แนวข้อสอบงานสารบรรณ

,แนวข้อสอบงานสารบรรณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้าอธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ทำงานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะต้องใช้คำว่าอย่างไร
  ใช้ตำแหน่งของผู้ทำงานแทน
  ทำงานแทน
  รักษาราชการแทน
  ปฏิบัติราชการแทน
2. หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไร
  ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
  ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
  ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
  ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.
3. ในสำเนาคู่ฉบับควรมีลายมือชื่อบุคคลต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ใดที่ไม่จำเป็นต้องมี
  ผู้ร่าง
  ผู้พิมพ์
  ผู้สั่งพิมพ์
  ผู้ตรวจ-ทาน
4. ถ้าปรากฏว่าหนังสือราชการที่เก็บไปสูญหายไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ติดต่อเจ้าของเรื่องเดิมเพื่อหาสำเนามาแทน
  เรียกตัวผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่หายมาสอบถาม
  ปล่อยไปเลยแต่ให้หมายเหตุว่าเรื่องหาย
  ผิดทั้ง ก. ข. และ ค.
5. งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร
  ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว
  ประหยัดแรงงานและเวลา
  ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง
  ถูกทุกข้อ
6. ตราที่ใช้ประทับในหนังสือประทับตราตามระเบียบงานสารบรรณกำหน ดให้ใช้หมึกสีอะไร
  แดง
  ดำ
  น้ำเงิน
  เขียว
7. การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแล้วของกระทรวงต่างๆ ตามปกติเป็นหน้าที่ของใคร
  แผนกสารบรรณของแต่ละกรม
  แผนกเก็บกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
  ฝากเก็บที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
  ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.
8. ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
  มีความรู้ภาษาไทย
  มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ
  ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
  ถูกทั้ง ก. ข. และค. ประกอบกัน
9. หนังสือราชการคืออะไร
  เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย
  เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ
  เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ
  เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ
10. หนังสือราชการประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานทางราช การตลอดไป
  หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
  หนังสือเกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน
  หนังสือที่ต้องใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้า
  ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile