ไตรสิกขา ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หลักธรรมที่เป็นหลักการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคือข้อใด
  ไตรลักษณ์
  ไตรสิกขา
  รัตนตรัย
  อิทธิบาท4
2. เหตุใดการพัฒนาชีวิตตามหลักไตรสิกขาจึงต้องพัฒนาให้ครบทั้ง 3 ข้อ
  เพราะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า
  เพราะยากแก่การศึกษา
  เพราะแต่ละขั้นทดแทนกันได้
  เพราะแต่ละขั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
3. ผู้ใดเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมทางวาจาที่เรียบร้อย
  ซาร่าพูดจาหยาบคาย
  โรเบิร์ตพูดยุยงให้ผู้อื่นแตกคอกัน
  เอมีพูดแต่เรื่องมีประโยชน์
  จัสตินพูดโกหก
4. ข้อใดมิใช่หลักธรรมในไตรสิกขา
  ธรรม
  ศีล
  สมาธิ
  ปัญญา
5. หลักธรรมมรรคในข้อใดที่ตรงกับการศึกษาขั้นศีลในหลักธรรมไตรสิกขา
  สัมมาวายามะ
  สัมมากัมมันตะ
  สัมมาสติ
  สัมมาสมาธิ
6. การจะเป็นผู้มีสมรรถภาพทางจิตและมีสุขภาพจิตดีต้องศึกษาขั้นใด
  ขั้นสมาธิ
  ขั้นศีล
  ขั้นปัญญา
  ขั้นกลาง
7. ผู้ที่ได้รับการศึกษาขั้นศีลจะได้รับผลอย่างไร
  เป็นคนที่มีวินัย
  มีสุขภาพทางจิตดี
  สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี
  ถูกทุกข้อ
8. จุดมุ่งหมายสูงสุดของไตรสิกขาคืออะไร
  ความสุข
  นิพพาน
  บรรลุโสดาบัน
  บรรลุอนาคามี
9. การศึกษาขั้นปัญญามีอานิสงค์ตามข้อใด
  เป็นคนมีเหตุผล
  สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดี
  ผิดทั้งข้อ 1. และ 2.
  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
10. ข้อใดมิใช่การดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักไตรสิกขา
  ไตร่ตรองหาข้อบกพร่องแต่ของคนอื่น
  การรักษาระเบียบกฏเกณฑ์
  ทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจไม่วอกแวก
  ไตร่ตรองหาข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile