แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่10

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. The manager asks an employee who is always late for work if he wants to move closer to the office. The employee says: _______________________
  It should be any time soon.
  I rarely have any free time.
  It’s too late to do you a favor now.
  I wonder if that would be possible.
2. Your hostess offers you some more coffee. You say _______________________
  Yes, I like drinking coffee.
  Yes, I can wait a while.
  No, thank you. I don’t mind.
  No, thank you. I’ve had enough
3. “How do you like Mary?” “I feel so ___ to her.”
  closely
  close
  closer
  closed
4. Please show ___________ your present.
  we
  our
  ours
  us
5. He is a friend of________
  me
  my
  I
  mine
6. Nat forgot to tell his host family that he would not be back for dinner. When he returns home he says: ___________________
  Sorry that you have to wait.
  I must apologize for not calling.
  Pardon me. Am I late for dinner?
  Too bad. I forgot to have dinner with you.
7. The dog whose _______ tail is short is mine.
  it’s
  it
  its
  no article
8. The mother looked _______ at her naughty child.
  anger
  angry
  angrily
  angered
9. My friend suggests trying the new restaurant at the mall. I say: _____________________
  OK, I heard it was great.
  Yes, I’ve been to the mall.
  Sure, the food was delicious.
  Well, it’s a restaurant at the mall.
10. If everybody________ the traffic rules, the road will be _____________ .
  obey_____ much more safer
  obeys____ much safer
  obey____ more safe
  obeys____ more safer
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile