แนวข้อสอบงานสารบรรณ

,แนวข้อสอบงานสารบรรณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ
  เรื่อง
  วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
  คำขึ้นต้นและคำลงท้าย
  อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย
2. หนังสือประทับตราต่างกับหนังสือภายนอกและหนังสือภายในในแง่ใด
  คำขึ้นต้น
  คำลงท้าย
  การลงชื่อ
  ทั้ง ก. ข. และ ค.
3. การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องนั้น ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหน
  มุมกระดาษด้านล่างขวา
  กลางหน้ากระดาษด้านบนขวา
  ใต้ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
  ตรงไหนก็ได้
4. ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ เมื่อใด
  1 มิถุนายน 2516
  1 มิถุนายน 2526
  1 ตุลาคม 2526
  1 ธันวาคม 2527
5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
  งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
  งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ
  งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
  งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร
6. เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญเธ�เธฒเธขเนƒเธ™เน€เธ›เน‡เธ™เธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เน„เธฃ
  เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญเธ�เธฒเธขเนƒเธ™เธเธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ‡เน€เธ”เธตเธขเธงเธเธฑเธ™
  เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญเธ�เธฒเธขเนƒเธ™เธเธฃเธกเน€เธ”เธตเธขเธงเธเธฑเธ™
  เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญเธ�เธฒเธขเนƒเธ™เธˆเธฑเธ‡เธซเธงเธฑเธ”เน€เธ”เธตเธขเธงเธเธฑเธ™
  เธ–เธนเธเธ—เธฑเน‰เธ‡เธ‚เน‰เธญ เธ. เธ‚. เนเธฅเธฐ เธ„.
7. ใบรับหนังสือมีประโยชน์อย่างไร
  แสดงว่าหนังสือนั้นไม่สูญหาย
  แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว
  เป็นหลักฐานว่าผู้ส่งได้ส่งหนังสือแล้ว
  เป็นหลักฐานว่าได้ส่งหนังสือและมีผู้รับหนังสือนั้นไปแล้ว
8. การร่างหนังสือราชการต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง เรื่องใดต่อไปนี้จำเป็นน้อยมาก
  แบบฟอร์ม
  ใจความ
  วรรคตอน
  ตัวสะกดการันต์
9. หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติด แบ่งเป็นกี่ประเภท
  4
  3
  2
  ประเภทเดียว
10. ข้อใดเป็นลักษณะของหนังสือภายใน
  หนังสือที่ส่งไปโดยไม่บรรจุซอง
  หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวง
  หนังสือติดต่อระหว่างบุคคลภายนอกด้วยกัน
  ไม่มีข้อถูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile