แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2549) ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Masha: Would you come and fetch me? Krit : What’s time? Masha: ____________. Krit : Half past three.
  Okay.
  Don’t mention it.
  You name it.
  Please tell me later.
2. Noon likes her job but it does not make enough money. What will you say if she consults you about the problem?
  If I were you, I would quit it.
  How come you ask your boss for a raise.
  You showed have been on a strike.
  Don’t put up with the unfair treatment of employment.
3. Your friend needs you to stay a bit longer in a party. He might say, ____________.
  Time and tide wait for no man.
  Take all the time you want.
  Hey, hang around. I just got here.
  Let me bring you a drink.
4. Josh : He’s absolutely boiling! Policeman: _______________.
  He needs to cook some dishes.
  Give him the kitchen utensils.
  Bring him right into the examining chamber.
  He wants the first aid immediately.
5. Nadia: I’d like to make a collect call to 0 2884 9898. Operator: _____________.
  I’ll disconnect you first.
  Who would you like to speak to?
  Can I have any extensions?
  I’ll put you through.
6. Khet asks Noon for their marriage plan and she agrees with the plan. She says, ____________.
  I doubt it.
  I’m of two minds.
  Let me see.
  I’m for it.
7. Lydia : What procedure must I go through to join the club? Officer: ________________.
  Could you?
  You mustn’t stand in line.
  Just fill out this form first.
  Want a demonstration now?
8. Rain : Do you know his where abouts? Seven: _____________.
  He is an architect.
  Yes, he is.
  I haven’t heard from him for ages.
  His house lies near the drugstore.
9. Beam have to leave for home. What would he say to the host?
  It was a pleasure having you.
  So soon? Give my best regards to your wife.
  Are you positive you can’t stay any longer?
  I must run along now. It’s my pleasure to be here.
10. Your relative just spilled her coffee on your carpet. What’d you say to her considerately?
  Excuse me. Don’t worry about it.
  Anyway you ought to pay for the cleaning.
  I’m so sorry. Everything will get better soon.
  Don’t take it seriously. It’s no big deal. In the party,
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile