แนวสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นคุณค่าของดนตรีไทย
  ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
  ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
  ช่วยให้ศิลปินมีรายได้พิเศษ
  ช่วยอนุรักษ์ภาษาไทย
2. ตัวละครไม่ปรากฏในการแสดงโขน
  หนุมาน
  กุมภกรรณ
  พระลักษมณ์
  สุดสาคร
3. ท่ารำข้อใดไม่ใช้ในการแสดงเซิ้งกระติบข้าว
  ท่าปั้นข้าว
  ท่าล้างมือ
  ท่าเช็ดมือ
  ท่าเกี่ยวข้าว
4. ละครที่ดีมีลักษณะอย่างไร
  ใช้อุปกรณ์ราคาแพง
  นักแสดงหน้าตาดี
  มีเค้าโครงเรื่องดี
  มีฉากที่สวยงาม
5. วงดนตรีข้อใดเน้นเสียงการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีและเครื่องดีด
  วงมโหรี
  วงปี่พาทย์
  วงเครื่องสาย
  วงปี่พาทย์และวงมโหรี
6. โน้ตดนตรีมีความสำคัญอย่างไร
  ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายเพลง
  ใช้เพื่อบ่งบอกความสามารถของผู้แต่ง
  ใช้สื่อสารกับผู้ฟัง
  ใช้บันทึกบทเพลง
7. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบจังหวะทั้งหมด
  ฉิ่ง ซึง
  จะเข้ กลองยาว
  กลองแขก ตะโพน
  กรับเสภา ปี่ชวา
8. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพื้นบ้าน
  ค่านิยม
  ความเชื่อ
  จำนวนประชากร
  สภาพภูมิศาสตร์
9. ความช้า - เร็วของเพลง เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบใด
  จังหวะ
  ทำนอง
  รูปแบบ
  การประสานเสียง
10. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
  ฟ้อนเล็บ ? ผู้แสดงสวมเล็บประกอบการแสดง
  ฟ้อนภูไท ? ผู้แสดงสวมเล็บประกอบการแสดง
  รองเง็ง ? ผู้แสดงสวมเล็บประกอบการแสดง
  โนรา ? ผู้แสดงสวมเล็บประกอบการแสดง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile