แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 12 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 12 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดที่ไม่อยู่ในรูปของข้อมูล
  ตัวอักษร
  รูปภาพ
  กราฟ
  แผนภูมิ
2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญอย่างไร
  จัดการระบบสารสนเทศ
  จัดระบบสื่อสารทางไกล
  จัดระบบโทรคมนาคม
  จัดระบบโทรสาร
3. ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลดิจิทัลได้ถูกต้อง
  เป็นข้อมูลหลักที่ใช้ในการประมวลผล
  เป็นชื่อข้อมูลในโปรแกรมระบบชนิดหนึ่ง
  เป็นชื่อรุ่นของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
  เป็นรูปแบบข้อมูลที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
4. Package คือโปรแกรมอะไร
  ซอฟต์แวร์ประยุกต์
  ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
  ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ
  ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน
5. การรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องรนั้นหนึ่งคนหรือหลายคน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ คือระบบใด
  DSS
  EIS
  ES
  MIS
6. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด?
  เครื่องมีราคาแพงมาก
  ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์
  การทำงานขึ้นอยู่กับมนุษย์
  ถูกทุกข้อ
7. Printer เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันกับข้อใด
  Mouse
  Keyboard
  Monitor
  Hard disk
8. เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสารสนเทศเริ่มจาก ข้อใด
  การจัดเก็บ ประมวลผล แสดงผล เผยแพร่
  รวบรวมข้อมูล แสดงผล เผยแพร่
  ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล แสดงผล บรรยาย ประมวลผล แสดงผล
  บรรยาย ประมวลผล แสดงผล
9. เครื่องคิดเลข สามารถใช้คิดคำนวณเหมือนเครื่อง คิดเลขโดยทั่วไปได้เหมือนกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
  เลือก Start-Program-Accessories
  เลือก Start-Program-Accessories-Paint
  เลือก Start-Program-Accessories-Calculator
  เลือก Start-Program-Accessories-Scientific
10. สัญลักษณ์ที่ปรากฎ มีความหมายว่าอย่างไร

  สิ้นสุดโปรแกรม
  เชื่อมต่อผังงาน
  ประมวลผล
  แสดงผลทางจอภาพ
11. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์
  Edit Plus
  Namo
  Hotdog
  Appsery
12. 1101101 ตรงกับเลขฐาน 10 ในข้อใด
  106
  107
  108
  109
13. สิ่งสำคัญที่สุดของการเผยแพร่ของรายงานสารสนเทศคือ ข้อใด
  ความสะดวกของผู้ใช้
  ความสามารสนองความต้องการผู้ใช้
  ความประหยัด
  ความมีระเบียบ
14. ข้อใด คือซอฟต์แวร์สำหรับนำเสนอ
  Word Processing Software
  Presentation Software
  Spreadsheet Software
  Business Software
15. ข้อใดไม่ใช่การเขียนโปรแกรมแบบ OOP
  Visual FoxPro
  Basic, PowerPoint
  Basic, Cobol
  Coblo, Excel
16. ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ได้แก่ อะไร
  ทีวี
  โทรศัพท์
  อินเตอร์เน็ต
  คอมพิวเตอร์
17. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบใด?
  Digital
  Analog
  Calculate
  Numerical
18. เราท์เตอร์ คืออะไร
  เป็นตัวที่คอยจัดหาเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับแพ็กเกจ
  ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
  ช่วยให้สามารถรับ–ส่งข้อมูลไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  ถูกทุกข้อ
19. ข้อใดคือความหมายของ Home page
  หน้าหลักของเว็บเพจ
  แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร
  แหล่งบริการข้อมูล
  เอกสารแต่ละหน้า
20. Operating System คืออะไร
  โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง
  โปรแกรมระบบเช่าซื้อ
  ไม่มีข้อถูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile