เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางสังคม ป.3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. เราสามารถดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนได้ตามข้อใด
  มาโรงเรียนทุกวัน
  ช่วยเก็บเศษขยะที่พบเห็นบริเวณโรงเรียน
  เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด
  ตั้งใจเรียนหนังสือ
2. ใครช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมในชุมชน
  เอไปใช้บริการห้องสมุดในชุมชนเป็นประจำ
  แจ๋วชอบไปทำบุญที่วัด
  ต้อไปติดต่องานที่สถานีตำรวจ
  โหน่งไม่ขีดเขียนตามกำแพงวัด
3. สิ่งแวดล้อมทางสังคมในข้อใดที่ทำให้เราทราบถึงความเป็นมาของชาติไทย
  สถานที่ราชการ
  วัด
  โบราณสถาน
  บ้าน
4. ข้อใดทำให้ประชากรลดลง
  การเกิด
  การตาย
  การย้ายเข้า
  การเจ็บป่วย
5. ข้อใดไม่ใช่วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  ไปเที่ยวชมธรรมชาติเป็นประจำ
  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
  มีความรักในธรรมชาติ
  รักษาความสะอาดของสถานที่ต่างๆ ในชุมชน
6. ข้อใดเป็นสมาชิกที่พบในโรงเรียน
  พ่อแม่
  พี่น้อง
  คุณครู
  ตายาย
7. สิ่งใดมีผลทำให้การดำเนินชีวิตของสมาชิกในแต่ละครอบครัวแตกต่างกันมากที่สุด
  เชื้อชาติ
  สัญชาติ
  ศาสนา
  อาชีพ
8. ข้อใดทำให้ภาวะประชากรเพิ่มขึ้น
  การเกิด
  การเจ็บป่วย
  การตาย
  การย้ายออก
9. ถ้ามีจำนวนสมาชิกในบ้านเพิ่มมากเกินไป จะทำให้เกิดผลอย่างไร
  ทำให้แย่งกันใช้สถานที่ต่างๆ ในบ้าน
  ทำให้สมาชิกสามัคคีกันมากขึ้น
  ทำให้มีรายรับในบ้านเพิ่มขึ้น
  ทำให้สนุกสนานเวลาไปเที่ยว
10. สิ่งแวดล้อมทางสังคมในข้อใดมีคุณค่าต่อการศึกษา
  อาคารบ้านเรือน
  สะพาน
  โบราณวัตถุ
  สถานที่ราชการ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713