หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระพุทธรูป เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใด
  หลักฐานชั้นต้น
  หลักฐานชั้นรอง
  หลักฐานชั้นกลาง
  หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
2. หลักฐานประเภทลายลักษณะอักษรที่เก่าแก่ที่สุดของไทยคือข้อใด
  พงศาวดาร
  ศิลาจารึกของพญาลิไท
  ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง
  เงินพดด้วง
3. การบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เรียกว่าอย่างไร
  ศิลาจารึก
  ตำนาน
  เรื่องเล่า
  พระราชพงศาวดาร
4. ปราสาทเขาพนมรุ้ง เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใด
  หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
  หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  วรรณกรรมโบราณ
  หลักฐานถึงลายลักษณ์อักษร
5. ?การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยทำได้สะดวกเพราะมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรชิ้นแรกในสมัยสุโขทัย? คำกล่าวนี้หมายถึงหลักฐานตามข้อใด
  เครื่องชามสังคโลก
  ศิลาจารึก
  ตำรายาแผนโบราณ
  จดหมายเหตุ
6. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด คือ หลักฐานประเภทใด
  หลักฐานชั้นล่าง
  หลักฐานชั้นกลาง
  หลักฐานชั้นสูง
  หลักฐานชั้นต้น
7. หลักฐานที่เกิดภายหลังเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้ว คือหลักฐานประเภทใด
  หลักฐานชั้นต้น
  หลักฐานชั้นกลาง
  หลักฐานชั้นรอง
  หลักฐานชั้นล่าง
8. ภาษาที่ปรากฏบนศิลาจารึกสมัยสุโขทัยเป็นภาษาใด
  ภาษาขอม
  ภาษามลายู
  ภาษาจีน
  ภาษาไทย
9. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
  พงศาวดาร
  เครื่องปั้นดินเผา
  กำแพงเมือง
  ปราสาทหิน
10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  หลักฐานชั้นรองมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหลักฐานชั้นต้น
  พงศาวดารเป็นหลักฐานชั้นรอง
  หลักฐานชั้นรองได้มาจากข้อมูลที่มีการบอกเล่ามาจากบุคคลอื่น
  เครื่องชามสังคโลก เป็นหลักฐานชั้นรอง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile