O-NET สังคมศึกษา ชุดที่5

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,O-NET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยด้านประชากรในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร
  ก้าวเข้าสู่สังคมวัยแรงงาน
  ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
  ประชากรในวัยเด็กเพิ่มขึ้นมาก
  มีแนวโน้มว่าประชากรชายมากกว่าหญิง
2. ข้อใดเป็นปัญหาสังคม
  เด็กชายเอกไปโรงเรียนสาย
  กำนันน้อยป่วยเป็นอีสุกอีใส
  รถของนายเด่นเสียอยู่ในบ้าน
  ตำรวจยังจับคนร้ายที่ตระเวนขโมยตัดสายไฟฟ้าในหมู่บ้านไม่ได้
3. ปัญหาใหญ่ของระบบการศึกษาของไทยคืออะไร
  ขาดแคลนครู
  ขาดแคลนโรงเรียน
  ขาดแคลนนักเรียน
  ขาดแคลนห้องสมุด
4. สาเหตุใดที่ทำให้สังคมไทยประสบปัญหาทารกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวน้อยผิดปกติ
  มารดาติดสุรา
  มารดาสูบบุหรี่
  มารดาเจ็บป่วย
  ถูกทุกข้อ
5. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมการเมืองไทยที่สำคัญที่สุดอยู่ในปีใด
  พ.ศ. 2475
  พ.ศ. 2504
  พ.ศ. 2516
  พ.ศ. 2540
6. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของปัญหาสังคม
  การจัดระเบียบสังคม
  สิ่งแวดล้อมทางสังคม
  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  ความไม่เป็นระเบียบของสังคม
7. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของสังคมไทย
  การตั้งกระทรวงการคลัง
  การทำสนธิสัญญาเบอร์นี
  การทำสนธิสัญญาเบาว์ริง
  การทำสนธิสัญญาแวร์ซาย
8. การศึกษาไทยในปัจจุบันบันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างไร
  หญิงชายมีสิทธิได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน
  ชายมีความสามารถมรการศึกษามากกว่าหญิง
  ปัจจุบันยังนิยมใช้วัดเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน
  ถูกทุกข้อ
9. การเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของสังคมไทยที่ชัดเจนที่สุดคืออะไร
  รักความสนุก
  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  เชื่อในเรื่องบาป–บุญ
  วิถีชีวิตของคนในเมืองกับคนในชนบท
10. จำนวนประชากรของไทยมีลักษณะอย่างไร
  อัตราการเกิดสูง อัตราการตายต่ำ
  อัตราการเกิดต่ำ อัตราการตายสูง
  อัตราการเกิดสูง อัตราการตายสูง
  อัตราการเกิดต่ำ อัตราการตายต่ำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile