ทำความรู้จักกับ Dreamweaver MX 2004
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. "Properties Inspector" เป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ในเรื่องใด
  การสร้าง Site งาน
  กำหนดคุณสมบัติของเว็บบราวเซอร์
  กำหนดรูปแบบของตัวอักษรบนหน้าเว็บเพจ
  กำหนดคุณสมบัติของวัตถุต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ ตาราง เป็นต้น
2. คำสั่งเมนูใดที่ใช้ในการแทรกรูปภาพและตาราง
  เมนู File
  เมนู Edit
  เมนู View
  เมนู Insert
3. โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX 2004 มีลักษณะการทำงานที่คล้ายกับโปรแกรมใด
  โปรแกรมแปลงไฟล์
  โปรแกรมการคำนวณ
  โปรแกรมพิมพ์เอกสาร
  โปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์
4. เมนูลัด (Context Menu) มีประโยชน์อย่างไรต่อการใช้งานโปรแกรม
  ใช้คำสั่งได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ด้วยการคลิกเมาส์ขวา
  ทำให้รู้จักแหล่งเก็บคำสั่งการทำงานต่างๆ ของโปรแกรม
  เพื่อใช้ปรับค่าการแสดงผลของ HTML ในมุมมอง Split
  สำหรับกำหนดตำแหน่งและขนาดของออบเจ็คบนเว็บเพจ
5. Macromedia Dreamweaver MX2004
  ภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ
  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำเว็บเพจ
  โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้จัดการเอกสาร
  โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับการสร้างเว็บเพจและเว็บแอพพลิเคชั่น
6. Show Code View มีลักษณะตามข้อใด
  แสดงมุมมองอักขระพิเศษต่างๆ
  แสดงมุมมองโค้ด HTML ทั้งเอกสาร
  แสดงหน้าเอกสารเว็บเพจส่วนของการออกแบบ
  แสดงทั้งโค้ด HTML และงานหน้าเอกสารเว็บเพจ
7. การออกจากโปรแกรม Dreamweaver ปฏิบัติตามขั้นตอนยกเว้นข้อใด
  File > Exit
  File > Open
  File > Close
  File > Close All
8. หากจะเลือกระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนการใช้งานโปรแกรม Dreamweaver มากที่สุด ควรเลือกตามข้อใด
  ระบบปฏิบัติการ Windows 7
  ระบบปฏิบัติการ Windows 95
  ระบบปฏิบัติการ Windows XP
  ระบบปฏิบัติการ Windows Me
9. พื้นที่ที่ใช้ในการสร้างและออกแบบหน้าเว็บเพจคือข้อใด
  ส่วนหน้าต่าง (Properties)
  แถบเครื่องมือ (Insert Bar)
  หน้าต่างเว็บเพจ (Document)
  กลุ่มของพาเลต (Panel Groups)
10. HTML คืออะไร
  ภาษาที่ใช้ในการคำนวน
  ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ
  ภาษามาตรฐานที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile