วิชาเอก (ชีววิทยา)

,ิชีววิทยา, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. โมเลกุลกรดนิวคลีอีกชนิดต่างๆ มีขนาดต่างกันดังนี้
  DNA > tRNA > mRNA
  DNA > mRNA > tRNA
  DNA > mRNA = tRNA
  mRNA > DNA > tRNA
2. อวัยวะใดที่ปลาไม่ได้ใช้ ในการรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกาย
  เหงือก
  รูจมูก
  ไต
  ทวารหนัก
3. การดื่มน้ำส้มเป็นปริมาณมาก ทำให้เลือดมีสภาวะเป็นกรดจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด
  เป็นกรดจริง เพราะวิตามินซีละลายน้ำได้
  เป็นกรดจริง เพราะน้ำส้มมีรสเปรี้ยวและมีปริมาณกรดสูง
  ไม่เป็นกรด เพราะเลือดมีสมบัติเป็นสารละลายบัฟเฟอร์
  ไม่เป็นกรด เพราะร่างกายจะได้รับอันตรายได้หากเลือดมีสภาวะเป็นกรด
4. กฎของเมนเดลข้อใดเป็นจริงเสมอไม่มีข้อยกเว้น
  กฎของลักษณะเด่น
  กฎของการแยกตัว
  กฎของการรวมกลุ่มอย่างอิสระ
  กฎการข่มอย่างไม่สมบูรณ์
5. สารใดที่ไม่ใช่เอนไซม์ย่อยอาหาร
  ทริปซิน
  ไคโมทริปซิน
  เอนเทอโรไคเนส
  คาร์บอกซิเพปทิเดส
6. ในประชากรกลุ่มหนึ่งมีผู้ชายเป็นโรคตาบอดสีมากกว่าผู้หญิงประมาณสิบเท่า เพราะ
  ผู้ชายมีโครโมโซม X โครโมโซมเดียว
  ผู้ชายมีฮอร์โมนเพศต่างจากผู้หญิง
  ผู้ชายมีโครโมโซม Y
  ประชากรมีเพศชายมากกว่าเพศหญิง
7. สิ่งมีชีวิตมีจีโนไทป์ AaBbCCDd จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่แบบ
  4
  8
  16
  32
8. ลักษณะทางพันธุกรรมในข้อใดมีความแปรผันไม่ต่อเนื่อง
  แผลเป็น
  ความสูง.
  ระดับสติปัญญา
  ตาบอดสีแดง-เขียว
9. ออร์แกแนลล์ใดที่พบเฉพาะภายในเซลล์ของสัตว์เท่านั้น
  แวคิวโอล
  ไลโซโซม
  เซนทริโอล
  ผนังเซลล์
10. ฟันหน้ามีหน้าที่อะไร
  ุแทะกระดูก
  ฉีกอาหาร
  ตัดอาหารให้เป็นชิ้นๆ
  บดเนื้อให้ละเอียด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile