ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน และรายได้ของรัฐ ป.6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นธนาคารพาณิชย์
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  ธนาคารทหารไทย
  ธนาคารกสิกรไทย
2. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะกู้เงินมาผลิตสินค้าโดยกู้มาจากแหล่งใด
  แหล่งเงินกู้นอกระบบ
  โรงรับจำนำ
  กู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
  กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ
3. ผลประโยชน์ตอบแทนที่สถาบันการเงินจะได้รับเมื่อนำเงินออกให้กู้คืออะไร
  ดอกเบี้ย
  เงินปันผล
  กำไร
  รายได้
4. หน่วยงานใดที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
  กระทรวงการคลัง
  กรมธนารักษ์
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  กระทรวงพาณิชย์
5. รายได้หลักของสถาบันการเงินต่างๆ มาจากแหล่งใดต่อไปนี้
  การนำเงินออกให้กู้ (ปล่อยสินเชื่อ) โดยคิดดอกเบี้ย
  ค่าธรรมเนียมจากการรับฝากและถอนเงิน
  ค่าธรรมเนียมจากการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  ไม่มีข้อถูก
6. ถ้าเราต้องการฝากเงินโดยสามารถไปถอนเงินที่ฝากไว้เมื่อใดก็ได้ ควรฝากเงินประเภทใด
  ฝากประจำ 3 เดือน
  ฝากประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก
  ประเภททประจำ 12 เดือน
  ประเภทฝากบัญชีกระแสรายวัน
7. แหล่งรายได้สำคัญที่สุดของรัฐมาจากแหล่งใดต่อไปนี้
  รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ประชาชนต้องจ่ายเมื่อไปติต่อราชการ
  รายได้จากการจัดเก็บภาษีทุกประเภท
  รายได้จากรัฐวิสาหกิจ
  รายได้จากการขายข้าวให้ต่างประเทศ
8. หากรัฐไม่จัดเก็บภาษีจากประชาชนจะทำให้เกิดผลในข้อใด
  ไม่มีเงินมาจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อมาบริหารและพัฒนาประเทศ
  ไม่มีเงินมาสนับสนุนด้านการศึกษา
  ไม่มีเงินมาสร้างเขื่อน สร้างถนน ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
  ถูกทุกข้อ
9. ธนาคารใดต่อไปนี้ทีรัฐเป็นเจ้าของ
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารออมสิน
  ธนาคารกรุงเทพ
10. สถาบันการเงินประเภทใดที่สามารถรับฝากเงินจากประชาชนและสามรถนำเงินที่รับฝากนั้นออกให้กู้ได้
  บริษัทจำกัด
  บริษัทประกันชีวิต
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  ธนาคารไทยพาณิชย์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile