การบวกเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 10 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 10 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ๓๙+๒๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๔๓
  ๖๔
  ๙๓
2. ๓๘+๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๖
  ๘๘
  ๔๙
  ๑๒๙
3. ๒๔+๙๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๑๙
  ๑๒๑
  ๑๑๑
  ๑๒๐
4. ๓๗+๔๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๕
  ๘๖
  ๘๗
  ๘๘
5. ๓๗+๙๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๕
  ๕๔
  ๕๕
  ๙๑
6. ๗๕+๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๕
  ๙๑
  ๘๖
  ๑๐๕
7. ๗๖+๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๐๙
  ๑๐๖
  ๘๘
  ๑๐๓
8. ๘๙+๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๑
  ๑๐๗
  ๑๐๙
  ๑๐๘
9. ๑๒+๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๙๙
  ๘๘
  ๒๓
  ๕๓
10. ๙+๓๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๐๒
  ๘๘
  ๔๙
  ๔๘
11. ๔๑+๕๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๓
  ๑๑๓
  ๙๒
  ๙๔
12. ๓๙+๑๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๒
  ๔๙
  ๑๐๙
  ๙๓
13. ๗๓+๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๑
  ๑๐๙
  ๙๒
  ๑๐๘
14. ๓๙+๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๓
  ๖๗
  ๑๘๕
  ๑๑๓
15. ๔๓+๑๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๙๙
  ๙๒
  ๘๘
  ๕๓
16. ๔๙+๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๕๘
  ๕๕
  ๗๔
17. สาธิตมีเงินในธนาคาร 83 บาท ปู่ให้มาอีก 160 บาท สาธิต มีเงินทั้งหมดเท่าไร
  200 บาท
  210 บาท
  228 บาท
  243 บาท
18. ๘๓+๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๙
  ๗๒
  ๑๑๓
  ๙๒
19. ๔๘+๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๙
  ๕๖
  ๘๑
  ๘๖
20. ๕๖+๓๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๙๙
  ๙๐
  ๑๐๒
  ๙๒
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile