ข้อสอบ วัดผลก่อนและหลังผ่านการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเ

, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ตาม พรบ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 มอบหมายให้กระทรวงใด ควบคุม กำกับ ดูแล เรื่องการออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค
  กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า
  กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์
2. อาการท้องเสียรุนแรงที่พบบ่อยในผู้โดยสารของเรือสำราญ มีสาเหตุมาจากข้อใด
  Norovirus
  Rotavirus
  E. coli
  Enterovirus
3. อินเนีย ที่เรียกกันตามหน้าที่การทำงานของแรงงานประมงน่าจะหมายถึงข้อใดมากที่สุด
  ไต้ก๋ง
  นายท้าย
  หัวหน้าคนงาน
  ช่างเครื่อง
4. ขั้นตอนการป้องกันทางอาชีวอนามัย ที่ควรกระทําเป็นอันดับแรก
  การป้องกันทางวิศวกรรม
  การป้องกันด้านการจัดการ
  การป้องกันส่วนบุคคล
  การป้องกันเชิงนโยบาย
5. ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ มีค่า IDLH เท่ากับ 100 ppm หมายความว่าอย่างไร
  อนุญาต ให้สัมผัสก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ 100 ppm ในเวลาการทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง
  เป็นระดับที่อาจจะทำให้ผู้ที่สัมผัสเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว
  อนุญาต ให้สัมผัสก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ 100 ppm ในเวลาการทำงานไม่เกิน 15 นาที วันละไม่เกิน 4 ครั้ง
  เป็นค่า สูงสุด (ceiling) ของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ทางทะเล
  ตรวจสุขภาพนักดำน้ำและรักษาเมื่อได้รับการเจ็บป่วย
  ดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วย Hyperbaric oxygen
  การให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ระยะไกล (Telemedical service)
  ถูกทุกข้อ
7. ขั้นตอนการทำงานบนเรือเป็นอย่างไร มีการใช้สารเคมีอะไรบ้าง จัดเป็นขั้นตอนใดของสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
  Anticipation และ Recognition
  Recognition และ Evaluation
  Anticipation และ Evaluation
  Evaluation และ Control
8. นิยามของเวชศาสตร์ทางทะเลตรงกับข้อใดมากที่สุด
  ศาสตร์ด้านการแพทย์ในการให้การช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบภัยทางทะเล
  ศาสตร์ของการดูแลทางการแพทย์เพื่อให้การรักษาและป้องกันโรคในเรือเดินสมุทร
  ศาสตร์ของการดูแลทางการแพทย์ในกลุ่มประชากร ที่มีสภาวะทางสุขภาพ การเจ็บป่วย การทำงาน และความเสี่ยงที่เป็นลักษณะเฉพาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางน้ำ
  ศาสตร์ของการดูแลทางการแพทย์ในกลุ่มประชากร ที่มีสภาวะทางสุขภาพ การเจ็บป่วย การทำงาน และความเสี่ยงที่เป็นลักษณะเฉพาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางน้ำ ทะเล และชายฝั่ง
9. MLC2006 กำหนดให้ใบรับรองแพทย์คนเรือมีอายุได้มากที่สุดเท่าใด
  6 เดือน
  1 ปี
  2 ปี
  5 ปี
10. ข้อเสียของเทคโนโลยีทางการเดินเรือและควบคุมเรือที่ทันสมัยคือ
  เรือเดินทางได้เร็วขึ้นทำให้การขนส่งทางอากาศไม่พัฒนา
  ใช้ผู้เดินเรือจำนวนน้อยลงทำให้ การเจ็บป่วยจะมีผลต่อผู้ปฏิบัติงานที่เหลือมากขึ้น
  การเดินเรือเป็นสิ่งที่เข้าถึงไม่ได้ของแรงงานคนไทย
  มีการติดต่อของโรคระบาดระหว่างท่าเรือได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile