ฌาน
  ญาณ
  สมาธิ
  ปัญญา
9. ข้อใดเป็นการตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนา
  พุท – โธ พุท – โธ
  ปวดหนอ ปวดหนอ
  โกรธหนอ โกรธหนอ
  ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนที่แท้จริง
10. โทษประการแรกของการดื่มน้ำเมา คือ ข้อใด
  ทำให้เสียเงินทอง
  ทำให้เสียชื่อเสียง
  ทำให้ขาดความละอาย
  ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile