จำนวนเชิงซ้อน(i1+i2+i3+...+in)
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 30 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. i-1+i-2+i-3+...+i-24 มีค่าตรงกับข้อใด
  -1
  0
  -i
  -1-i
2. i-2+i-4+i-6+...+i-28 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  1
  -1
  -i
3. i-1+i-2+i-3+...+i-26 มีค่าตรงกับข้อใด
  i
  0
  -i
  -1-i
4. i-1+i-2+i-3+...+i-27 มีค่าตรงกับข้อใด
  1
  0
  -1
  -1-i
5. i-10+i-11+i-12+...+i-74 มีค่าตรงกับข้อใด
  i
  -1
  -i
  -1+i
6. i-11+i-12+i-11+...+i23 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  -1
  i
  -1-i
7. i-10+i-11+i-12+...+i-73 มีค่าตรงกับข้อใด
  -1
  -1+i
  -1-i
  -i
8. i-1+i-3+i-5+...+i-23 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  i
  -i
  -1
9. i19+i21+i23+...+i83 มีค่าตรงกับข้อใด
  i
  0
  -i
  1+i
10. i-1+i-2+i-3+...+i-23 มีค่าตรงกับข้อใด
  -1
  i
  -1-i
  -1+i
11. i-2+i-4+i-6+...+i-26 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  1
  -i
  -1
12. i-10+i-12+i-11+...+i23 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  i
  -1
  1-i
13. i-1+i-3+i-3+...+i-27 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  i
  -i
  -1
14. i-1+i-3+i-5+...+i-25 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  i
  -i
  -1
15. i-1+i-2+i-3+...+i-25 มีค่าตรงกับข้อใด
  i
  0
  -i
  -1-i
16. i8+i10+i12+...+i76 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  1
  -1
  1+i
17. i-12+i-12+i-11+...+i23 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  i
  -i
  -1-i
18. i-1+i-2+i-3+...+i-27 มีค่าตรงกับข้อใด
  1
  0
  -1
  -1-i
19. i-2+i-4+i-6+...+i-24 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  1
  -i
  -1
20. i-13+i-12+i-11+...+i23 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  i
  -i
  -1-i
21. i-2+i-4+i-6+...+i-30 มีค่าตรงกับข้อใด
  i
  1
  -1
  -i
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile