เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ป.4 ชุดที่2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก
1. ข้อใดเป็นสารอนินทรีย์ในดิน
  ซากแมลง
  เศษใบไม้
  แร่ธาตุ
  อากาศ
2. ถ้าดินในท้องถิ่นแน่นแข็งและขาดธาตุอาหารของพืช นักเรียนจะแนะนำเกษตรกรให้แก้ปัญหาอย่างไร
  ปลูกหญ้าแฝก
  ทำทางระบายน้ำ
  ปลูกพืชแบบขั้นบันได
  ไถพรวนและใส่ปุ๋ยคอก
3. พืชชนิดใดที่มีระบบรากลึก จึงมีการส่งเสริมให้ปลูกเพื่อใช้เป็นแนวกำแพงเพื่อกั้นดินไม่ให้ถูกชะล้าง
  หญ้าแฝก
  หญ้าคา
  หญ้าแพรก
  หญ้านวลน้อย
4. การผุพังของหินในข้อใดที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการทางเคมี
  รากต้นไม้ไชชอนลงในเนื้อหิน
  น้ำในรอยหินกลายเป็นน้ำแข็ง
  แรงโน้มถ่วงของโลกทำให้หินถล่มลงมา
  ฝนกรดตกลงมาในบริเวณแหล่งหินปูน
5. ดินในข้อใดเหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชมากที่สุด
  ดินร่วน
  ดินทราย
  ดินเหนียว
  ดินโคลน
6. ถ้าพืชที่ปลูกชอบน้ำมาก ควรปลูกด้วยดินในข้อใด
  ดินร่วนปนทราย
  ดินร่วน
  ดินทราย
  ดินเหนียว
7. หินชนิดใดที่จะพบร่องรอยของฟอสซิล
  หินอัคนี
  หินอ่อน
  หินแปร
  หินตะกอน
8. ข้อใดเป็นประโยชน์ของดินที่มีต่อมนุษย์มากที่สุด
  สร้างบ้าน
  เพาะปลูก
  ทำเครื่องประดับ
  ปั้นสิ่งของ
9. ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะของหินทราย
  เป็นหินตะกอนชนิดหนึ่ง
  ส่วนใหญ่มีสีชมพู
  เกิดจากการทับถมของโคลนและดินเหนียวเป็นเวลานาน
  เกิดจากทรายที่สึกกร่อนเกาะติดกันแน่น
10. ข้อใดไม่ใช่วิธีการอนุรักษ์ดินที่ถูกวิธี
  ปลูกพืชคลุมดิน
  ไม่ใช้ดินทำเกษตรกรรม
  ใส่ปุ๋ยและไถพรวนดินอยู่เสมอ
  จัดทำทางระบายน้ำเพื่อป้องกันดินพังทลาย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile