สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่4
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ฟิลิปปินส์แตกต่างจากประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุดในข้อใด
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์
  มีปัญหาทางการเมืองเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย
  มีพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก้าวหน้าที่สุด
  มีความผูกพันทางวัฒนธรรมกับอินโดนีเซีย
2. ข้อใดไม่ใช่การนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร
  การจัดระบบข้อมูลข่าวสารภายใน
  การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
  การติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือขนาดเล็ก
  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสายงานภายใน
3. ข้อใดคือมรดกทางอารยธรรมที่สำคัญของสมัยกลางที่มีผลต่อโลกตะวันตกในระยะยาว
  การสำรวจทางทะเล
  การปฏิวัติทางการค้า
  การเกิดมหาวิทยาลัย
  การเกิดความคิดภูมิธรรม
4. การใช้เทคโนโลยีก่อให้เกิดปัญหาในข้อใดน้อยที่สุด
  การตกต่ำของราคาผลผลิตการเกษตร
  การลดลงของพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่า
  การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก
  การทรุดตัวของแผ่นดิน
5. การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในประเทศไทย ก่อให้เกิดปัญหาพื้นฐานด้านใดมากที่สุด
  สังคม-การเมือง
  สังคม-เศรษฐกิจ
  เศรษฐกิจ-การเมือง
  การศึกษา-วัฒนธรรม
6. ลัทธิเสรีนิยมส่งเสริมระบบเศรษฐกิจใด
  พานิชยนิยม
  ทุนนิยม
  สังคมนิยม
  รัฐสวัสดิการ
7. การที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาที่สำคัญต่างๆ แต่ยกเว้นข้อใด
  การขาดแคลนอาหารบริโภค
  ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
  ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ
  ความขัดแย้งทางศาสนาในภูมิภาคต่างๆ
8. ไทยส่งทหารไปร่วมรักษาความสงบในดินแดนติมอร์ตะวันออกด้วยเหตุผลใด
  เป็นไปตามข้อตกลงทางทหารระหว่างไทยและอินโดนีเซีย
  เป็นไปตามข้อตกลงทางทหารของกลุ่มประเทศอาเซียน
  เป็นการร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก
  เป็นการร่วมมือกับกองกำลังขององค์การสหประชาชาติ
9. คณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐหรือสล็อก (SLORC) เกี่ยวข้องกับประเทศใด
  พม่า
  ลาว
  เวียดนาม
  กัมพูชา
10. การกำหนดให้วันที่ 14 กรกฎาคม เป็นวันชาติฝรั่งเศส เป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ใด
  การประกาศยกเลิกอภิสิทธ์ของชนชั้นขุนนาง
  การที่ชาวปารีสบุกทำลายสถานจองจำนักโทษการเมือง
  การเรียกประชุมสภาฐานันดรหลังจากว่างเว้นมากว่าร้อยปี
  การที่นักปฏิวัติประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐและล้มเลิกระบอบกษัตริย์
11. กระบวนการในการผลิตเทคโนโลยีมีลำดับขั้นตอนอย่างไร
  การออกแบบ การพัฒนา การผลิต การวิจัย
  การออกแบบ การวิจัย การพัฒนา การผลิต
  การวิจัย การออกแบบ การพัฒนา การผลิต
  การวิจัย การพัฒนา การออกแบบ การผลิต
12. ผลสำคัญที่สุดจากชัยชนะของญี่ปุ่นต่อรัสเซียใน ค.ศ. 1905 คือข้อใด
  รัสเซียมีเกียรติภูมิตกต่ำลงในสายตาของมหาอำนาจ
  ทำให้ญี่ปุ่นขยายอำนาจเข้าไปในเกาหลีและจีน
  เกิดความรู้สึกชาตินิยมในหมู่ชาวเอเชีย
  ญี่ปุ่นกลายเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศของชาติในเอเชีย
13. การประสานประโยชน์ระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใด
  การสร้างดุลแห่งอำนาจและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
  การมีเชื้อชาติและศาสนาเดียวกัน
  การตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันของโลก
  การมีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน
14. ปัญหาสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านใดที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 เป็นต้นมา
  การกระจายรายได้ให้ทั่วถึง
  การลงทุนจากต่างชาติ
  การเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบท
  การยกเว้นภาษีสินค้าเพื่อการส่งออก
15. เหตุใดรัฐบาลตาลีบันของอัฟกานิสถานจึงสั่งทำลายพระพุทธรูป
  เพื่อต่อต้านพระพุทธศาสนา
  เพื่อให้ประชาชนยึดมั่นในศาสนาอิสลาม
  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านรูปเคารพ
  เพื่อกระตุ้นลัทธิชาตินิยม
16. ข้อใดมีส่วนน้อยที่สุดในการก่อให้เกิดความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคต่างๆ
  การมีรูปแบบทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน
  การมีสภาพทางภูมิศาสตร์แตกต่างกัน
  การมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณแตกต่างกัน
  การมีความเชื่อทางศาสนาแตกต่างกัน
17. ข้อใดไม่ใช้หน้าที่หลักขององค์การการค้าโลก
  แก้ไขข้อพิพาททางการค้า เป็นเวทีเจรจาต่อรองในปัญหาการค้าระหว่างกัน
  ป้องกันการกีดกันทางการค้า แสวงหาความร่วมมือและพัฒนาการค้าของโลก
  เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของทุกชาติไม่ให้เอาเปรียบทางการค้า
  ส่งเสริมการค้าเสรีและรักษาความเป็นธรรมในระบบการค้าของโลก
18. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานจากเครื่องจักรไอน้ำและถ่านหินมาเป็นพลังงานชนิดใด
  พลังงานไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน
  พลังงานไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ และน้ำมัน
  พลังงานน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานลม
  พลังงานไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ และพลังงานลม
19. ผลงานศิลปะของลิโอนาร์โด ดาวินซี และไมเคิลแอนเจโล ใช้ความรู้ด้านใดมากที่สุด
  กลศาสตร์
  คณิตศาสตร์
  ดาราศาสตร์
  กายวิภาคศาสตร์
20. การพัฒนากำลังคนในช่วงอายุใดที่รัฐต้องรับภาระอย่างมาก
  0-5 ปี
  6-17 ปี
  18-22 ปี
  23-60 ปี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile