แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,กฎหมาย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนจานวน 7 คน แต่งตั้งจากองค์กรใดไม่ได้
  องค์กรเอกชนด้านคนพิการ
  องค์กรเอกชนด้านผู้ด้อยโอกาส
  องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
  องค์กรด้านคนพิการและด้อยโอกาส
2. ข้อใดไม่ใช่อาน่าจะวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  ยกข้อกล่าวหา
  ตักเตือน
  พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 5 ปี
  ไม่ออกใบอนุญาต
3. ใครไม่ได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  ผ.อ. สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ ผู้สูงอายุ
4. ใครไม่ได้เป็นกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการคุรุสภา
  เลขาธิการ กคศ.
  เลขาธิการสภาการศึกษา
5. นโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ประการ
  6 ประการ
  8 ประการ
  9 ประการ
  10 ประการ
6. สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ ยกเว้นข้อใด
  แสดงความคิดเห็น
  ซักถามเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภา
  ชาระค่าธรรมเนียมตามประกาศของคุรุสภา
  ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
7. ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ข้อใดไม่ใช่นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2552
  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทย
  ดาเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปี
  ยึดคุณธรรมนาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เร่งผลิตกาลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
9. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  การกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพว่าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ทาเรื่องยื่นต่อคุรุสภา
  สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดลงเมื่อพ้น 1 ปี
  ให้ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้รับใบอนุญาตล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเริ่มพิจารณา
  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินาพยานหลักฐานส่งให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง
10. นโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ประการ
  6 ประการ
  8 ประการ
  9 ประการ
  10 ประการ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile