เรื่อง วัฒนธรรมในชุมชน ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กิจกรรมในข้อใดไม่ได้เป็นไปเพื่อการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในชุมชน
  การประกวดนางนพมาศ
  การประกวดนางแบบ
  การประกวดขบวนรถบุปผชาติ
  การประกวดเทียนพรรษา
2. เพราะเหตุใดในท้องถิ่นต่างๆ ของไทยจึงมีวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการเพาะปลูก
  เป็นอาชีพที่รัฐกำหนดให้ทำ
  เป็นอาชีพหลักของคนไทย
  เป็นอาชีพที่รัฐส่งเสริม
  เป็นอาชีพที่สืบทอดมาแต่โบราณ
3. สิ่งใดที่หน่วยงานของรัฐใ้ช้เป็นสิ่งที่แสดงความเป็นไทยที่เด่นชัดที่สุด
  ภาษาไทย
  เพลงชาติไทย
  อาหารไทย
  ธงชาติไทย
4. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรการบริหารส่วนตำบล
  รักษาความสะอาดของชุมชน
  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
  ออกกฎหมายใช้ในชุมชน
  บำรุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ภาษาใดถูกกำหนดให้เป็นภาษาทางราชการของไทย
  ภาษาถิ่น
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาบาลี
6. การละเล่นใดที่เกิดจากอาชีพทำนา
  เพลงเรือ
  มอญซ่อนผ้า
  เสือกินวัว
  เต้นกำรำเคียว
7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่แสดงความเป็นไทย
  อาหารไทย
  ธงชาติไทย
  ภาษาไทย
  รูปร่างหน้าตา
8. ข้อใดไม่จัดเป็นสมุนไพรไทย
  ชา
  ขิง
  ข่า
  ตะไคร้
9. ข้อใดไม่ใช่ประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
  ตักบาตรเทโว
  บุญบั้งไฟ
  แห่เทียนพรรษา
  ทอดกฐิน
10. เพราะเหตุใดคนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ จึงนิยมสร้างบ้านเรือนแพ
  เป็นความนิยมตามแฟชั่น
  ล่องแพไปค้าขายที่อื่นได้
  ปรับระดับขึ้นลงตามระดับน้ำในแม่น้ำได้ จึงไม่ถูกน้ำท่วม
  เป็นกฎข้อบังคับของกรมชลประทาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile