เรื่อง วัฒนธรรมในชุมชน ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ศาสนาใดที่มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแต่งกายตามหลักการของศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์
  พระพุทธศาสนา
  คริสต์ศาสนา
  ศาสนาอิสลาม
  ศาสนาพราหมณ์
2. ในการเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันกีฬา สิ่งใดสำคัญที่สุด
  การฝึกซ้อมอย่างเต็มที่
  การมุ่งมั่นในการเอาชนะ
  การมีน้ำใจนักกีฬา
  การปฏิบัติตามคำสั่งผู้ฝึกสอน
3. สถานทูตไทยประจำต่างประเทศใช้สัญลักษณ์ใดที่แสดงความเป็นไทย
  ธงชาติไทย
  วัฒนธรรมไทย
  ภาษาไทย
  ประเพณีไทย
4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่แสดงความเป็นไทย
  อาหารไทย
  ธงชาติไทย
  ภาษาไทย
  รูปร่างหน้าตา
5. กิจกรรมในข้อใดไม่ได้เป็นไปเพื่อการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในชุมชน
  การประกวดนางนพมาศ
  การประกวดนางแบบ
  การประกวดขบวนรถบุปผชาติ
  การประกวดเทียนพรรษา
6. คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการบริหารงานในชุมชนในข้อใด
  ร่วมเดินขบวนขับไล่เจ้าหน้าที่
  ออกกฎหมายใช้ภายในชุมชน
  ส่งบัตรสนเท่ห์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ซื่อสัตย์
  รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
7. ข้อใดไม่จัดเป็นสมุนไพรไทย
  ชา
  ขิง
  ข่า
  ตะไคร้
8. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรการบริหารส่วนตำบล
  รักษาความสะอาดของชุมชน
  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
  ออกกฎหมายใช้ในชุมชน
  บำรุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. เพราะเหตุใดในท้องถิ่นต่างๆ ของไทยจึงมีวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการเพาะปลูก
  เป็นอาชีพที่รัฐกำหนดให้ทำ
  เป็นอาชีพหลักของคนไทย
  เป็นอาชีพที่รัฐส่งเสริม
  เป็นอาชีพที่สืบทอดมาแต่โบราณ
10. การละเล่นใดที่เกิดจากอาชีพทำนา
  เพลงเรือ
  มอญซ่อนผ้า
  เสือกินวัว
  เต้นกำรำเคียว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile