เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ป.4 ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เพราะเหตุใด บริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันจึงมีการปลูกพืชแบบขั้นบันได
  ป้องกันไม่ให้ดินถูกน้ำชะล้างไป
  ให้พืชที่ปลูกได้รับแสงอย่างทั่วถึง
  ป้องกันไม่ให้ดินจืด
  เพิ่มปุ๋ยให้แก่ดิน
2. สิ่งใดเป็นองค์ประกอบหลักของดิน
  น้ำ
  อากาศ
  อินทรียวัตถุ
  อนินทรียวัตถุ
3. ลักษณะของดินที่เหมาะสำหรับการปลูกพืชคือข้อใด
  เนื้อดินหยาบ มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินมาก
  มีซากพืชซากสัตว์มาก อุ้มน้ำดีพอควร
  เนื้อดินละเอียดมาก มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินน้อย
  มีแร่ธาตุมาก อุ้มน้ำดีมาก
4. ข้อใดเป็นประโยชน์ของดินที่มีต่อมนุษย์มากที่สุด
  สร้างบ้าน
  เพาะปลูก
  ทำเครื่องประดับ
  ปั้นสิ่งของ
5. การผุพังของหินในข้อใดที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการทางเคมี
  รากต้นไม้ไชชอนลงในเนื้อหิน
  น้ำในรอยหินกลายเป็นน้ำแข็ง
  แรงโน้มถ่วงของโลกทำให้หินถล่มลงมา
  ฝนกรดตกลงมาในบริเวณแหล่งหินปูน
6. หินดั้งเดิมที่เกิดจากเปลือกโลกโดยตรงคือหินชนิดใด
  หินชั้น
  หินอัคนี
  หินแปร
  หินดินดาน
7. ดินในข้อใดเหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชมากที่สุด
  ดินร่วน
  ดินทราย
  ดินเหนียว
  ดินโคลน
8. ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะของหินทราย
  เป็นหินตะกอนชนิดหนึ่ง
  ส่วนใหญ่มีสีชมพู
  เกิดจากการทับถมของโคลนและดินเหนียวเป็นเวลานาน
  เกิดจากทรายที่สึกกร่อนเกาะติดกันแน่น
9. พืชชนิดใดที่มีระบบรากลึก จึงมีการส่งเสริมให้ปลูกเพื่อใช้เป็นแนวกำแพงเพื่อกั้นดินไม่ให้ถูกชะล้าง
  หญ้าแฝก
  หญ้าคา
  หญ้าแพรก
  หญ้านวลน้อย
10. ข้อใดเป็นสารอนินทรีย์ในดิน
  ซากแมลง
  เศษใบไม้
  แร่ธาตุ
  อากาศ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile