เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เวลากราบพระสงฆ์ เราควรกราบอย่างไร
  กราบ 1 ครั้ง ไม่แบมือ
  กราบ 1 ครั้ง แบมือ
  กราบ 3 ครั้ง ไม่แบมือ
  กราบ 3 ครั้ง แบมือ
2. ในวัยของนักเรียน ควรช่วยพัฒนาวัด โดยวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  รับใช้พระสงฆ์
  ช่วยสร้างกำแพงวัด
  ล้างถ้วยชามในโรงครัว
  ช่วยเก็บกวาดบริเวณวัด
3. เราแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่ออะไร
  ปฏิบัติตามประเพณีนิยม
  ให้พ่อแม่เกิดความภาคภูมิใจ
  ให้พุทธศาสนิกชนคนอื่นยอมรับ
  ประกาศตนว่านับถือพระพุทธศาสนา
4. นักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นคนดีได้อย่างไร
  ประกอบอาชีพที่สุจริต
  บริจาคทรัพย์บำรุงศาสนา
  เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่
  บำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติ
5. เวลาใส่บาตรพระสงฆ์ ควรทำอย่างไร
  ถอดรองเท้าก่อนใส่บาตร
  นั่งย่อตัวลงตอนใส่บาตร
  ใส่ของโดยไม่ให้มือถูกบาตร
  สวดมนต์ขณะใส่ของลงในบาตร
6. เหตุใดวัดจึงเป็นศูนย์กลางของชุมชน
  มีสิ่งก่อสร้างสวยงาม
  เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
  มีพระสงฆ์อาศัยอยู่ในวัด
  ทุกคนสามารถเข้าไปในวัดได้
7. เราใช้การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์กราบใคร
  พ่อแม่
  พระสงฆ์
  ครูอาจารย์
  ญาติผู้ใหญ่
8. เราควรทำความดีเพราะอะไร
  เพราะจะได้รับผลตอบแทนที่ดี
  เพราะจะได้มีคนยกย่องชื่นชม
  เพราะเป็นสิ่งที่เราควรทำ
  เพราะทำให้เรามีความสุข
9. การเรียนธรรมศึกษา เพื่อประโยชน์ในข้อใดสำคัญที่สุด
  นำไปปฏิบัติ
  นำไปสอบแข่งขัน
  นำไปเขียนหนังสือ
  นำไปใช้สนทนากับผู้อื่น
10. การที่สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ทรงสอนพระโอรสและพระธิดาไม่ให้ทรงวางอำนาจเหนือผู้อื่น เพราะพระองค์มีคุณธรรมในข้อใด
  ความซื่อสัตย์
  ความยุติธรรม
  ความอดทน
  ความใฝ่รู้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile