แบบทดสอบ เรื่องจุดคุ้มทุน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จากรูป ข้อใดคือตุ้นทุนคงที

  N
  P
  F
  V
2. บริษัทแห่งหนึ่งมีต้นทุนคงที่เท่ากับ 10,000 บาท และมีต้นทุนแปรผันต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 4 บาท มีราคาขายผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยอยู่ที่ 20 บาท จงหาจุดคุ้มทุนของกิจการ
  630
  625
  610
  600
3. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อการตัดสินใจ ใช้ตัดสินใจในเรื่องใดบ้าง
  ราคา
  การเพิ่มผลผลิต
  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดไม่ใช่ การพิจารณาในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
  เหมาะสำหรับโครงการที่มีอายุสั้นๆ
  ต้นทุนคงที่ไม่จำเป็นต้องเท่ากันตลอดทั้งโครงการ
  ข้อมูลต้นทุนจะต้องถูกต้อง และครบถ้วนเพื่อความสมบูรณ์
  ไม่มีข้อใดถูก
5. จุดคุ้มทุนคืออะไร
  ระดับยอดขายที่เท่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการ หรือจุดที่ไม่มีผลกำไรหรือขาดทุน
  ระดับยอดขายที่มากกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการ หรือจุดที่ธุรกิจมีผลกำไร
  ระดับยอดขายที่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการ หรือจุดที่ธุรกิจขาดทุน
  ไม่มีข้อใดถูก
6. จากรูป ข้อใดคือตุ้นทุนแปรผัน

  N*
  P
  F
  V
7. จากรูป ข้อใดคือราคาขายต่อหน่วย

  N*
  P
  F
  V
8. ข้อใดคือต้นทุนแปรผัน
  ค่าขนส่ง
  ค่าวัตถุดิบ
  ค่าไฟฟ้า
  ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดคือต้นทุนคงที
  ค่าขนส่ง
  ค่าวัตถุดิบ
  ค่าเช่าโรงงาน
  ค่าไฟฟฟ้า
10. ร้านค่าแห่งหนึ่ง มีจุดคุ้มทุนของกิจการอยู่ที่ 25,000 บาท มีต้นทุนแปรผันที่ 10 บาท และมีต้นทุนคงที่ 120,000 บาท จงหาว่าบริษัทต้องขายผลิตภัณฑ์ชิ้นละเท่าไหร่จึงจะคุ้มทุน
  13.8
  14.8
  14
  13
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile