เรื่อง วัฒนธรรมในชุมชน ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่แสดงความเป็นไทย
  อาหารไทย
  ธงชาติไทย
  ภาษาไทย
  รูปร่างหน้าตา
2. ศาสนาใดที่มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแต่งกายตามหลักการของศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์
  พระพุทธศาสนา
  คริสต์ศาสนา
  ศาสนาอิสลาม
  ศาสนาพราหมณ์
3. ข้อใดไม่ใช่กฎระเบียบของชุมชน
  ปฏิบัติตามกฎจราจร
  ดูแลรักษาสิ่งของสาธารณะ
  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
  ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด
4. ข้อใดไม่ใช่ประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
  ตักบาตรเทโว
  บุญบั้งไฟ
  แห่เทียนพรรษา
  ทอดกฐิน
5. คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการบริหารงานในชุมชนในข้อใด
  ร่วมเดินขบวนขับไล่เจ้าหน้าที่
  ออกกฎหมายใช้ภายในชุมชน
  ส่งบัตรสนเท่ห์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ซื่อสัตย์
  รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
6. ข้อใดไม่จัดเป็นสมุนไพรไทย
  ชา
  ขิง
  ข่า
  ตะไคร้
7. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรการบริหารส่วนตำบล
  รักษาความสะอาดของชุมชน
  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
  ออกกฎหมายใช้ในชุมชน
  บำรุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ภาษาใดถูกกำหนดให้เป็นภาษาทางราชการของไทย
  ภาษาถิ่น
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาบาลี
9. สิ่งใดที่หน่วยงานของรัฐใ้ช้เป็นสิ่งที่แสดงความเป็นไทยที่เด่นชัดที่สุด
  ภาษาไทย
  เพลงชาติไทย
  อาหารไทย
  ธงชาติไทย
10. เพราะเหตุใดในท้องถิ่นต่างๆ ของไทยจึงมีวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการเพาะปลูก
  เป็นอาชีพที่รัฐกำหนดให้ทำ
  เป็นอาชีพหลักของคนไทย
  เป็นอาชีพที่รัฐส่งเสริม
  เป็นอาชีพที่สืบทอดมาแต่โบราณ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile