ข้อสอบกลางภาค-กฤษณะ

,ข้อสอบกลางภาค-กฤษณะ,ข้อสอบกลางภาค-กฤษณะ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 29. การกำหนดขอบข่ายหรือเค้าโครงของโครงงาน ครอบคลุมข้อใด
  ก. จะทำอะไร
  ข. ทำไมต้องทำ
  ค. ทำกับใคร
  ง. ถูกทุกข้อ
2. 25. เรื่องหรือปัญหาที่จะนำมาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ มาจากแหล่งใด
  ก. การศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ
  ข. งานอดิเรกของผู้ทำโครงงาน
  ค. การเข้าชมงานนิทรรศการหรือการประกวดโครงงาน
  ง. ทุกข้อที่กล่าวมา
3. 28. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการเลือกหัวข้อทำโครงงาน
  ก. ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำโครงงาน
  ข. แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม
  ค. โปรแกรมที่ใช้การนำเสนอโครงงาน
  ง. กลุ่มผู้ใช้งานผลงานจากโครงงาน
4. 28. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการเลือกหัวข้อทำโครงงาน
  ก. ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำโครงงาน
  ข. แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม
  ค. โปรแกรมที่ใช้การนำเสนอโครงงาน
  ง. กลุ่มผู้ใช้งานผลงานจากโครงงาน
5. 22. นารีค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ว่ามีใครพัฒนาโปรแกรมสอนบวก-ลบเลขไว้บ้างแล้ว อยู่ในขั้นตอนใดของการทำโครงงาน
  ก. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  ข. ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
  ค. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
  ง. ขั้นการลงมือทำโครงงาน
6. 24. ชาลีนำเสนอโปรแกรมหน้าห้องเรียน ให้อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนๆ ฟัง อยู่ในขั้นตอนใดของการทำโครงงาน
  ก. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  ข. ขั้นการลงมือทำโครงงาน
  ค. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
  ง. ขั้นการนำเสนอโครงงาน
7. 26. การพัฒนาโครงงานขั้นต้น เป็นขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาโครงงานในข้อใด
  ก. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  ข. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
  ค. ขั้นการเขียนรายงาน
  ง. ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
8. 26. การพัฒนาโครงงานขั้นต้น เป็นขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาโครงงานในข้อใด
  ก. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  ข. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
  ค. ขั้นการเขียนรายงาน
  ง. ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
9. 25. เรื่องหรือปัญหาที่จะนำมาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ มาจากแหล่งใด
  ก. การศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ
  ข. งานอดิเรกของผู้ทำโครงงาน
  ค. การเข้าชมงานนิทรรศการหรือการประกวดโครงงาน
  ง. ทุกข้อที่กล่าวมา
10. 24. ชาลีนำเสนอโปรแกรมหน้าห้องเรียน ให้อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนๆ ฟัง อยู่ในขั้นตอนใดของการทำโครงงาน
  ก. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  ข. ขั้นการลงมือทำโครงงาน
  ค. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน
  ง. ขั้นการนำเสนอโครงงาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile