คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 10 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 10 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กระต่าย
  Friday
  rain
  rabbit
  miniature
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ราศีพิจิก
  example
  reasonable
  Scorpio
  trousers
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ภาษี, ความรับผิดชอบ, หน้าที่
  duty
  shop
  skateboard
  sleeping
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ควัน, สูบบุหรี่
  dial
  throne
  smoke
  egg
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ผู้นำ
  Mercury
  leader
  welcome
  make
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => การจัดเรียงตามลำดับ ตามแนวยาว, คอลัมน์
  column
  student
  the Nile
  roast
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => โบสถ์
  church
  syllable
  vase
  reading
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แมลงสาบ
  cockroach
  summary
  raft
  rice
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ชายฝั่ง
  duckling
  bus
  shore
  whisper
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สถานที่
  grate
  piranha
  place
  clean
11. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ปี่
  clarinet
  swimmer
  break down
  record
12. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ฉบับ
  beautiful
  village
  month
  version
13. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เทียน,เทียนไข
  candle
  third
  morning
  poor
14. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => วัวตัวผู้
  holiday
  on
  ox
  really
15. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ฟาร์ม,ไร่
  safari park
  farm
  expansion
  look in
16. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เพื่อนบ้าน
  Japan
  peacock
  neighbor
  sound
17. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ชั้นวางหนังสือ
  book shelf
  tray
  piano
  pet
18. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า =>  สะพาน
  bridge
  toothbrush
  Ancient City
  pink
19. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ยืน, ตั้ง
  cotton
  stem
  desk
  stand
20. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ม้านั่ง
  bench
  unpack
  full
  oval
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile