แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปีงบประมาณของประเทศไทยอยู่ในช่วงระยะเวลาใด
  1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีปฏิทินเดียวกัน
  13 เมษายน ถึง 12 เมษายน ของปีปฏิทินถัดไป
  30 ตุลาคม ถึง 1 กันยายน ของปีปฏิทินถัดไป
  1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีปฏิทินถัดไป
2. บริการด้านใดของธนาคารพาณิชย์ที่อำนวยความสะดวกแก่วงการธุรกิจมาก
  การับฝากเงินประจำ
  การเป็นตัวแทนลูกค้าซื้อขายหุ้น
  การรับฝากของมีค่า
  การรับฝากเงินกระแสรายวัน
3. กิจการที่บริษัทหลักทรัพย์จะดำเนินการได้มีอะไรบ้าง
  รับฝากเงินกระแสรายวัน การถอนเงินทำโดยใช้เช็ค
  ออกพันธบัตรหลักทรัพย์และสลากหลักทรัพย์
  กิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และกิจการจัดการลงทุน
  ข้อ 1. และ 2. ถูก
4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
  เป็นรัฐวิสาหกิจ
  อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  รับฝากเงินจากประชาชน ชนิดที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันมีกำหนดยกเว้นประเภทที่ใช้เช็คในการทวงถาม
  มีอำนาจในการออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงิน
5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารกลางโดยทั่วไป
  เป็นตัวแทนทางการเงินของรัฐ
  ควบคุมการเงินและเครดิตในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
  รักษาเงินสำรองระหว่างประเทศ
  สร้างเงินฝาก หรือขยายเครดิต
6. ดอกเบี้ยชนิดใดที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
  ดอกเบี้ยเงินฝากประจำกับธนาคารพาณิชย์
  ดอกเบี้ยเงินฝากประจำกับธนาคารกรุงไทย
  ดอกเบี้ยเงินฝากกับธนาคารออมสิน
  ดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาล
7. เอกสารเครดิตที่นิยมใช้กันในวงการธุรกิจปัจจุบันได้แก่
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  ตั๋วแลกเงิน
  เช็ค
  ข้อ 1. 2. และ 3. ถูก
8. สถาบันการเงินประเภทใดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการส่งเสริมการลงทุน
  ธนาคารออมสิน
  บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์
  ธนาคารพาณิชย์
  บริษัทเงินทุนตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9. สิ่งที่จะถือว่าเป็นเงินจะต้องสามารถทำหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของเงินได้ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเงิน
  เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
  เป็นมาตรฐานในการวัดมูลค่า
  เป็นเครื่องรักษาความีฐานะของบุคคล
  เป็นมาตรฐานการชำระหนี้ภายหน้า
10. ข้อใดที่แสดงให้เห็นหน้าที่ของเงินในการเป็นมาตรฐานในการกำหนดมูลค่า
  ร้านขายข้าวสารติดป้ายประกาศราคาข้าวสารของเขาว่า ?ข้าวสารราคาถังละ 120 บาท?
  ชาวสวนผักนำผักไปขายเอาเงินมาเก็บไว้
  "นักธุรกิจกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เป็นเงิน 100,000 บาท โดยกำหนดว่าจะชำระคืน เมื่อครบกำหนด 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปี"
  ชาวนาเอาข้าวเปลือกไปแลกเป็นผ้าห่อมมาไว้ใช้ในฤดูหนาวที่จะถึงนี้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile