สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่4
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ผลงานศิลปะของลิโอนาร์โด ดาวินซี และไมเคิลแอนเจโล ใช้ความรู้ด้านใดมากที่สุด
  กลศาสตร์
  คณิตศาสตร์
  ดาราศาสตร์
  กายวิภาคศาสตร์
2. คณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐหรือสล็อก (SLORC) เกี่ยวข้องกับประเทศใด
  พม่า
  ลาว
  เวียดนาม
  กัมพูชา
3. ปัญหาสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านใดที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 เป็นต้นมา
  การกระจายรายได้ให้ทั่วถึง
  การลงทุนจากต่างชาติ
  การเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบท
  การยกเว้นภาษีสินค้าเพื่อการส่งออก
4. การที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาที่สำคัญต่างๆ แต่ยกเว้นข้อใด
  การขาดแคลนอาหารบริโภค
  ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
  ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ
  ความขัดแย้งทางศาสนาในภูมิภาคต่างๆ
5. การประสานประโยชน์ระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใด
  การสร้างดุลแห่งอำนาจและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
  การมีเชื้อชาติและศาสนาเดียวกัน
  การตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันของโลก
  การมีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน
6. การพัฒนากำลังคนในช่วงอายุใดที่รัฐต้องรับภาระอย่างมาก
  0-5 ปี
  6-17 ปี
  18-22 ปี
  23-60 ปี
7. กระบวนการในการผลิตเทคโนโลยีมีลำดับขั้นตอนอย่างไร
  การออกแบบ การพัฒนา การผลิต การวิจัย
  การออกแบบ การวิจัย การพัฒนา การผลิต
  การวิจัย การออกแบบ การพัฒนา การผลิต
  การวิจัย การพัฒนา การออกแบบ การผลิต
8. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานจากเครื่องจักรไอน้ำและถ่านหินมาเป็นพลังงานชนิดใด
  พลังงานไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน
  พลังงานไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ และน้ำมัน
  พลังงานน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานลม
  พลังงานไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ และพลังงานลม
9. ผลสำคัญที่สุดจากชัยชนะของญี่ปุ่นต่อรัสเซียใน ค.ศ. 1905 คือข้อใด
  รัสเซียมีเกียรติภูมิตกต่ำลงในสายตาของมหาอำนาจ
  ทำให้ญี่ปุ่นขยายอำนาจเข้าไปในเกาหลีและจีน
  เกิดความรู้สึกชาตินิยมในหมู่ชาวเอเชีย
  ญี่ปุ่นกลายเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศของชาติในเอเชีย
10. การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในประเทศไทย ก่อให้เกิดปัญหาพื้นฐานด้านใดมากที่สุด
  สังคม-การเมือง
  สังคม-เศรษฐกิจ
  เศรษฐกิจ-การเมือง
  การศึกษา-วัฒนธรรม
11. เหตุใดรัฐบาลตาลีบันของอัฟกานิสถานจึงสั่งทำลายพระพุทธรูป
  เพื่อต่อต้านพระพุทธศาสนา
  เพื่อให้ประชาชนยึดมั่นในศาสนาอิสลาม
  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านรูปเคารพ
  เพื่อกระตุ้นลัทธิชาตินิยม
12. ข้อใดไม่ใช้หน้าที่หลักขององค์การการค้าโลก
  แก้ไขข้อพิพาททางการค้า เป็นเวทีเจรจาต่อรองในปัญหาการค้าระหว่างกัน
  ป้องกันการกีดกันทางการค้า แสวงหาความร่วมมือและพัฒนาการค้าของโลก
  เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของทุกชาติไม่ให้เอาเปรียบทางการค้า
  ส่งเสริมการค้าเสรีและรักษาความเป็นธรรมในระบบการค้าของโลก
13. ฟิลิปปินส์แตกต่างจากประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุดในข้อใด
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์
  มีปัญหาทางการเมืองเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย
  มีพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก้าวหน้าที่สุด
  มีความผูกพันทางวัฒนธรรมกับอินโดนีเซีย
14. การใช้เทคโนโลยีก่อให้เกิดปัญหาในข้อใดน้อยที่สุด
  การตกต่ำของราคาผลผลิตการเกษตร
  การลดลงของพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่า
  การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก
  การทรุดตัวของแผ่นดิน
15. ลัทธิเสรีนิยมส่งเสริมระบบเศรษฐกิจใด
  พานิชยนิยม
  ทุนนิยม
  สังคมนิยม
  รัฐสวัสดิการ
16. ไทยส่งทหารไปร่วมรักษาความสงบในดินแดนติมอร์ตะวันออกด้วยเหตุผลใด
  เป็นไปตามข้อตกลงทางทหารระหว่างไทยและอินโดนีเซีย
  เป็นไปตามข้อตกลงทางทหารของกลุ่มประเทศอาเซียน
  เป็นการร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก
  เป็นการร่วมมือกับกองกำลังขององค์การสหประชาชาติ
17. ข้อใดคือมรดกทางอารยธรรมที่สำคัญของสมัยกลางที่มีผลต่อโลกตะวันตกในระยะยาว
  การสำรวจทางทะเล
  การปฏิวัติทางการค้า
  การเกิดมหาวิทยาลัย
  การเกิดความคิดภูมิธรรม
18. ข้อใดมีส่วนน้อยที่สุดในการก่อให้เกิดความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคต่างๆ
  การมีรูปแบบทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน
  การมีสภาพทางภูมิศาสตร์แตกต่างกัน
  การมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณแตกต่างกัน
  การมีความเชื่อทางศาสนาแตกต่างกัน
19. การกำหนดให้วันที่ 14 กรกฎาคม เป็นวันชาติฝรั่งเศส เป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ใด
  การประกาศยกเลิกอภิสิทธ์ของชนชั้นขุนนาง
  การที่ชาวปารีสบุกทำลายสถานจองจำนักโทษการเมือง
  การเรียกประชุมสภาฐานันดรหลังจากว่างเว้นมากว่าร้อยปี
  การที่นักปฏิวัติประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐและล้มเลิกระบอบกษัตริย์
20. ข้อใดไม่ใช่การนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร
  การจัดระบบข้อมูลข่าวสารภายใน
  การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
  การติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือขนาดเล็ก
  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสายงานภายใน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile