จำนวนเชิงซ้อน(i1+i2+i3+...+in
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบ
1. i8+i10+i12+...+i76 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  1
  -1
  1+i
2. i-1+i-3+i-3+...+i-27 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  i
  -i
  -1
3. i-1+i-2+i-3+...+i-27 มีค่าตรงกับข้อใด
  1
  0
  -1
  -1-i
4. i-2+i-4+i-6+...+i-24 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  1
  -i
  -1
5. i-1+i-2+i-3+...+i-23 มีค่าตรงกับข้อใด
  -1
  i
  -1-i
  -1+i
6. i1+i2+i3+_ _ _+i94 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
7. i-1+i-2+i-3+...+i-25 มีค่าตรงกับข้อใด
  i
  0
  -i
  -1-i
8. i1+i2+i3+_ _ _+i96 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
9. i-10+i-11+i-12+...+i-74 มีค่าตรงกับข้อใด
  i
  -1
  -i
  -1+i
10. i-10+i-12+i-11+...+i23 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  i
  -1
  1-i
11. i1+i2+i3+_ _ _+i30 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
12. i1+i2+i3+_ _ _+i100 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
13. i1+i2+i3+_ _ _+i90 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
14. i1+i2+i3+_ _ _+i21 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
15. i-1+i-2+i-3+...+i-27 มีค่าตรงกับข้อใด
  1
  0
  -1
  -1-i
16. i-12+i-12+i-11+...+i23 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  i
  -i
  -1-i
17. i1+i2+i3+_ _ _+i27 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
18. i1+i2+i3+_ _ _+i28 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
19. i19+i21+i23+...+i83 มีค่าตรงกับข้อใด
  i
  0
  -i
  1+i
20. i-11+i-12+i-11+...+i23 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  -1
  i
  -1-i
21. i1+i2+i3+_ _ _+i26 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
22. i-1+i-3+i-5+...+i-23 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  i
  -i
  -1
23. i1+i2+i3+_ _ _+i97 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
24. i1+i2+i3+_ _ _+i91 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
25. i1+i2+i3+...+i20 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  -1
  i
  -1+i
26. i-1+i-2+i-3+...+i-24 มีค่าตรงกับข้อใด
  -1
  0
  -i
  -1-i
27. i1+i2+i3+_ _ _+i25 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
28. i-1+i-3+i-5+...+i-25 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  i
  -i
  -1
29. i1+i2+i3+_ _ _+i95 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
30. i1+i2+i3+_ _ _+i22 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713