วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่29

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ความหมายของ “อายุความแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์” ตรงกับข้อใด
  ระยะเวลาที่เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์จะใช้ประโยชน์จากงานชิ้นนั้น และการอนุญาติให้ผู้อื่นใช้ รวมถึงการตกทอดถึงทายาทตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  ระยะเวลาที่เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์และทายาทจะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้ตลอดไป
  ระยะเวลาที่เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์หรือทายาทจะต้องดำเนินการฟ้องร้องผู้ที่ละเมิดหรือลอกเลียนงานของตน
  ระยะเวลาที่เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์หรือทายาทจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใครเอางานของตนไปใช้ โดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามมาตรการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
  โรงเรียนจัดกิจกรรมต่อต้านภัยจากสิ่งเสพติดเป็นประจำ
  โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง
  โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองทุกขั้นตอนเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนในทุกๆ ด้าน
  โรงเรียนกำหนดมาตรการขั้นต่ำ คือ ไล่ออกจากสถานศึกษาจนถึงนำตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อพบว่านักเรียนกระทำความผิดหรือมีพฤติกรรมส่อว่าจะกระทำผิด
3. นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วรวมกี่ฉบับ และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเรียกว่าอย่างไร
  รวม 17 ฉบับ ปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
  รวม 18 ฉบับ ปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2541
  รวม 18 ฉบับ ปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
  รวม 19 ฉบับ ปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2551
4. หากต้องจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตในอัตราที่สูงกว่ากำหนด หรือถูกเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์มือถือเกินกว่าที่ควรจ่ายจริง ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานใด
  คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
  คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
  คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
  คณะกรรมการว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม
5. ตามประวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งดำเนินการโดย “คณะราษฎร” ประกอบด้วยบุคคลหมุ่เหล่าใดบ้าง
  ทหารบก ทหารเรือ ตำรวจ
  ทหารเรือ และทหารอากาศ
  ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และพลเมือง
  ทหารบก และทหารเรือ
6. เด็กและเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาสลเยาวชนและครอบครัวจะถูกลงโทษโดยควบคุมตัวไว้สถานที่ใด
  ทัณฑสถานวัยรุ่น
  สถานบำบัดพิเศษ
  บ้านเมตตา
  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
7. สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่น แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หากก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้นำมาใช้ ผู้ใช้สามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานใด
  คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา
  คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
  คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
  คณะกรรมการว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม
8. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องปฏิบัติต่อเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
  ปรีดา ไม่ส่งบุตรของตนเข้าศึกษาในชั้นการศึกษาภาคบังคับ
  เดชา นำบุตรที่เกิดกับภรรยาคนเดิมมาจ้างสถานรับเลี้ยงเด็กเลี้ยงแล้วไม่นำกลับ
  ธิดา ไล่ไม่ให้ลูกของตนเข้ามาอาศัยในบ้าน เพราะโกรธที่ลูกไม่เชื่อฟังคำสั่งสอน
  อำนาจ จงใจไม่ให้ค่าอาหารแกลูกขณะไปโรงเรียน เพราะต้องการลงโทษลูกที่สอบตกหลายวิชา
9. การเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกล่าวในข้อ 16 และ 17 ตรงกับวัน เดือน ปีใดและเกิดขึ้นในรัชกาลใด
  วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 รัชกาลที่ 6
  วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 รัชกาลที่ 7
  วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 รัชกาลที่ 6
  วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 รัชกาลที่ 7
10. สิทธิความเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  เริ่มต้นตั้งแต่คลอดพ้นจากครรภ์มารดา
  เริ่มต้นเมื่อคลอด และต้องอยู่รอดเป็นทารกจะนานเพียงใดก็ได้
  เริ่มต้นตั้งแต่ปฏิสนธิ ส่วนเมื่อคลอดแล้วจะรอดหรือตายไม่สำคัญ
  เริ่มต้นตั้งแต่การปฏิสนธิมีอวัยวะครบถ้วน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile