ข้อสอบ Writing ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate)
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Let’s go out for a walk, ………… ?
  will you
  don’t we
  shall we
  do we
2. John : Would you like to go out for dinner on Friday, Jane?Jane : …………. , John. I’d love to, thanks.
  Okay
  That’s fine
  That’s great
  That’s very kind of you
3. I ………… potatoes when the knife slipped and I ………… myself.
  was peeling, cut
  am peeling, am cutting
  am peeling, cut
  peeled, cut
4. They ………… uniforms at school every Monday to Friday.
  wears
  has to wear
  must wear
  have to wear
5. What ………… the students ………… when the teacher arrived?.
  do, do
  does, do
  did, do
  did, did
6. Santi : Would you please pass me the sugar?Duangjai : ………….
  Okay.
  Here you are
  All right
  Please get it
7. Jenna : Can I get you a coffee?Christ : ………….
  Very nice.
  I don’t think so.
  No, not at all.
  No, thanks. I’ve just had one.
8. Bob : Would you like a Coke?Suda : …………. I’m thirsty.
  Thank you.
  Yes, please.
  No, thanks.
  No, not now.
9. We advise that you ………… that fridge, you may get an electric shock.
  should touch
  shouldn’t touch
  have to touch
  don’t have to touch
10. Somsri : What a beautiful dress! I like it a lot.Sunee : Thank you. ………….
  I’m glad you like it.
  You’re welcome.
  If you say so.
  Do you think so?
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile