เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ป.4 ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้านักเรียนพบหินตะกอนที่มีลักษณะตะกอนทับถมกันเป็นชั้นๆ หลายๆ ชั้น ในบริเวณใด นักเรียนควรสันนิษฐานว่าในบริเวณนั้นเคยถูกปกคลุมด้วยสิ่งใดมาก่อน
  ป่า
  น้ำ
  ดิน
  แมกมา
2. ถ้าพืชที่ปลูกชอบน้ำมาก ควรปลูกด้วยดินในข้อใด
  ดินร่วนปนทราย
  ดินร่วน
  ดินทราย
  ดินเหนียว
3. ข้อใดไม่ใช่วิธีการอนุรักษ์ดินที่ถูกวิธี
  ปลูกพืชคลุมดิน
  ไม่ใช้ดินทำเกษตรกรรม
  ใส่ปุ๋ยและไถพรวนดินอยู่เสมอ
  จัดทำทางระบายน้ำเพื่อป้องกันดินพังทลาย
4. การผุพังของหินในข้อใดที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการทางเคมี
  รากต้นไม้ไชชอนลงในเนื้อหิน
  น้ำในรอยหินกลายเป็นน้ำแข็ง
  แรงโน้มถ่วงของโลกทำให้หินถล่มลงมา
  ฝนกรดตกลงมาในบริเวณแหล่งหินปูน
5. หินชนิดใดที่จะพบร่องรอยของฟอสซิล
  หินอัคนี
  หินอ่อน
  หินแปร
  หินตะกอน
6. ข้อใดเป็นประโยชน์ของดินที่มีต่อมนุษย์มากที่สุด
  สร้างบ้าน
  เพาะปลูก
  ทำเครื่องประดับ
  ปั้นสิ่งของ
7. เพราะเหตุใด บริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันจึงมีการปลูกพืชแบบขั้นบันได
  ป้องกันไม่ให้ดินถูกน้ำชะล้างไป
  ให้พืชที่ปลูกได้รับแสงอย่างทั่วถึง
  ป้องกันไม่ให้ดินจืด
  เพิ่มปุ๋ยให้แก่ดิน
8. ข้อใดเป็นสารอนินทรีย์ในดิน
  ซากแมลง
  เศษใบไม้
  แร่ธาตุ
  อากาศ
9. ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะของหินทราย
  เป็นหินตะกอนชนิดหนึ่ง
  ส่วนใหญ่มีสีชมพู
  เกิดจากการทับถมของโคลนและดินเหนียวเป็นเวลานาน
  เกิดจากทรายที่สึกกร่อนเกาะติดกันแน่น
10. ถ้าดินในท้องถิ่นแน่นแข็งและขาดธาตุอาหารของพืช นักเรียนจะแนะนำเกษตรกรให้แก้ปัญหาอย่างไร
  ปลูกหญ้าแฝก
  ทำทางระบายน้ำ
  ปลูกพืชแบบขั้นบันได
  ไถพรวนและใส่ปุ๋ยคอก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile