เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. อุปกรณ์ใดเหมาะที่จะใช้แสดงผลลัพธ์ในรูปตัวอักษร
  ลำโพง
  จอภาพ
  เครื่องพิมพ์
  ถูกทุกข้อ
2. ข้อใด ไม่ใช่ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในสารสนเทศ
  เมาส์ จอภาพ
  แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์
  สแกนเนอร์ แป้นพิมพ์
  กล้องดิจิทัล เครื่องถ่ายเอกสาร
3. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บันทึกโปรแกรมและข้อมูลคือข้อใด
  หน่วยรับข้อมูล
  อุปกรณ์แสดงผล
  หน่วยความจำหลัก
  หน่วยประมวลผลกลาง
4. ฮาร์ดแวร์ในหน่วยงานประมวลผลกลางทำหน้าที่อย่างไร
  ใช้บันทึกโปรแกรมหรือข้อมูล
  รับข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
  แสดงผลที่ได้จากการประมวลผล
  ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน
5. หน่วยความจำในข้อใด บันทึกข้อมูลที่ลบหรือแก้ไขไม่ได้แต่อ่านได้
  หน่วยความจำรอม
  หน่วยความจำแรม
  หน่วยความจำซีมอส
  หน่วยความจำชั่วคราว
6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ RAM
  หน่วยความจำชั่วคราว
  เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ติดตั้งอยู่ที่เมนบอร์ด
  ใช้บันทึกข้อสนเทศและคำสั่งเริ่มต้นของระบบ
  เมื่อปิดเครื่องข้อมูลและโปรแกรมจะลบหายไป
7. จอภาพจัดเป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่อย่างไร
  อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
  อุปกรณ์แสดงผลในรูปเสียง
  อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นรูปภาพเคลื่อนไหว
  อุปกรณ์แสดงผลสำหรับการนำเสนอผลงาน
8. อุปกรณ์ใดจัดเป็นคนละประเภทกับเมาส์
  ลำโพง
  แป้นพิมพ์
  สแกนเนอร์
  จอภาพแบบสัมผัส
9. ชุดคำสั่งในการทำงานข้อใดต่างจากพวก
  การคิดเกรดเฉลี่ย
  การประมวลและเครือข่าย
  การทำบันทึกรายรับรายจ่าย
  การคำนวณน้ำหนักและส่วนสูง
10. การประมวลข้อมูลให้ได้สารสนเทศ เกิดประโยชน์อย่างไร
  ได้ข้อมูลใหม่
  ใช้ในการตัดสินใจ
  ข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลง
  ฝึกทักษะการทำงานให้กับบุคลากร
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713