แนวข้อสอบงานสารบรรณ

,แนวข้อสอบงานสารบรรณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หนังสือราชการคืออะไร
  เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย
  เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ
  เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ
  เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ
2. ”ประกาศ ณ วันที่………” ใช้กับหนังสือสั่งการชนิดใด
  คำสั่ง
  ระเบียบ
  ข้อบังคับ
  ถูกทั้ง ข.และ ค.
3. ”ประกาศ ณ วันที่………” ใช้กับหนังสือสั่งการชนิดใด
  คำสั่ง
  ระเบียบ
  ข้อบังคับ
  ถูกทั้ง ข.และ ค.
4. การร่างหนังสือคืออะไร
  การพิมพ์หรือเขียนอย่างย่อๆ
  การกำหนดโครงร่างหนังสืออย่างคร่าวๆ
  การเขียนหนังสือด้วยลายมือของตนเอง
  การเรียบเรียงชั้นต้นตามเรื่องที่ต้องการติดต่อ
5. ขนาดตราครุฑที่ใช้ประทับแทนการลงชื่อต้องเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกและวงในเท่าไร
  3.5 ซม. และ 2.5 ซม.
  4.0 ซม. และ 3.0 ซม.
  4.5 ซม. และ 3.5 ซม.
  ขนาดพอเหมาะเท่าไรก็ได้
6. รายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด
  หนังสือภายใน
  หนังสือสั่งการ
  หนังสือประชาสัมพันธ์
  หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
7. หนังสือทีใช้ประทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง
  ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
  การเตือนเรื่องที่ค้าง
  ส่งสิ่งของ เอกสาร สำเนา
  ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.
8. การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่ส่วนใดของหนังสือจึงจ ะถูกต้อง
  ที่มุมบนขวา
  ที่มุมบนซ้าย
  ที่มุมล่างซ้าย
  ที่มุมล่างขวา
9. การเซ็นชื่อรับรองสำเนาหนังสือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับใดขึ้นไปเป็นผู้ลงนามรับรองที่ชอบด้วยระเบียบงานสารบรรณ
  ระดับ 2
  ระดับ 3
  ระดับ 4
  ระดับ 5
10. ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
  มีความรู้ภาษาไทย มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ
  ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
  ถูกทั้ง ก. ข. และค. ประกอบกัน

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile