Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

ค้นหาจากชื่อผู้ทำ

 

ที่ ชื่อ ชื่อชุดวิชา จำนวนข้อ วันที่ สั่งพิมพ์
1 สุริย์ริสสา ศรีกงพาน 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 29 เมษายน 2560
2 กิตติ มีชนะ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 29 เมษายน 2560
3 สุกัญญา ศรีโมรา 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 29 เมษายน 2560
4 ภาณุพงศ์ พรหมอินทร์ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 29 เมษายน 2560
5 เดชาวัต สุดธรรม 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 28 เมษายน 2560
6 ปิยธิดา โคตรแปร 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 27 เมษายน 2560
7 ปิยธิดา โคตรแปร 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 27 เมษายน 2560
8 ปิยธิดา โคตรแปร 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 27 เมษายน 2560
9 ปิยธิดา โคตรแปร 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 27 เมษายน 2560
10 สุกัญญา ศรีโมรา 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 25 เมษายน 2560
11 ไก่ ปลา 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 24 เมษายน 2560
12 สนํน รุ่ว 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 24 เมษายน 2560
13 พงศธร รุ่งทัพพวง 33568 วิชาการศึกษา (curriculum) 20 23 เมษายน 2560
14 วิชาญ มีหน้า 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 22 เมษายน 2560
15 นูซาวาตี สะลีละ 33568 วิชาการศึกษา (curriculum) 20 22 เมษายน 2560
16 เสาวลักษณ์ กล่ำเถิ่อน 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 22 เมษายน 2560
17 gof gof 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 21 เมษายน 2560
18 สุกัญญา ศรีโมรา 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 เมษายน 2560
19 zz aa 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 20 เมษายน 2560
20 ท่าน ส.ส. หลวงปู่ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 20 เมษายน 2560
21 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
22 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
23 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
24 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
25 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
26 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
27 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
28 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
29 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
30 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
31 เดิม มาก 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 20 เมษายน 2560
32 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 18 เมษายน 2560
33 น้ำ ตาล 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 100 18 เมษายน 2560
34 ดี ใจ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 17 เมษายน 2560
35 วิสุทธิ์ เพ็ชรศรีชา 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 17 เมษายน 2560
36 ภัชรินทร์ คำแหงพล 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 50 17 เมษายน 2560
37 ภัชรินทร์ คำแหงพล 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 50 17 เมษายน 2560
38 ภัชรินทร์ คำแหงพล 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 50 17 เมษายน 2560
39 ออออออออออ อออออออออออออออ 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 17 เมษายน 2560
40 ภัชรินทร์ คำแหงพล 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 50 17 เมษายน 2560
41 เจ เจได 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 17 เมษายน 2560
42 Hathaichanok S. Srisutham 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 17 เมษายน 2560
43 juiztu tuitood 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 เมษายน 2560
44 ณัฐวัฒิ มาลัยลักษ์ 54832 ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย 42 16 เมษายน 2560
45 ณัฐวัฒิ มาลัยลักษ์ 79341 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู 42 16 เมษายน 2560
46 ปริยากร ทวีท้าว 29171 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 15 เมษายน 2560
47 ปริยากร ทวีท้าว 29171 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 15 เมษายน 2560
48 เมษยา โชติวิทยพร 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 100 15 เมษายน 2560
49 Jh Su 95346 แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม) 50 15 เมษายน 2560
50 เฉ สา 95346 แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม) 30 15 เมษายน 2560
51 เฉ สา 95346 แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม) 30 15 เมษายน 2560
52 เมษยา โชติวิทยพร 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 100 15 เมษายน 2560
53 นางสาวจุฑามาศ พรหมฉวี 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 15 เมษายน 2560
54 อังคณา สังสระน้อย 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 14 เมษายน 2560
55 ธนาภรณ์ เครือพันธ์ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 14 เมษายน 2560
56 ธนาภรณ์ เครือพันธ์ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 14 เมษายน 2560
57 ธนาภรณ์ เครือพันธ์ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 14 เมษายน 2560
58 นางสาววสิตา สงทวน 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 14 เมษายน 2560
59 นางสาววสิตา สงทวน 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 14 เมษายน 2560
60 สุจิตรา อุทก 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 14 เมษายน 2560
61 สุดหล่อ ในโลก 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 13 เมษายน 2560
62 โจ โจ้ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 13 เมษายน 2560
63 หฤทัย ตุนอก 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 13 เมษายน 2560
64 P P 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 13 เมษายน 2560
65 อัมนา ชีวโรจน์ 51395 แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 20 13 เมษายน 2560
66 อัมนา ชีวโรจน์ 51395 แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 20 13 เมษายน 2560
67 อัมนา ชีวโรจน์ 51395 แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 20 13 เมษายน 2560
68 Thiradet Singin 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 13 เมษายน 2560
69 Thiradet Singin 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 13 เมษายน 2560
70 พิมพ์พลอย หงษ์ทอง 35427 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ 25 13 เมษายน 2560
71 นาทชนก เขม้นเขตกิจ EDU1001 แบบทดสอบความรู้ วิชาการศึกษา หลักสูตรใหม่ ชุดหลักการศึกษา 30 12 เมษายน 2560
72 1 1 54995 จำนวนเชิงซ้อน(ส่วนจริง, ส่วนจินตภาพ) 28 12 เมษายน 2560
73 สีะด นนาำ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 12 เมษายน 2560
74 สีะด นนาำ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 12 เมษายน 2560
75 test test 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 20 12 เมษายน 2560
76 test test 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 20 12 เมษายน 2560
77 test test 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 20 12 เมษายน 2560
78 ขวัญตา มีศร 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 11 เมษายน 2560
79 สิริพร เกิดผล 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 80 11 เมษายน 2560
80 อรทัย วิเลิศ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 11 เมษายน 2560
81 ์์Nateetorn Aiemthong 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 10 เมษายน 2560
82 แอร์ โททอง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 10 เมษายน 2560
83 แอร์ โททอง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 10 เมษายน 2560
84 แอร์ โททอง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 10 เมษายน 2560
85 Sirat Ban 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 100 10 เมษายน 2560
86 อวยพะ ดีสมปรารถนา 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 10 เมษายน 2560
87 อวยพะ ดีสมปรารถนา 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 10 เมษายน 2560
88 อวยพะ ดีสมปรารถนา 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 10 เมษายน 2560
89 อวยพะ ดีสมปรารถนา 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 10 เมษายน 2560
90 สวัสดี สวัสวัสดี 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 10 เมษายน 2560
91 fa sa 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 80 10 เมษายน 2560
92 คตนีเรน รีนีัรน 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 09 เมษายน 2560
93 กรธ ครม 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 09 เมษายน 2560
94 กรธ ครม 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 09 เมษายน 2560
95 sek suk 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 08 เมษายน 2560
96 มาลากุล ปัน 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 08 เมษายน 2560
97 มาลากุล ปัน 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 08 เมษายน 2560
98 มาลากุล ปัน 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 08 เมษายน 2560
99 มาลากุล ปัน 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 08 เมษายน 2560
100 มาลากุล ปัน 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 08 เมษายน 2560
101 ซูกีมาน เจ๊ะสะนิ 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 08 เมษายน 2560
102 ไซมิง ดิง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 08 เมษายน 2560
103 ไซมิง ดิง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 08 เมษายน 2560
104 กก ดด 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 08 เมษายน 2560
105 1234 56789 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 07 เมษายน 2560
106 ลัดดาวัลย์ บุญสิงห์ 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 07 เมษายน 2560
107 ลัดดาวัลย์ บุญสิงห์ 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 07 เมษายน 2560
108 ลัดดาวัลย์ บุญสิงห์ 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 07 เมษายน 2560
109 ลัดดาวัลย์ บุญสิงห์ 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 07 เมษายน 2560
110 นายบุญแต่ง ป้องทัพไทย 53725 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 07 เมษายน 2560
111 นายบุญแต่ง ป้องทัพไทย 53725 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 07 เมษายน 2560
112 นายบุญแต่ง ป้องทัพไทย 53725 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 07 เมษายน 2560
113 yeugr ududhdhfh 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 07 เมษายน 2560
114 พรรีม นานาสมส 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 07 เมษายน 2560
115 ดฟหดฟห ดฟหดห 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 06 เมษายน 2560
116 ณัฐดนัย โยธาสิงห์ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 06 เมษายน 2560
117 กฟหกดฟห ฟหดฟหด 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 06 เมษายน 2560
118 ศริณญา ศรีแปง 19582 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 50 06 เมษายน 2560
119 กฟหกดฟห ฟหดฟหด 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 06 เมษายน 2560
120 กฟหกดฟห ฟหดฟหด 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 06 เมษายน 2560
121 สายชล ผาสิงห์ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 06 เมษายน 2560
122 กฟหกดฟห ฟหดฟหด 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 06 เมษายน 2560
123 สายชล ผาสิงห์ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 06 เมษายน 2560
124 แจน นะ 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 06 เมษายน 2560
125 เกศรินทร์ ศรีทัศน์ 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 30 06 เมษายน 2560
126 พีรยา จึงธนสมบูรณ์ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 35 06 เมษายน 2560
127 มานิตย์ อินทร์ธรรม 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 05 เมษายน 2560
128 กัมปนาท กัณอินทร์ 59155 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 20 04 เมษายน 2560
129 1111 1111 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 04 เมษายน 2560
130 ลักษณ เจียงพงษ์ 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 50 04 เมษายน 2560
131 ลักษณ เจียงพงษ์ 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 04 เมษายน 2560
132 พิริยพงษ์ ลอยเลิศ 53725 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 03 เมษายน 2560
133 ฟีนระชัย ลาดนอก 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 03 เมษายน 2560
134 Yui Yui14 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 31 มีนาคม 2560
135 Yui Yui14 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 31 มีนาคม 2560
136 tongnual kaewklieng 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 30 มีนาคม 2560
137 tongnual kaewklieng 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 30 มีนาคม 2560
138 tongnual kaewklieng 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 30 มีนาคม 2560
139 tongnual kaewklieng 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 30 มีนาคม 2560
140 tongnual kaewklieng 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 30 มีนาคม 2560
141 ณภัทร ดาสันทัด 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 30 มีนาคม 2560
142 ณภัทร ดาสันทัด 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 30 มีนาคม 2560
143 ณภัทร ดาสันทัด 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 30 มีนาคม 2560
144 อามิตาพุทธ นะโม 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 30 มีนาคม 2560
145 อามิตาพุทธ นะโม 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 30 มีนาคม 2560
146 แดงดำ แดง 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 30 มีนาคม 2560
147 จีรพันธ์ ภู่เจริญ 64884 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ความสามารถด้านภาษา) 20 30 มีนาคม 2560
148 จีรพันธ์ ภู่เจริญ 64884 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ความสามารถด้านภาษา) 20 30 มีนาคม 2560
149 จีรพันธ์ ภู่เจริญ 64884 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ความสามารถด้านภาษา) 20 30 มีนาคม 2560
150 กาญจน์ชนก เอมแสง 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 30 มีนาคม 2560
151 กาญจน์ชนก เอมแสง 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 30 มีนาคม 2560
152 ภานุชนาถ ปิ่นสกล 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 29 มีนาคม 2560
153 ภานุชนาถ ปิ่นสกล 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 29 มีนาคม 2560
154 ภานุชนาถ ปิ่นสกล 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 29 มีนาคม 2560
155 จจ กก 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 30 29 มีนาคม 2560
156 ศิริลักษณ์ สงคราม 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 29 มีนาคม 2560
157 แตน แตน 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 28 มีนาคม 2560
158 จารุวรรณ นิลโภชน์ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 28 มีนาคม 2560
159 หหหหห หกหกหกหก 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 27 มีนาคม 2560
160 pornnapa onlamai 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 27 มีนาคม 2560
161 นันทยา วงศา 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 27 มีนาคม 2560
162 first Daengpraphan 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 20 27 มีนาคม 2560
163 first Daengpraphan 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 20 27 มีนาคม 2560
164 อชิรา ใจวาง 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 26 มีนาคม 2560
165 อชิรา ใจวาง 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 26 มีนาคม 2560
166 พีรพัฒน์ กาศเจริญ 64144 อาเซียน 20 25 มีนาคม 2560
167 พีรพัฒน์ กาศเจริญ 64144 อาเซียน 20 25 มีนาคม 2560
168 man sity 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 25 มีนาคม 2560
169 รุ่งอรุณ โคตรแปร 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 24 มีนาคม 2560
170 ธนศักดิ์ มหานิยม 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 24 มีนาคม 2560
171 trfh rtf 15796 ข้อสอบใบขับขี่ 30 22 มีนาคม 2560
172 ปานี สอบติด 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 22 มีนาคม 2560
173 เกศวิลัย โสมาบุตร 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 22 มีนาคม 2560
174 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
175 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
176 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
177 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
178 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
179 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
180 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
181 มลิวัลย์ จันทร์เพ็ญ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 21 มีนาคม 2560
182 มลิวัลย์ จันทร์เพ็ญ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 21 มีนาคม 2560
183 patcharin sukploy 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 20 มีนาคม 2560
184 patcharin sukploy 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 20 มีนาคม 2560
185 สมหวัง สมาแย 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 20 มีนาคม 2560
186 patcharin sukploy 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 19 มีนาคม 2560
187 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 18 มีนาคม 2560
188 นิคม สมศักดิ์ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 18 มีนาคม 2560
189 small biger 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 17 มีนาคม 2560
190 small biger 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 17 มีนาคม 2560
191 small biger 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 17 มีนาคม 2560
192 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 17 มีนาคม 2560
193 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 17 มีนาคม 2560
194 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 17 มีนาคม 2560
195 สมพิศ พรหมทองนุ้ย 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 16 มีนาคม 2560
196 t t 26992 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 96 16 มีนาคม 2560
197 ศิริพร พิกุล 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 16 มีนาคม 2560
198 ศิริพร พิกุล 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 16 มีนาคม 2560
199 ศิริพร พิกุล 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 16 มีนาคม 2560
200 ประวิท เหลี่ยม 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 40 16 มีนาคม 2560
201 สราวุธ สายเสมอ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 16 มีนาคม 2560
202 ปราณี มีโชค 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 มีนาคม 2560
203 ปราณี มีโชค 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 มีนาคม 2560
204 สุนิสา สุขสงวน 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 15 มีนาคม 2560
205 สุจิตราภา อิดอ่อน 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 15 มีนาคม 2560
206 สุจิตราภา อิดอ่อน 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 15 มีนาคม 2560
207 รัตติยากรณ์ คูณขุนทด 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 15 มีนาคม 2560
208 รัตติยากรณ์ คูณขุนทด 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 15 มีนาคม 2560
209 รัตติยากรณ์ คูณขุนทด 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 15 มีนาคม 2560
210 ภาณุมาศ มาลี 35427 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ 25 14 มีนาคม 2560
211 ปอปั้น แก้วเขียว 95892 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน 60 14 มีนาคม 2560
212 patcharin sukploy 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 13 มีนาคม 2560
213 อรทัย ใจขยัน 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 13 มีนาคม 2560
214 patcharin sukploy 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 12 มีนาคม 2560
215 รัชนก ลำใย 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 12 มีนาคม 2560
216 รัชนก ลำใย 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 12 มีนาคม 2560
217 ศักรินทร์ สินสะโน 54832 ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย 30 09 มีนาคม 2560
218 Pearlpeta Kaenjak 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 09 มีนาคม 2560
219 นายสมศักดิ์ ทามา 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 09 มีนาคม 2560
220 นายสมศักดิ์ ทามา 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 09 มีนาคม 2560
221 Pearlpeta Kaenjak 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 09 มีนาคม 2560
222 นายสมศักดิ์ ทามา 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 09 มีนาคม 2560
223 ภาณุกา มณีวงษ์ 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 50 08 มีนาคม 2560
224 อ้อมแอ้ม ดีดี 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 08 มีนาคม 2560
225 อ้อมแอ้ม ดีดี 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 08 มีนาคม 2560
226 นายณัฐพล ภูมิซองแมว 15796 ข้อสอบใบขับขี่ 20 07 มีนาคม 2560
227 คุณ หนู 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 07 มีนาคม 2560
228 1 2 15796 ข้อสอบใบขับขี่ 20 06 มีนาคม 2560
229 1 2 15796 ข้อสอบใบขับขี่ 20 06 มีนาคม 2560
230 ณดา ธรรมรักษ์ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 06 มีนาคม 2560
231 ภัทราวรรณ เหล่าหอม 95892 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน 60 05 มีนาคม 2560
232 ภัทราวรรณ เหล่าหอม 95892 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน 60 05 มีนาคม 2560
233 สุดา ช่วยบุญ 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 30 04 มีนาคม 2560
234 คนสวยย มาก MAT1001 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 30 04 มีนาคม 2560
235 มยุเร แย้มนุช 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 04 มีนาคม 2560
236 มยุเร แย้มนุช 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 04 มีนาคม 2560
237 นายดลธรรม กิจขุนทด 93941 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 04 มีนาคม 2560
238 ณัฐนนท์ สงชู 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 30 03 มีนาคม 2560
239 เกศนี แสงบำรุง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 02 มีนาคม 2560
240 เกศนี แสงบำรุง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 02 มีนาคม 2560
241 สุดารัตน์ ณรงค์ชัยไม่ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 02 มีนาคม 2560
242 ประกาย ล่าฝัน 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 02 มีนาคม 2560
243 ประกาย ล่าฝัน 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 02 มีนาคม 2560
244 ธันยาภรณ์ อาจศิริ 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 01 มีนาคม 2560
245 ธันยาภรณ์ อาจศิริ 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 01 มีนาคม 2560
246 นายดลธรรม กิจขุนทด 93941 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 28 กุมภาพันธ์ 2560
247 พัฒนะ แก้ว 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 30 28 กุมภาพันธ์ 2560
248 ปรีดา แก้วเหมือน 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 28 กุมภาพันธ์ 2560
249 น.ส.ฐิฌาภรณ์ ต่างประโคน 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 27 กุมภาพันธ์ 2560
250 น.ส.ฐิฌาภรณ์ ต่างประโคน 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 27 กุมภาพันธ์ 2560
251 ผกาแก้ว จงเจริญ 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 27 กุมภาพันธ์ 2560
252 Saipanmtb🚴🏻 11706 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
253 ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง 93941 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
254 ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง 93941 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
255 ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
256 ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
257 ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
258 ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
259 ผมเอง ใครก็รู้ 64144 อาเซียน 30 25 กุมภาพันธ์ 2560
260 ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
261 รียา ภาษาไทย 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 25 กุมภาพันธ์ 2560
262 ประวิทย์ แก้วมาลา 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 23 กุมภาพันธ์ 2560
263 มะลิ ซ้อน 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 23 กุมภาพันธ์ 2560
264 มะลิ ซ้อน 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 23 กุมภาพันธ์ 2560
265 วีรดนย์ เลิศนา 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 22 กุมภาพันธ์ 2560
266 วีรดนย์ เลิศนา 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 22 กุมภาพันธ์ 2560
267 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 21 กุมภาพันธ์ 2560
268 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 21 กุมภาพันธ์ 2560
269 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
270 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
271 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
272 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
273 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
274 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
275 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
276 สมหมาย บุญยิ่ง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 20 กุมภาพันธ์ 2560
277 สมจิตร อุ่นดี 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 20 กุมภาพันธ์ 2560
278 สมจิตร อุ่นดี 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 20 กุมภาพันธ์ 2560
279 สมจิตร อุ่นดี 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 20 กุมภาพันธ์ 2560
280 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 20 กุมภาพันธ์ 2560
281 ไพรทูณร์ สุดชา 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 20 กุมภาพันธ์ 2560
282 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 45 20 กุมภาพันธ์ 2560
283 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 45 20 กุมภาพันธ์ 2560
284 ศักย์ศรณ์ พิมพิสาร MAT1001 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 20 18 กุมภาพันธ์ 2560
285 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 17 กุมภาพันธ์ 2560
286 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 17 กุมภาพันธ์ 2560
287 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 17 กุมภาพันธ์ 2560
288 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 17 กุมภาพันธ์ 2560
289 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 17 กุมภาพันธ์ 2560
290 นางสาววิรันดร์ คนเพียร 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 17 กุมภาพันธ์ 2560
291 นางสาววิรันดร์ คนเพียร 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 17 กุมภาพันธ์ 2560
292 moo chz 54832 ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย 42 16 กุมภาพันธ์ 2560
293 นายวันใหม่ วันดี 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 50 15 กุมภาพันธ์ 2560
294 นายวันใหม่ วันดี 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 50 15 กุมภาพันธ์ 2560
295 นางสาวอภิรมย์ มะลิ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
296 นางสาวอภิรมย์ มะลิ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
297 บ่าว บอล 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
298 ภัสราภรณ์ กอบัว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
299 ภัสราภรณ์ กอบัว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
300 ภัสราภรณ์ กอบัว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com

ติดต่อลงโฆษณา