การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ผู้มีหน้าที่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในจังหวัดคือใคร
  เจ้าหน้าที่ป่าไม้
  ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ผู้นำชุมชน
  คนทุกคนในจังหวัด
2. บุคคลใดใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าที่สุด
  มาลีรดน้ำต้นไม้ทุกเที่ยงคืน
  แจ้ชอบเปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟัน
  จุ๋มนำน้ำที่เหลือจากการซักผ้าไปรดน้ำต้นไม้
  จิ๊บชอบดื่มน้ำอัดลม
3. น้อยหน่าใช้กระดาษทั้งสองหน้าเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข้อใด
  การใช้สิ่งอื่นทดแทน
  การใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า
  การนำกลับมาใช้ใหม่
  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
4. ข้อใดคือทรัพยากรธรรมชาติที่หายาก
  ต้นมะขาม
  ต้นกุหลาบ
  ต้นไม้สัก
  ต้นมะม่วง
5. ข้อใดคือการใช้สิ่งอื่นทดแทนทรัพยากรที่หายาก
  การใช้ไม่ไผ่มาทำเก้าอี้แทนไม้สัก
  การเอาเสื้อผ้าที่ไม่ใช่แล้วไปบริจาคให้ผู้ด้อยโอกาส
  เอาหนังสือเรียนที่ใช้แล้วไปบริจาคให้ห้องสมุด
  ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
6. นักเรียนสามารถมีส่วนในการอนุรักษ์ป่าไม้ได้อย่างไรบ้าง
  ร่วมกันปลูกป่าทดแทน
  ประหยัดน้ำ
  ใช้สิ่งของอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด
  ถูกทุกข้อ
7. วัตถุประสงค์ของธนาคารขยะคือข้อใด
  สร้างอาชีพให้คนในชุมชน
  เป็นกุศโลบายให้มีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกแล้ว
  สร้างผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่
  เกินขยะให้มากที่สุด
8. ข้อใดคือวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
  เอกใช้ถุงผ้าไปใส่ของแทนถุงพลาสติก
  อ้อนเอาเสื้อผ้าของตนตอนเด็กๆ ให้น้อง
  การใช้กระดาษหนังสือพิมพ์มาเช็คกระจก
  ถูกทุกข้อ
9. การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติก่อให้เกิดผลดีอย่างไร
  เกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน
  เพิ่มภาระหน้าที่ของคนในชุมชน
  ประหยัดงบประมาณ
  มีประชากรตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่น
10. ข้อใดไม่ใช่วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
  ใช้สิ่งอื่นทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่หายาก
  ปรับปรุงทรัพยากรในท้องถิ่นให้มีสภาพที่ดีขึ้น
  ซื้อทรัพยากรที่หายากกักตุนไว้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile