เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ป.4 ชุดที่2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หินชนิดใดที่จะพบร่องรอยของฟอสซิล
  หินอัคนี
  หินอ่อน
  หินแปร
  หินตะกอน
2. ข้อใดเป็นประโยชน์ของดินที่มีต่อมนุษย์มากที่สุด
  สร้างบ้าน
  เพาะปลูก
  ทำเครื่องประดับ
  ปั้นสิ่งของ
3. สิ่งใดเป็นองค์ประกอบหลักของดิน
  น้ำ
  อากาศ
  อินทรียวัตถุ
  อนินทรียวัตถุ
4. ลักษณะของดินที่เหมาะสำหรับการปลูกพืชคือข้อใด
  เนื้อดินหยาบ มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินมาก
  มีซากพืชซากสัตว์มาก อุ้มน้ำดีพอควร
  เนื้อดินละเอียดมาก มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินน้อย
  มีแร่ธาตุมาก อุ้มน้ำดีมาก
5. พืชชนิดใดที่มีระบบรากลึก จึงมีการส่งเสริมให้ปลูกเพื่อใช้เป็นแนวกำแพงเพื่อกั้นดินไม่ให้ถูกชะล้าง
  หญ้าแฝก
  หญ้าคา
  หญ้าแพรก
  หญ้านวลน้อย
6. การผุพังของหินในข้อใดที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการทางเคมี
  รากต้นไม้ไชชอนลงในเนื้อหิน
  น้ำในรอยหินกลายเป็นน้ำแข็ง
  แรงโน้มถ่วงของโลกทำให้หินถล่มลงมา
  ฝนกรดตกลงมาในบริเวณแหล่งหินปูน
7. ดินในข้อใดเหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชมากที่สุด
  ดินร่วน
  ดินทราย
  ดินเหนียว
  ดินโคลน
8. ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะของหินทราย
  เป็นหินตะกอนชนิดหนึ่ง
  ส่วนใหญ่มีสีชมพู
  เกิดจากการทับถมของโคลนและดินเหนียวเป็นเวลานาน
  เกิดจากทรายที่สึกกร่อนเกาะติดกันแน่น
9. ข้อใดเป็นสารอนินทรีย์ในดิน
  ซากแมลง
  เศษใบไม้
  แร่ธาตุ
  อากาศ
10. ถ้าดินในท้องถิ่นแน่นแข็งและขาดธาตุอาหารของพืช นักเรียนจะแนะนำเกษตรกรให้แก้ปัญหาอย่างไร
  ปลูกหญ้าแฝก
  ทำทางระบายน้ำ
  ปลูกพืชแบบขั้นบันได
  ไถพรวนและใส่ปุ๋ยคอก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile