ศาสนาพุทธ

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เหตุใดจึงถือว่า� ผู้ที่บวชแล้วจะเป็นคนโดยสมบูรณ์
  ได้ขัดเกลาด้วยธรรมะ
  ได้เป็นมิตรกับพระพุทธศาสนา
  ได้อยู่ในความสงบนาน
  ได้เป็นพระภิกษุมาแล้ว
2. ใครเป็นสมณฑูตที่ถูกส่งมาเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศไทย
  พระเจ้าอโศกมหาราชกับพระเจ้าพิมพิสาร
  พระโสณเถระกับพระอุตตรเถระ
  พระเจ้ากรุงราชคฤห์กับพระมหากัสสปเถระ
  พระโสณเถระกับพระเจ้าพิมพิสาร
3. การบวชที่ถือว่า� สมบูรณ์ที่สุด� ควรจำพรรษานานเท่าใด
  3� วัน
  3� สัปดาห์
  3� เดือน
  3� ปี
4. พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย� เป็นครั้งแรกที่จังหวัดใด
  กรุงเทพมหานคร
  สุโขทัย
  นครปฐม
  อยุธยา
5. ศาสนาพุทธ� มีผลต่อสิ่งใดมากที่สุด
  ร่างกาย
  สังคม
  อารมณ์
  จิตใจ
6. "พุทธ" หมายถึงข้อใด
  ศีล� สมาธิ� ปัญญา
  ผู้รู้� ผู้ตื่น� ผู้เบิกบาน
  การพ้นทุกข์
  วิธีดับทุกข์
7. วัดใดเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง
  วัดพระศรีมหาธาตุ
  วัดเบญจมบพิตร
  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  วัดอรุณราชวราราม
8. คุณสมบัติของชายไทยที่จะบวชเป็นพระสงฆ์ได้� คือข้อใด
  อายุครบ� 20� ปีบริบูรณ์
  เป็นคนไทย
  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  ร่างกายแข็งแรง
9. สิ่งใดคือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า� ประเทศไทยมีศาสนาพุทธ� เป็นศาสนาประจำชาติ
  ทุกคนสวดมนต์ได้
  ทุกบ้านมีพระพุทธรูป
  สีขาวบนธงชาติ
  มีวัดมาก
10. พุทธศาสนิกชน� ควรใช้หลักธรรมใดในการแก้ไขปัญหา
  อริยสัจ ๔
  อิทธิบาท ๔
  พรหมวิหาร ๔
  มรรค ๘
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile