วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่18
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. อาณาจักรสุโขทัยหลังสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีรูปแบบการปกครองเป็นแบบใด
  ธรรมราชา สมมติเทพ
  ปิตุลาธิปไตย ธรรมราชา
  ปิตุลาธิปไตย สมมติเทพ
  ปิตุลาธิปไตย ประชาธิปไตย
2. แม่แดงบอกลูกสาวว่า "พรุ่งนี้จะไปตลาดปสานแต่เช้ามืด" นักเรียนคิดว่าแม่แดงจะไปทำอะไรที่ตลาดปสาน
  ไปชำระภาษีอากร
  ไปสั่นกระดิ่งร้องทุกข์
  ไปซื้อกับข้าวและของใช้ต่างๆในบ้าน
  ไปนำเครื่องสังคโลกออกจากเตาเผา
3. กลุ่มคนในข้อใดที่จัดเป็นชนชั้นแรงงานของสังคมสุโขทัย
  ไพร่ทาส
  ขุนนางทาส
  ขุนนางไพร่
  พระราชวงศ์ขุนนาง
4. พ่อขุนผาเมืองทรงมอบอำนาจของกรุงสุโขทัยให้แก่พ่อขุนบางกลางหาวแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมในข้อใด
  ความเข้มแข็ง
  ความเสียสละ
  ความเมตตากรุณา
  ความกตัญญูกตเวที
5. การสร้างสัมพันธไมตรีกับจีนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุโขทัยหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
  วิธีการติดต่อค้าขาย
  รูปแบบทางการปกครอง
  เทคนิคการทำเครื่องปั้นดินเผา
  ซื้อสินค้าโดยไม่ต้องเสียภาษี
6. การค้าในระบบรัฐบรรณาการในสมัยสุโขทัยมีลักษณะอย่างไร
  สินค้าที่สุโขทัยส่งไปขาย ส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้เป็นเครื่องบรรณาการ
  สุโขทัยเป็นประเทศราชที่พ่อค้าจีนสามารถเข้ามาค้าขายได้อย่างเสรี
  สุโขทัยจะส่งคณะทูตพร้อมเครื่องบรรณาการไปถวายแก่จักรพรรดิจีน
  คณะทูตของสุโขทัยพร้อมกับเมืองประเทศราช ต้องส่งสินค้ามีค่าให้แก่จีน
7. ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับนครศรีธรรมราชจะเกี่ยวกับด้านใดเด่นชัดมากที่สุด
  การเมือง เศรษฐกิจ
  การเมือง วัฒนธรรม
  เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
  วรรณกรรม นาฏศิลป์
8. วิธีการใดต่อไปนี้ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงใช้ในการแก้ไขปัญหาการเพาะปลูกของอาณาจักรสุโขทัย
  ประกันราคาผลผลิต
  แจกพันธุ์ข้าวแก่ราษฎร
  จัดสร้างทำนบกักเก็บน้ำ
  ให้ราษฎรย้ายไปทำนาในที่ลุ่ม
9. อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วเพราะมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
  ผู้นำมีความสามารถ
  ที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางการค้า
  มีอาณาจักรขอม มอญ ให้การสนับสนุน
  มีระบบการชลประทานที่ดี ช่วยในการเพาะปลูก
10. ปัจจัยในข้อใดต่อไปนี้มีผลต่อการเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัยมากที่สุด
  ผู้นำแตกความสามัคคี
  เกิดกรณีพิพาทกับล้านนา
  เส้นทางการค้าถูกตัดขาด
  หัวเมืองตั้งตนเป็นอิสระ
11. จากข้อความในศิลาจารึก "ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้า ทองค้า" แสดงให้เห็นถึงลักษณะการค้าขายของสุโขทัยว่าเป็นอย่างไร
  อาชีพหลักของราษฎรคือการค้าขาย
  รัฐสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์และค้าทองคำ
  มีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอย่างเสรี
  ราษฎรสามารถทำการค้าขายได้อย่างอิสระ
12. ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีหน้าที่ปกครอง "เมืองลูกหลวง"
  พระมหากษัตริย์ทรงตั้งเจ้านายพื้นเมืองปกครอง
  พระมหากษัตริย์ทรงตั้งเจ้านายออกไปปกครอง
  พระมหากษัตริย์ทรงตั้งสมุหนายกออกไปปกครอง
  พระมหากษัตริย์ทรงตั้งสมุหพระกลาโหมไปปกครอง
13. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยและล้านนาเริ่มห่างเหินกันคืออะไร
  ล้านนาปิดพรมแดนด้านสุโขทัย
  การแย่งชิงผลประโยชน์ทางการค้า
  อยุธยาเกลี้ยกล่อมให้ล้านนาตีตนออกห่าง
  สุโขทัยหวาดระแวงว่าล้านนาจะเป็นศัตรูในภายหลัง
14. สุโขทัยได้รับประโยชน์จากรัฐใดในลักษณะที่เป็นเมืองท่าค้าขาย
  อยุธยา
  ลังกา
  หัวเมืองมอญ
  นครศรีธรรมราช
15. เครื่องสังคโลกในสมัยสุโขทัยมักได้รับการยกย่องว่าอย่างไร
  มีรูปแบบสวยงามไม่เหมือนใคร
  แต่ละชิ้นมีรูปแบบไม่ซ้ำกัน
  ใช้ได้ทนทานไม่แตกหักง่าย
  มีเทคนิคการผลิตเท่าเทียมจีน
16. เนื้อหาในไตรภูมิพระร่วง ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  การเมือง
  เศรษฐกิจ
  ศาสนา
  การติดต่อทางการทูต
17. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสือไทยเพื่อจุดประสงค์อะไร
  เพื่อจะใช้จารึกลงบนหลักศิลา
  สร้างความสามัคคีในหมู่คนไทย
  แสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์
  ให้คนไทยมีตัวอักษรของตนเองใช้
18. ลังกาได้ถ่ายทอดพระพุทธศาสนาให้แก่สุโขทัยโดยผ่านเมืองใด
  ล้านนาและมอญ
  อยุธยาและมอญ
  อยุธยาและนครศรีธรรมราช
  มอญและนครศรีธรรมราช
19. บุคคลใดคือผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
  พ่อขุนผาเมือง
  พ่อขุนบานเมือง
  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
20. เจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยแท้มีลักษณะตรงกับข้อใดมากที่สุด
  ยอดเจดีย์เป็นพุ่มข้าวบิณฑ์
  ปลายเจดีย์ประดับด้วยฉัตร
  องค์เจดีย์เป็นรูประฆังคว่ำ
  ฐานเจดีย์ประดับลายปูนปั้น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile