คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด
  ธัมมัญญุตา
  อัตถัญญตา
  อัตตัญญตา
  มัตตัญญตา
2. ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการหาเลี้ยงชีพโดยชอบ เป็นหลักธรรมตามข้อใด
  ธัมมัญญตา
  อัตถัญญตา
  อัตตัญญตา
  มัตตัญญตา
3. คำว่า "ความสงบเสงี่ยม" ตรงกับข้อใด
  สติ
  ขันติ
  โสรัจจะ
  สัมปชัญญะ
4. ฉันทาคติ ตรงกับข้อใด
  ลำเอียงเพราะเขลา
  ลำเอียงเพราะรัก
  ลำเอียงเพราะหลง
  ลำเอียงเพราะกลัว
5. ความพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี เป็นหลักธรรมตามข้อใด
  พรหมวิหาร 4
  สังคหวัตถุ 4
  อิทธิบาท 4
  ฆราวาสธรรม 4
6. ทำการงานชอบ เป็นหลักธรรมตามข้อใด
  สัมมาอาชีวะ
  สัมมาวายามา
  สัมมาสังกัปปะ
  สัมมากัมมันตะ
7. มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน
  3 มาตรฐาน
  5 มาตรฐาน
  7 มาตรฐาน
  9 มาตรฐาน
8. ความเป็นผู้รู้จักชุมชน เป็นหลักธรรมตามข้อใด
  กาลัญญตา
  อัตถัญญตา
  ปริสัญญตา
  มัตตัญญตา
9. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด
  พรหมวิหาร 4
  สังคหวัตถุ 4
  อิทธิบาท 4
  ธรรมของฆราวาส 4
10. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานที่ 5 คือข้อใด
  หลักสูตร
  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile