ข้อสอบกลางภาค-กฤษณะ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 26. การพัฒนาโครงงานขั้นต้น เป็นขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาโครงงานในข้อใด
  ก. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  ข. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
  ค. ขั้นการเขียนรายงาน
  ง. ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
2. 27. . จากทั้ง 6 ขั้นตอนต่อไปนี้ ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาโครงงานได้ถูกต้องที่สุด
  ก. 1- 2-3-4-5-6
  ข. 2-1-3-5-4-6
  ค. 2-1-4-3-6-5
  ง. 1-2-4-5-3-6
3. 21. ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนำมาพัฒนาโครงงาน
  ก. ต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา
  ข. สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  ค. มีเวลาเพียงพอ
  ง. มีงบประมาณเพียงพอ
4. 29. การกำหนดขอบข่ายหรือเค้าโครงของโครงงาน ครอบคลุมข้อใด
  ก. จะทำอะไร
  ข. ทำไมต้องทำ
  ค. ทำกับใคร
  ง. ถูกทุกข้อ
5. 29. การกำหนดขอบข่ายหรือเค้าโครงของโครงงาน ครอบคลุมข้อใด
  ก. จะทำอะไร
  ข. ทำไมต้องทำ
  ค. ทำกับใคร
  ง. ถูกทุกข้อ
6. 21. ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนำมาพัฒนาโครงงาน
  ก. ต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา
  ข. สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  ค. มีเวลาเพียงพอ
  ง. มีงบประมาณเพียงพอ
7. 22. นารีค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ว่ามีใครพัฒนาโปรแกรมสอนบวก-ลบเลขไว้บ้างแล้ว อยู่ในขั้นตอนใดของการทำโครงงาน
  ก. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  ข. ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
  ค. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
  ง. ขั้นการลงมือทำโครงงาน
8. 22. นารีค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ว่ามีใครพัฒนาโปรแกรมสอนบวก-ลบเลขไว้บ้างแล้ว อยู่ในขั้นตอนใดของการทำโครงงาน
  ก. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  ข. ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
  ค. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
  ง. ขั้นการลงมือทำโครงงาน
9. 28. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการเลือกหัวข้อทำโครงงาน
  ก. ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำโครงงาน
  ข. แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม
  ค. โปรแกรมที่ใช้การนำเสนอโครงงาน
  ง. กลุ่มผู้ใช้งานผลงานจากโครงงาน
10. 30. การเลือกหัวข้อทำโครงงานข้อใดถูกต้องที่สุด
  ก. ใช้หลักประชาธิปไตย
  ข. เลือกจากความรู้ความถนัดของหัวหน้าโครงงาน
  ค. สามารถหาครูที่ปรึกษาในด้านที่สนใจทำโครงงาน
  ง. ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile