แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2549) ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Your relative just spilled her coffee on your carpet. What’d you say to her considerately?
  Excuse me. Don’t worry about it.
  Anyway you ought to pay for the cleaning.
  I’m so sorry. Everything will get better soon.
  Don’t take it seriously. It’s no big deal. In the party,
2. Songkran asks Maim if he can meet her in Bangkok this month. In fact, Maim will have been living in USA by that time. She might says, ____________.
  I’m glad to meet you then.
  The faster, the better.
  I’m afraid my schedule is pretty tight.
  Long time, no see.
3. Sombat : What’s his financial position? Sorapong: _______________.
  I don’t think it’s quite as simple as that.
  The bank rate him as sound.
  He is a rich banker.
  He works as an accountant.
4. Julia : I’m wondering whether I’ll get fired. Jenifer: _____________.
  Why don’t you buy some extinguishers?
  Have you got any enemies around you?
  Forget it buddy. No one can sack you.
  Don’t worry. There is no flammable thing here.
5. Rain : Do you know his where abouts? Seven: _____________.
  He is an architect.
  Yes, he is.
  I haven’t heard from him for ages.
  His house lies near the drugstore.
6. Willy feels terrible and has got a bad hangover. What’d you suggest him to do?
  I advise him to cease drinking.
  I suggest him to quit smoking.
  I recommend him to consult a physician.
  I propose him to do some more exercises.
7. Masha: Would you come and fetch me? Krit : What’s time? Masha: ____________. Krit : Half past three.
  Okay.
  Don’t mention it.
  You name it.
  Please tell me later.
8. Film invites Palmy to drive to Phuket this weekend but Palmy is so busy during moment. She say, ____________.
  I’d rather not. Thanks anyway.
  Why not?
  Thank you. It could be cool.
  How about driving to Phuket? Thanks.
9. Nadia: I’d like to make a collect call to 0 2884 9898. Operator: _____________.
  I’ll disconnect you first.
  Who would you like to speak to?
  Can I have any extensions?
  I’ll put you through.
10. Noon likes her job but it does not make enough money. What will you say if she consults you about the problem?
  If I were you, I would quit it.
  How come you ask your boss for a raise.
  You showed have been on a strike.
  Don’t put up with the unfair treatment of employment.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile