แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 12 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 12 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ลักษณะของสารสนเทศเป็นอย่างไร
  นำข้อมูลอย่างเดียวมาจัดเก็บไว้
  เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
  เป็นการรวบรวมข้อมูลไว้โดยไม่มีจุดหมาย
  ถูกทุกข้อ
2. ข้อใด คือซอฟต์แวร์สำหรับนำเสนอ
  Word Processing Software
  Presentation Software
  Spreadsheet Software
  Business Software
3. Download แปลว่าอะไร
  คุณต้องการใช้ซอฟแวร์
  การย้ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต
  ไฟล์ตัวอักษรธรรมดา
  รหัสผ่าน
4. คอมพิวเตอร์เครือข่ายระยะไกลเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า
  LAN
  Line
  Network
  WAN
5. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์?
  มีความเร็วสูงในการประมวลผล
  มีความถูกต้องเชื่อถือได้
  เป็นระบบอนาลอก
  ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ
6. ข้อใด คือประโยชน์ของการใช้สัญญาณผ่านดาวเทียม
  ส่งสัญญาณข้อมูลคอมพิวเตอร์
  ส่งสัญญาณโทรทัศน์
  ใช้ในทางภูมิศาสตร์
  ถูกทุกข้อ
7. หน่วยที่เล็กที่สุดของระบบคอมพิวเตอร์คือข้อใด
  Bit
  Byte
  Field
  Record
8. Windows 98 คืออะไร
  โปรแกรมการสร้างงานเอกสาร
  โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
  โปรแกรมเชื่อมโยง
  ถูกทุกข้อ
9. การบริการด้านการรับ-ส่งข่าวสารได้แก่บริการ ชื่อว่า
  E-mail IRC และ Use Net
  Telnet
  Web Server
  Web Page
10. เครื่องคอมพิวเตอร์สกปรก มีฝุ่นจับควรปฏิบัติอย่างไร
  ผ้าชุบน้ำเช็ด
  เป่า
  Scan disk
  disk Defragmenter
11. CD-ROM หนึ่งแผ่นจะสามารถบรรจุข้อมูลได้กี่ MBYTE
  400
  500
  600
  700
12. ข้อใดคือซอฟต์แวร์ประยุกต์
  System Software
  Application Software
  Package
  Presentation Software
13. ข้อใดมีการใช้งานแตกต่างจากข้ออื่น
  CPU
  RAM
  ROM
  CD-ROM
14. A316 ตรงกับเลขฐานสิบในข้อใด
  106
  136
  163
  316
15. การบริการข้อมูลมัลติมีเดียได้แก่บริการที่ชื่อว่า อะไร
  E-mail
  Veronica
  Gopher
  World Wide Web (WWW)
16. เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทใดนิยมใช้รหัสแอสกีแทนข้อมูล
  เครื่องเซิร์ฟเวอร์
  เครื่องเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ
  การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
  การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
17. การจำลองเครื่อง PC ให้เป็น Server ระบบปฏิบัติการ Windows XP ข้อใดเหมาะสมที่สุด
  IIS
  PWS
  SQL
  MySQL
18. Geographic Information System : GIS คืออะไร
  ระบบห้องประชุมอัตโนมัติ
  การประชุมทางไกล
  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
  การถอนเงินอัตโนมัติ
19. ถ้าแบ่ง Partition ของฮาร์ดดิสจะใช้คำสั่ง
  Format
  Fdisk
  Scandisk
  Hardiest
20. Internet หมายถึงอะไร
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมกันในระยะ ใกล้ ๆ
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกัน ทั่วโลก
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกัน ภายในประเทศ
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อ ภายในประเทศ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile