การอ่านจับใจความ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำว่าฆ้องในข้อใดมีความหมายอ้อม
  ถึงยามค่ำย่ำฆ้องจะร้องไห้
  ในสมัยโบราณใช้ฆ้องตีบอกเวลา
  วาทีหนีจากบ้านมีฆ้องกระแตไปด้วย
  นางสายชอบทำตัวเป็นฆ้องปากแตก
2. ข้อใดคือหลักการอ่านจับใจความสำคัญ
  ค้นหาสาระ
  ค้นหาข้อคิดเห็น
  ค้นหาข้อเท็จจริง
  ค้นหาความสำคัญ
3. คำในข้อใดมีความหมายอ้อม
  น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา
  อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย
  โบราณว่าถ้าเหลือกำลังลากให้ออกปากบอกแขกช่วยแบกหาม
  ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับใจความสำคัญ
  ครอบคลุมข้อความอื่นๆ
  ทำให้เกิดเรื่อง
  เด่นเฉพาะตัว
  ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดไม่ใช่การพิจารณาความหมายคำ
  บริบท
  สำนวน
  น้ำเสียง
  การเปลี่ยนแปลง
6. ข้อใดไม่ใช่วิธีการศึกษาข้อมูลเพื่อเขียนกรอบความคิด
  วิเคราะห์เนื้อหาและแตกประเด็น
  ศึกษาเรื่องที่ต้องการเขียนกรอบแนวคิด
  สังเคราะห์เรื่องเข้าเป็นประเด็นเดียวกัน
  เรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ความคิดตัดประเด็นที่ไม่จำเป็นออก
7. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนอ่านจับใจความ
  อ่านผ่านๆ
  อ่านให้ละเอียด
  อ่านซ้ำ
  คัดลอก
8. ข้อใดสำคัญที่สุดในการเขียนกรอบความคิด
  การจับใจความสำคัญ
  การลากโยงนำความคิด
  การกำหนดรูปแบบในการนำเสนอ
  การใช้ภาพหรือสัญญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง
9. ใจความสำคัญมีลักษณะอย่างไร
  เป็นคำ
  เป็นวลี
  เป็นอนุเฉท
  เป็นประโยค
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับใจความสำคัญ
  เข้าใจประเภท
  ตั้งจุดมุ่งหมาย
  ใช้พจนานุกรม
  สำรวจส่วนประกอบ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile