แนวข้อสอบงานสารบรรณ

,แนวข้อสอบงานสารบรรณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หนังสือราชการที่มีคำว่า “ด่วนมาก” ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ปฏิบัติตามกำหนดเวลา
  ปฏิบัติโดยเร็ว
  ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้
  ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ
2. โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุใช้ในกรณีใด
  เรื่องเร่งด่วน
  เรื่องเกี่ยวกับความลับราชการ
  เรื่องเกี่ยวกับการเงิน
  เรื่องที่สั่งด้วยหนังสือไม่ทัน
3. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้มายืมและขอรับหนังสือต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใดขึ้นไป
  หัวหน้าแผนก
  หัวหน้าฝ่าย
  หัวหน้ากอง
  รองอธิบดี
4. ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
  มีความรู้ภาษาไทย มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ
  ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
  ถูกทั้ง ก. ข. และค. ประกอบกัน

5. การตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือให้ตั้งอย่างน้อยกี่คน
  2 คน
  3 คน
  4 คน
  5 คน
6. ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ เมื่อใด
  1 มิถุนายน 2516
  1 มิถุนายน 2526
  1 ตุลาคม 2526
  1 ธันวาคม 2527
7. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเ รื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไม่น้อยกว่ากี่ปี
  1 ปี
  1 ปี 6 เดือน
  2 ปี
  3 ปี
8. ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ
  เรื่อง
  วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
  คำขึ้นต้นและคำลงท้าย
  อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย
9. ตราที่ใช้ประทับในหนังสือประทับตราตามระเบียบงานสารบรรณกำหน ดให้ใช้หมึกสีอะไร
  แดง
  ดำ
  น้ำเงิน
  เขียว
10. งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร
  ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว
  ประหยัดแรงงานและเวลา
  ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile