แนวข้อสอบงานสารบรรณ

,แนวข้อสอบงานสารบรรณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี
  5 ปี
  10 ปี
  15 ปี
  20 ปี
2. หนังสือประทับตรา ผู้ใดมีอำนาจในการลงชื่อกำกับ
  เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป
  หัวหน้าแผนก
  หัวหน้าฝ่าย
  หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย
3. พระภิกษุ สามเณร ป่วยใช้คำว่าอย่างไร
  ไม่สบาย
  ประชวร
  อาพาธ
  ทรงพระประชวร
4. ข้อใดไม่มีกำหนดไว้ในทะเบียนงานสารบรรณ
  ทะเบียนรับ
  ทะเบียนจ่าย
  ทะเบียนส่ง
  ทะเบียนเก็บ
5. ข้อใดเรียงลำดับส่วนราชการจากใหญ่ไปหาเล็ก ได้ถูกต้อง
  กอง แผนก กรม กระทรวง
  แผนก กรม กอง กระทรวง
  กระทรวง กอง กรม แผนก
  กระทรวง กรม กอง แผนก
6. หนังสือประทับตรา ผู้ใดมีอำนาจในการลงชื่อกำกับ
  เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป
  หัวหน้าแผนก
  หัวหน้าฝ่าย
  หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย
7. ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร
  เดินทาง
  ฟังเทศน์
  ทำบุญ
  ไปวัด
8. ถ้าอธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ทำงานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะต้องใช้คำว่าอย่างไร
  ใช้ตำแหน่งของผู้ทำงานแทน
  ทำงานแทน
  รักษาราชการแทน
  ปฏิบัติราชการแทน
9. หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไร
  ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
  ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
  ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
  ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.
10. ตราที่ใช้ประทับในหนังสือประทับตราตามระเบียบงานสารบรรณกำหน ดให้ใช้หมึกสีอะไร
  แดง
  ดำ
  น้ำเงิน
  เขียว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile