แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่10

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. They sell________ animals in that store.
  live
  lived
  alive
  lives
2. If everybody________ the traffic rules, the road will be _____________ .
  obey_____ much more safer
  obeys____ much safer
  obey____ more safe
  obeys____ more safer
3. The mother looked _______ at her naughty child.
  anger
  angry
  angrily
  angered
4. “How do you like Mary?” “I feel so ___ to her.”
  closely
  close
  closer
  closed
5. The price of these books______ about 5o bath.
  are
  is
  cost
  is costing
6. The manager asks an employee who is always late for work if he wants to move closer to the office. The employee says: _______________________
  It should be any time soon.
  I rarely have any free time.
  It’s too late to do you a favor now.
  I wonder if that would be possible.
7. We live in the _______ on the corner.
  brick house old large
  large old brick house
  old brick large house
  brick large old house
8. Your hostess offers you some more coffee. You say _______________________
  Yes, I like drinking coffee.
  Yes, I can wait a while.
  No, thank you. I don’t mind.
  No, thank you. I’ve had enough
9. A: Ann works very hard. B: In fact, I think she___________ right now.
  studying
  is studied
  is studying
  to study
10. I ___________sixteen years old next month.
  am
  am going to
  will be
  have
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile