ข้อสอบ Writing ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. We advise that you ………… that fridge, you may get an electric shock.
  should touch
  shouldn’t touch
  have to touch
  don’t have to touch
2. Jenna : Can I get you a coffee?Christ : ………….
  Very nice.
  I don’t think so.
  No, not at all.
  No, thanks. I’ve just had one.
3. Bob : Would you like a Coke?Suda : …………. I’m thirsty.
  Thank you.
  Yes, please.
  No, thanks.
  No, not now.
4. I can’t stop ………… . There are some excellent jokes in this magazine.
  laughed
  to laugh
  is laughing
  laughing
5. Somsri : What a beautiful dress! I like it a lot.Sunee : Thank you. ………….
  I’m glad you like it.
  You’re welcome.
  If you say so.
  Do you think so?
6. Santi : Would you please pass me the sugar?Duangjai : ………….
  Okay.
  Here you are
  All right
  Please get it
7. Suda : I want some oranges, please. How much are these?Fruit Seller : ………….
  They are twenty – five baht a kilo.
  Those are some oranges.
  Twenty – five baht.
  Twenty – five oranges per kilo.
8. Bob : You look a little pale. Are you all right?Tom : …………. I have got a fever.
  I’m fine, thanks.
  No, I’m fine.
  No, I don’t feel well today.
  Not bad.
9. The captain ordered the crew ………… the ship.
  to abandon
  abandoned
  not abandon
  didn’t abandon
10. I ………… potatoes when the knife slipped and I ………… myself.
  was peeling, cut
  am peeling, am cutting
  am peeling, cut
  peeled, cut
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile