แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Web board คืออะไร
  การฝากข้อความหรือคำถามไว้ เมื่อมีผู้เข้ามาก ก็เสนอความคิดเห็นหรือตอบ บน Internet
  การฝากข้อความหรือคำถามผ่านโทรศัพท์
  การฝากข้อความหรือคำถามผ่านโปรแกรม
  ไม่มีข้อถูก
2. ท่านคิดว่าการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ ต่อโลกในปัจจุบันเนื่องจาก
  ความเป็นที่นิยมของตลาดโลกและความ ก้าวหน้าทันโลกปัจจุบัน
  ความต้องการของสังคมมนุษย์ต้องการความ ทันสมัย
  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของสังคมโลก
  ความต้องการในด้านความทันสมัย
3. ข้อใด หมายถึงฐานข้อมูลองค์กร
  Numeric Database
  Office Automation
  Corporate Database
  Text Database
4. ตัวกลางสื่อชนิดใดมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด
  สายคู่บิดเกลียวมีฉนวนหุ้ม
  สายคู่บิดเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม
  สายโคแอกเชียล
  สายใยแก้วนำแสง
5. เซิร์ฟเวอร์ (Server) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  โฮสต์
  ไคลเอนต์
  TCP/IP
  ISP
6. ข้อใดคือโปรแกรมบีบอัดไฟล์
  WinZip
  Winpro
  WinRar
  ข้อ ก. และ ค. ถูก
7. แฟ้มบุคลากร หมายถึงอะไร
  แฟ้มที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ทุกคน
  แฟ้มที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่คนเดียว
  แฟ้มที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทั่วประเทศ
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
8. Power Supply ข้อใดมีหัวต่อที่ใช้ต่อกับเมนบอร์ด 2 หัว
  แบบ ATX
  แบบ AT
  แบบ AUX 6 Pix
  แบบ ATX 12 v.
9. หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  IPL
  ROM
  CPU
  ไม่มีข้อถูก
10. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หมายถึงข้อใด
  มีเนื้อหาที่ผู้ใช้มีความพอใจกับสารสนเทศ
  มีเนื้อหาที่ผู้ใช้วางเป้าหมายการใช้อย่างชัดเจนและแน่นอน
  มีเนื้อหาที่ผู้ใช้สามารถใช้วิจารณญาณในการใช้สารสนเทศได้ดี
  มีเนื้อหาตรงกับเรื่องที่ต้องการใช้ของผู้ใช้แต่ละคน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile