คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 50 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 25 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 25 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นักเต้นระบำบัลเล่ต์หญิง
  ballerina
  wallpaper
  host
  now
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ผู้ชาย
  lizard
  man
  test
  excited
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ห้างสรรพสินค้า
  clock
  draw
  form
  supermarket
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ประเทศลาว
  midnight
  Laos
  market
  break
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ร้านค้า
  duty
  busy
  shop
  skateboard
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สูง
  chest
  situation
  get
  tall
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นับได้
  countable
  stair
  telephone
  Saturday
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ตั้งตัว,จัดวาง
  e-mail
  grandmother
  set
  camera
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => พืช, ต้นไม้
  grandpa
  headache
  plant
  half
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ผม
  pick
  hair
  success
  door
11. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ประเทศฟิลิปปินส์ป
  hand
  America
  philippines
  collar
12. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ต้นมะลิ
  need
  jasmine
  interactive
  penguin
13. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หน้าที่ของบุคคล, บทบาท
  quack
  function
  text
  waiter
14. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เรียบร้อย, สะอาดสะอ้าน
  buy
  pet
  a little bit
  tidy
15. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => มะพร้าว
  coconut
  sum
  expensive
  rice
16. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => การเล่นกระดานโต้คลื่น
  climate
  swim
  divide
  surf
17. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เสื้อกางเกงนอน
  here
  card
  pajamas
  easy
18. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สะพาน
  bridge
  toothbrush
  capital
  pink
19. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => วันอาทิตย์
  club
  Friday
  tin
  Sunday
20. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ไม้บรรทัด, ผู้ปกครอง
  fat
  ant
  ruler
  fishing
21. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ภูเขา
  keeper
  dear
  mountain
  Saturn
22. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เติมเต็ม,บวก
  add up
  yet
  mobile
  monastery
23. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ยี่สิบเก้า
  birdbath
  brochure
  foot/feet
  twenty-nine
24. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ทุกคน
  seal
  everybody
  before
  famous
25. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เดือนพฤษภาคม
  letter
  May
  lane
  cut
26. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ความคิด
  o’clock
  idea
  old
  water
27. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เลี้ยง,ให้อาหาร
  rose
  feed
  quiz
  under
28. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อาหารกลางวัน
  look for
  lunch
  carry
  bin
29. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เกินปกติ
  closet
  put
  eight
  super
30. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กาว, ตัวยึดเกาะ
  pool
  glue
  mount
  wig
31. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ไม้
  all
  what
  salt
  wood
32. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อ้วน
  ruler
  fat
  fishing
  ant
33. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => งานรื่นเริง
  sandwich
  fair
  battle
  guide
34. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กีฬามวยคาราเต้
  mouse
  karate
  star
  blank
35. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เลียนแบบ
  number
  imitate
  fork
  lovely
36. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แบ่งแยก
  England
  digest
  separate
  take up with
37. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ดี
  into
  musician
  nicely
  slice
38. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เสื้อเชิ้ต
  earmuffs
  twenty-two
  shirt
  bone
39. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ความสุข,ความเบิกบานใจ
  penknife
  happiness
  word
  Canada
40. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ตี
  pack
  hit
  crocodile
  up
41. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => มิตรภาพ
  quiz
  friendship
  bitter
  woman
42. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ขี่
  finish
  area
  ride
  fact-finding
43. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ไอน้ำ, ไอ, หมอก
  cool
  forget
  poem
  steam
44. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ระเบียง
  coriander
  station
  lucky
  sale
45. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => พระพุทธเจ้า
  Buddha
  toilet
  simple
  planetarium
46. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สวัสดีตอนเย็น
  plumber
  Good evening
  Chinese
  close
47. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อาหารว่าง
  detail
  store
  snack
  far
48. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ฤดูร้อน
  open
  hot season
  kangaroo
  vinegar
49. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => โรงนา,ยุ้งฉาง
  barn
  vote
  strings
  octopus
50. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => มีความรับผิดชอบ
  fish sauce
  pizza
  responsible
  the Great Wall of China
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile