วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่29

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่จัดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
  สมัย ลอกข้อความบางตอนในหนังสือที่บุคคลอื่นเรียบเรียงไว้ โดยมิได้ทำการอ้างอิง
  สมาน อัดเทปการแสดงสดรายการหนึ่งแล้วนำมาบันทึกเป็นแผ่นวีดิทัศน์จำหน่าย
  สนิท แปลงเนื้อเพลงของชาลีที่แต่งทั้งเนื้อร้องและทำนองไว้ เป็นเพลงของตนเองใหม่
  สมัคร นำเค้าโครงชีวิตจริงของบุคคลมาเขียนเป็นบทโทรทัศน์
2. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงใด
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักนายกรัฐมนตรี
3. นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วรวมกี่ฉบับ และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเรียกว่าอย่างไร
  รวม 17 ฉบับ ปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
  รวม 18 ฉบับ ปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2541
  รวม 18 ฉบับ ปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
  รวม 19 ฉบับ ปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2551
4. ความหมายของ “อายุความแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์” ตรงกับข้อใด
  ระยะเวลาที่เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์จะใช้ประโยชน์จากงานชิ้นนั้น และการอนุญาติให้ผู้อื่นใช้ รวมถึงการตกทอดถึงทายาทตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  ระยะเวลาที่เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์และทายาทจะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้ตลอดไป
  ระยะเวลาที่เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์หรือทายาทจะต้องดำเนินการฟ้องร้องผู้ที่ละเมิดหรือลอกเลียนงานของตน
  ระยะเวลาที่เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์หรือทายาทจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใครเอางานของตนไปใช้ โดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องกฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
  เด็กทุกคนจะต้องเข้ารับการศึกษาตั้งแต่อายุย่างเข้าปีที่ 7
  เด็กทุกคนจะต้องเข้ารับการศึกษาตั้งแต่อายุย่างเข้าปีที่ 3 จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรืออายุย่างเข้าปีที่ 16
  เด็กทุกคนจะต้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หากไม่สามารถเรียนจบด้วยเหตุผลใดก็ตามบิดามารดาหรือผู้ปกครองมีความผิด
  เด็กคนใดหากไม่ประสงค์จะเข้าเรียนในโรงเรียน ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานจากคณะกรรมการที่ทางราชการแต่งตั้งขึ้น บิดามารดาหรือผู้ปกครองถึงจะพ้นความผิด
6. สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่น แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หากก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้นำมาใช้ ผู้ใช้สามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานใด
  คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
  คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
  คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
  คณะกรรมการว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม
7. ดาวเช่าบ้านเดื้อนเพื่ออยู่อาศัย ช่วงหนึ่งดาวค้างค่าเช่า เดือนจึงถือโอกาสงัดประตูบ้านเข้า แล้วนำสิ่งของมีค่าในบ้านไปขาย โดยอ้างว่าเป็นค่าเช่าบ้านที่ดาวค้างอยู่ ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
  เดือนสามารถทำได้ เพราะดาวมีหนี้ค้างชำระเดือนอยู่
  เดือนสามารถทำได้ เพราะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหลังนี้
  เดือนไม่สามารถทำได้ เพราะยังไม่ได้ผ่านการเจรจาเรื่องหนี้สิน
  เดือนไม่สามารถทำได้ เพราะดาวมีสิทธิอาศัยอันเป็นสิทธิในเคหสถานที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครอง
8. ตามประวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งดำเนินการโดย “คณะราษฎร” ประกอบด้วยบุคคลหมุ่เหล่าใดบ้าง
  ทหารบก ทหารเรือ ตำรวจ
  ทหารเรือ และทหารอากาศ
  ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และพลเมือง
  ทหารบก และทหารเรือ
9. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  ควบคุมคุณภาพสินค้าหรือการให้บริการเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการหรือให้บริการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค
  สอดส่องตรวจตรากระบวนการผลิตสินค้าทุกขั้นตอน
  ติดตาม ตรวจสอบ และจับกุมผู้ผลิตสินค้าที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
  สั่งปิดกิจการเมื่อมีผู้มาแจ้งถึงเรื่องคุณภาพสินค้าหรือบริการ
10. การเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกล่าวในข้อ 16 และ 17 ตรงกับวัน เดือน ปีใดและเกิดขึ้นในรัชกาลใด
  วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 รัชกาลที่ 6
  วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 รัชกาลที่ 7
  วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 รัชกาลที่ 6
  วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 รัชกาลที่ 7
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile