O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป
  การสูญเสียอำนาจของสถาบันทางศาสนา
  เกิดลัทธิการเมืองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
  ชนชั้นแรงงานเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้น
  เกิดสงครามระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก
2. นโยบายการจัดระเบียบโลกใหม่ของสหรัฐอเมริกาก่อให้เกิดผลอย่างไร
  ประเทศที่เป็นอาณานิคมได้รับอิสรภาพ
  เกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ
  ประเทศต่าง ๆ ในโลกอยู่รวมกันอย่างสงบสุข
  เกิดการแข่งขันกันเพื่อเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของโลก
3. สงครามเย็นเป็นการขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจใด
  จีนกับญี่ปุ่น
  สหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่น
  สหภาพโซเวียตกับจีน
  สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต
4. ลัทธิการก่อการร้ายก่อให้เกิดผลกระทบข้อใดมากที่สุด
  ประชาชนในชาติไม่ได้รับการศึกษา
  เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
  ขาดเสถียรภาพทางการเมือง
  เศรษฐกิจในชาติตกต่ำ
5. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการขยายลิทธิการก่อการร้ายในปัจจุบัน
  ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
  ปัญหาความขัดแย้งทางศาสนา
  ปัญหาการแบ่งแยกดินแดน
  ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์
  กลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในต่างประเทศ
  กลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างชาวยิวกับชาวอาหรับ
  กลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในตะวันออกกลาง
  กลุ่มที่ต้องการขับไล่ชาวยิวและทวงดินแดนคืนให้กับปาเลสไตน์
7. ข้อใดเป็นสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1
  การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว
  การขยายอาณานิคมของชาติตะวันตก
  ความขัดแย้งทางด้านการเมืองการปกครอง
  การลอบสังหารมกุฎราชกุมารแห่งออสเตรีย
8. การขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปส่งผลกระทบต่ออเมริกาอย่างไร
  เกิดการทำสงครามระหว่างชาติยุโรปกับอเมริกา
  วัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมถูกทำลายไปจนหมดสิ้น
  อเมริกาต้องยอมทำสนธิสัญญาที่เสียเปรียบกับชาติในยุโรป
  ชาวพื้นเมืองอเมริกาถูกเกณฑ์แรงงานเพื่อไปเป็นทาสทำงานในไร่
9. ในระหว่างสงครามเย็นชาติมหาอำนาจต่าง ๆ ได้แข่งขันกันพัฒนาเทคโนโลยีด้านใดมากที่สุด
  เทคโนโลยีด้านการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม
  เทคโนโลยีด้านการคมนาคมขนส่ง
  เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
  เทคโนโลยีด้านการทหาร
10. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสหประชาชาติ
  รักษาสันติภาพของโลก
  ช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนา
  ทำสงครามกับกลุ่มผู้ก่อการร้าย
  อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713