คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู

,ดร.จีระ, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ทักขิณทิศ หมายถึง ทิศตามข้อใด
  บิดา มารดา
  ครู อาจารย์
  บุตร ภรรยา สามี
  มิตรสหาย
2. ความระลึกได้ตรงกับข้อใด
  สติ
  สัทธา
  โสรัจจะ
  สมาธิ
3. ความไม่เบียดเบียนไม่บีบคั้น คือข้อใด
  ตะบะ
  ขันติ
  อวิหิงสา
  อวิโรธนะ
4. ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
  ยกข้อกล่าวหา
  ตักเตือน
  ภาคทัณฑ์
  ตัดเงินเดือน
5. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด
  พรหมวิหาร 4
  สังคหวัตถุ 4
  อิทธิบาท 4
  ธรรมของฆราวาส 4
6. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด
  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
  เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ
  เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน
  เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  จรรยาบรรณต่อตนเอง
  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อนักเรียน
  จรรยาบรรณต่อสังคม
8. สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อปกป้องและสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
  จรรยาบรรณต่อตนเอง
  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อนักเรียน
  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
9. ธรรมที่เป็นลักษณะที่เป็นสามัญทั่วไป
  ทิศ 6
  มรรค 8
  อริยสัจ 4
  ไตรลักษณ์
10. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานที่ 5 คือข้อใด
  หลักสูตร
  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile