แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่10

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. If everybody________ the traffic rules, the road will be _____________ .
  obey_____ much more safer
  obeys____ much safer
  obey____ more safe
  obeys____ more safer
2. He is a friend of________
  me
  my
  I
  mine
3. A typist is worried that she is not good at typing and might lose her job. She talks to her close friend and says: ____________________
  Should I quit my job?
  How do you like my job?
  Should I use a new typewriter?
  How can I improve my typing skills?
4. My friend suggests trying the new restaurant at the mall. I say: _____________________
  OK, I heard it was great.
  Yes, I’ve been to the mall.
  Sure, the food was delicious.
  Well, it’s a restaurant at the mall.
5. The manager asks an employee who is always late for work if he wants to move closer to the office. The employee says: _______________________
  It should be any time soon.
  I rarely have any free time.
  It’s too late to do you a favor now.
  I wonder if that would be possible.
6. The mother looked _______ at her naughty child.
  anger
  angry
  angrily
  angered
7. I gave________ some books.
  her
  hers
  she
  to her
8. A: Ann works very hard. B: In fact, I think she___________ right now.
  studying
  is studied
  is studying
  to study
9. The dog whose _______ tail is short is mine.
  it’s
  it
  its
  no article
10. The price of these books______ about 5o bath.
  are
  is
  cost
  is costing
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile