ข้อสอบ Writing ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Andrew : Why don’t we go to the cinema on Monday?Nancy : …………. I’m going to the dentist at 5 pm.
  I can go.
  I can’t.
  I’m afraid, I can’t.
  No, I don’t.
2. Bob : Would you like a Coke?Suda : …………. I’m thirsty.
  Thank you.
  Yes, please.
  No, thanks.
  No, not now.
3. The captain ordered the crew ………… the ship.
  to abandon
  abandoned
  not abandon
  didn’t abandon
4. Santi : Would you please pass me the sugar?Duangjai : ………….
  Okay.
  Here you are
  All right
  Please get it
5. Yes, I burst out ………… when I ………… .
  laugh, saw his picture
  laugh, saw his book
  to laugh, saw his picture
  laughing, saw his book
6. Bob : You look a little pale. Are you all right?Tom : …………. I have got a fever.
  I’m fine, thanks.
  No, I’m fine.
  No, I don’t feel well today.
  Not bad.
7. We advise that you ………… that fridge, you may get an electric shock.
  should touch
  shouldn’t touch
  have to touch
  don’t have to touch
8. Let’s go out for a walk, ………… ?
  will you
  don’t we
  shall we
  do we
9. Somsri : What a beautiful dress! I like it a lot.Sunee : Thank you. ………….
  I’m glad you like it.
  You’re welcome.
  If you say so.
  Do you think so?
10. They ………… uniforms at school every Monday to Friday.
  wears
  has to wear
  must wear
  have to wear
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713