ข้อสอบ Writing ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Bob : You look a little pale. Are you all right?Tom : …………. I have got a fever.
  I’m fine, thanks.
  No, I’m fine.
  No, I don’t feel well today.
  Not bad.
2. John : Would you like to go out for dinner on Friday, Jane?Jane : …………. , John. I’d love to, thanks.
  Okay
  That’s fine
  That’s great
  That’s very kind of you
3. Let’s go out for a walk, ………… ?
  will you
  don’t we
  shall we
  do we
4. I can’t stop ………… . There are some excellent jokes in this magazine.
  laughed
  to laugh
  is laughing
  laughing
5. She ………… the piano when there was a knock at the door.
  played
  is playing
  was playing
  has played
6. Jenna : Can I get you a coffee?Christ : ………….
  Very nice.
  I don’t think so.
  No, not at all.
  No, thanks. I’ve just had one.
7. Look, the keeper ………… the lions.
  feed
  is feeding
  feeds
  feeded
8. Free food ………… to the poor on New Year’s Day.
  gave
  are given
  is given
  is giving
9. The captain ordered the crew ………… the ship.
  to abandon
  abandoned
  not abandon
  didn’t abandon
10. They ………… uniforms at school every Monday to Friday.
  wears
  has to wear
  must wear
  have to wear
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713