แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. CD-ROM 56x ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  มีอัตราความเร็ว 56 รอบ /วินาที
  บันทึกข้อมูลได้ 56 ครั้ง/วินาที
  อ่านข้อมูลได้ 56 เท่าของความเร็วปกติ
  มีอัตราความเร็วถ่ายทอดข้อมูล 56 กิโลไบต์/วินาที
2. หน่วยความจำ RAM มีความสามารถอย่างไร
  สามารอ่านและเขียนข้อมูลได้แบบสุ่ม
  เวลาไฟดับข้อมูลไม่สามารถลบได้
  จำข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก
  สามารถดึงข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้วทำการสแกน
3. เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสารสนเทศเริ่มจาก ข้อใด
  การจัดเก็บ ประมวลผล แสดงผล เผยแพร่
  รวบรวมข้อมูล แสดงผล เผยแพร่
  ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล แสดงผล บรรยาย ประมวลผล แสดงผล
  บรรยาย ประมวลผล แสดงผล
4. เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือข้อใด
  www.ict.go.th
  www.cict.go.th
  www.mict.go.th
  www.ictm.go.th
5. สารสนเทศ หมายถึงอะไร
  ข้อมูลข่าวสารที่มีบันทึกอย่างเป็นระบบ
  ข้อมูลจากแฟ้มบันทึก
  การสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ
  คำตอบข้อ ก. และ ค. ถูก
6. ข้อใด หมายถึงฐานข้อมูลองค์กร
  Numeric Database
  Office Automation
  Corporate Database
  Text Database
7. ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ข้อใดที่ไม่ใช่องค์ประกอบดังกล่าว
  หน่วยรับข้อมูล
  หน่วยประมวลผลกลาง
  หน่วยความจำสองรอง
  หน่วยแสดงผล
8. เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีภาพบนจอ สันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
  สายเม้าส์หลุดหรือหลวม
  Floppy disk Drive หลุดหรือหลวม
  หน่วยความจำ(RAM)หลุดหรือหลวม
  สายต่อลำโพงหลุดหรือหลวม
9. ถ้าจะใช้อินเตอร์เน็ตฟรี TOT จะต้องต่อโทรศัพท์หมายเลขใด
  1221
  1222
  1223
  1224
10. โปรแกรมระบบ (System Software) ทำหน้าที่อะไร
  ติดต่อประสานงานกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
  นำเสนอผลมาทางอุปกรณ์แสดงผล
  จัดหาและเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับงาน
  ควบคุมการแปรอักษรต่าง ๆ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713