Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

ค้นหาจากชื่อผู้ทำ

 

ที่ ชื่อ ชื่อชุดวิชา จำนวนข้อ วันที่ สั่งพิมพ์
1 กรกฤตชัย คมขำ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 24 มกราคม 2560
2 ยุทธพงษ์ สถิตพรพรหม 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 23 มกราคม 2560
3 ธีร์ธวัช ต่อแต้ม 64884 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ความสามารถด้านภาษา) 20 23 มกราคม 2560
4 จิราพร เจริญสุข 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 23 มกราคม 2560
5 จิราพร เจริญสุข 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 23 มกราคม 2560
6 ญ ช 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 23 มกราคม 2560
7 อำนวยวิทย์ ใจดี 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 50 22 มกราคม 2560
8 อำนวยวิทย์ ใจดี 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 50 22 มกราคม 2560
9 อำนวยวิทย์ ใจดี 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 50 22 มกราคม 2560
10 จิดาภา บุญผุดผ่อง 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 21 มกราคม 2560
11 จิดาภา บุญผุดผ่อง 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 21 มกราคม 2560
12 พรชิตา เผ่าพัน 39232 แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย 50 21 มกราคม 2560
13 ศิริชัย ใจเกินร้อย 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 21 มกราคม 2560
14 ศิริชัย ใจเกินร้อย 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 21 มกราคม 2560
15 Malinee Prasert 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 21 มกราคม 2560
16 Malinee Prasert 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 21 มกราคม 2560
17 Malinee Prasert 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 21 มกราคม 2560
18 นราววณ ไพเราะ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 20 มกราคม 2560
19 พยอม เมฆอากาศ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 19 มกราคม 2560
20 พยอม เมฆอากาศ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 19 มกราคม 2560
21 นายสุรชัย เชิญชม 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 18 มกราคม 2560
22 นายสุรชัย เชิญชม 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 18 มกราคม 2560
23 นายสุรชัย เชิญชม 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 18 มกราคม 2560
24 นายสุรชัย เชิญชม 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 18 มกราคม 2560
25 f s 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 18 มกราคม 2560
26 วรันญา ใจดี 51731 การสร้่างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash 8 20 17 มกราคม 2560
27 ศริวรรณ มั่งมี 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 17 มกราคม 2560
28 ศริวรรณ มั่งมี 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 17 มกราคม 2560
29 ศริวรรณ มั่งมี 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 17 มกราคม 2560
30 sattaya kasemruk 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 17 มกราคม 2560
31 s u 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 มกราคม 2560
32 s u 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 มกราคม 2560
33 s u 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 มกราคม 2560
34 s u 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 มกราคม 2560
35 s u 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 มกราคม 2560
36 s u 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 มกราคม 2560
37 นายพิษณุ หนุนเพิ่ม 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 16 มกราคม 2560
38 s u 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 มกราคม 2560
39 A B 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 14 มกราคม 2560
40 A B 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 14 มกราคม 2560
41 A B 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 14 มกราคม 2560
42 A B 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 14 มกราคม 2560
43 A B 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 14 มกราคม 2560
44 นาย ธนาวุฒิ กิจเฟื่องฟู 3/12 no 31 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
45 ชลธาร ช่วงชิต 3/12 NO43 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
46 กรองกาญจน์ เจริญรักษ์ 3/12 No.42 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
47 นาย พร้อมพงษ์ ภูไท 3/12 No.23 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
48 นาย จิรัฏฐ์ ปิ่นโมรา 3/12 no 17 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
49 นายดนุพร จ่อนเขียว 3/12 no.18 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
50 นาย จิรัฏฐ์ ปิ่นโมรา 3/12 no 17 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
51 นายดนุพร จ่อนเขียว 3/12 no.18 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
52 นายดนุพร จ่อนเขียว 3/12 no.18 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
53 กรองกาญจน์ เจริญรักษ์ 3/12 No.42 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
54 นายศุภกิตติ์ พึ่งถนอม 3/12 No.32 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
55 นายรัชชานนท์ พงษ์พรรณากูล ์3/12 No.25 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
56 นางสาว กชนันท์ ข้องหลิม 3/12 No.38 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
57 เกศราภรณ์ สมพงษ์ 37. 3/12 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
58 นายธัญพิสิษฐ์ อินทร์นอก 3/12 no.33 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
59 wdqfdwq qfqffrtr 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
60 wdqfdwq qfqffrtr 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
61 นาย นพณัฐ ชูใจ 3/12 No.27 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
62 wdqfdwq qfqffrtr 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
63 wdqfdwq qfqffrtr 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
64 wdqfdwq qfqffrtr 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
65 wdqfdwq qfqffrtr 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
66 wdqfdwq qfqffrtr 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
67 wdqfdwq qfqffrtr 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
68 wdqfdwq qfqffrtr 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
69 วันทนีย์ หมั่นเขตกิจ 3/9 เลขที่40 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
70 กชกร แก่นมาลี 3/9 No.29 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
71 สิรินภา ทองสด ปวช.3/9 37 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
72 วันทนีย์ หมั่นเขตกิจ 3/9 เลขที่40 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
73 จิตอานนท์ มณีขวัญ 3/9 เลขที่ 27 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
74 วันทนีย์ หมั่นเขตกิจ 3/9 เลขที่40 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
75 กชกร แก่นมาลี 3/9 No.29 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
76 จิตอานนท์ มณีขวัญ 3/9 เลขที่ 27 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
77 วันทนีย์ หมั่นเขตกิจ 3/9 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
78 นาย จิรัฏฐ์ ปิ่นโมรา 3/12 no 17 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
79 นายธนาวุฒิ กิจเฟื่องฟู 3/12 Number 31 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
80 นายดนุพร จ่อนเขียว 3/12 no.18 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
81 นายชินาธิป วงค์ศิริ ปวช.3/12 เลขที่20 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
82 นายบัญญพนต์ เพ็งสา ปวช.3/12 No.19 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
83 รัตนโชค เสริมมณีกุล ปวช.3/12 เลขที12 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
84 นายดนุพร จ่อนเขียว 3/12 no.18 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
85 นาย จิรัฏฐ์ ปิ่นโมรา 3/12 no 17 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
86 นาย เบญจวิทย์ มานพจันทโรจน์ ปวช.3/12 เลขที่21 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
87 นายธัญพิสิษฐ์ อินทร์นอก 3/12 No.33 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
88 นาย ปฏิภาณ ปิ่นเปีย 3/12 no.22 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
89 นายดนุพร จ่อนเขียว 3/12 no.18 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
90 นาย จิรัฏฐ์ ปิ่นโมรา 3/12 no 17 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
91 นายรัชชานนท์ พงษ์พรรณากูล 3/12 No.25 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
92 สามารถ ปะกิระนัง 3/12 No 26 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
93 นายดนุพร จ่อนเขียว 3/12 no.18 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
94 ชลธาร ช่วงชิต 3/12 NO.43 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
95 นาย ปฏิภาณ ปิ่นเปีย 3/12 no.22 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
96 นายธนาวุฒิ กิจเฟื่องฟู 3/12 Number 31 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
97 นายกฤษฎา ถนอมศาสนะ 3/12 No.16 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
98 รัตนโชค เสริมมณีกุล ปวช.3/12 เลขที12 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
99 นาย พนณัฐ ชูใจ 3/12 No27 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
100 นายรัชชานนท์ พงษ์พรรณากูล 3/12 No.25 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
101 นายดนุพร จ่อนเขียว 3/12 no.18 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
102 นายธนาวุฒิ กิจเฟื่องฟู 3/12 Number 31 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
103 นายธัญพิสิษฐ์ อินทร์นอก 3/12 No.33 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
104 นาย ปฏิภาณ ปิ่นเปีย 3/12 no.22 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
105 นายดนุพร จ่อนเขียว 3/12 no.18 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
106 นาย จิรัฏฐ์ ปิ่นโมรา 3/12 no 17 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
107 นายดนุพร จ่อนเขียว 3/12 no.18 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
108 วิล ดีซี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 10 มกราคม 2560
109 jakrawut sonton 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 10 มกราคม 2560
110 น้ำเพชร นันเชียงเครือ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 10 มกราคม 2560
111 น้ำเพชร นันเชียงเครือ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 10 มกราคม 2560
112 สวย มาก 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 50 10 มกราคม 2560
113 เดียว ดาย 19582 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 30 10 มกราคม 2560
114 ศิริพร นวลมา 35427 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ 25 09 มกราคม 2560
115 ศิริพร นวลมา 35427 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ 25 08 มกราคม 2560
116 พิสินี นุ่นรักษา 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 30 08 มกราคม 2560
117 ศิริพร นวลมา 35427 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ 25 08 มกราคม 2560
118 ธิดารัตน์ ยงโภชน์ 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 20 06 มกราคม 2560
119 ธิดารัตน์ ยงโภชน์ 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 20 06 มกราคม 2560
120 สุธินี จันทร์หนองสรวง 35427 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ 20 05 มกราคม 2560
121 นิรวิทธ์ บุญไพศาลสวัสดิ์ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 05 มกราคม 2560
122 ณัฐพล ผ่องมี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 04 มกราคม 2560
123 ณัฐพล ผ่องมี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 04 มกราคม 2560
124 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 03 มกราคม 2560
125 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 03 มกราคม 2560
126 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 03 มกราคม 2560
127 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 03 มกราคม 2560
128 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 03 มกราคม 2560
129 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 03 มกราคม 2560
130 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 03 มกราคม 2560
131 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 03 มกราคม 2560
132 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 02 มกราคม 2560
133 อุ้ม ณิชนันทน์ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 02 มกราคม 2560
134 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 02 มกราคม 2560
135 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 02 มกราคม 2560
136 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 01 มกราคม 2560
137 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 01 มกราคม 2560
138 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 31 ธันวาคม 2559
139 ทูรย์ วิทัน 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 30 ธันวาคม 2559
140 กิตติพศ สีหะนาม 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 30 ธันวาคม 2559
141 กิตติพศ สีหะนาม 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 30 ธันวาคม 2559
142 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 29 ธันวาคม 2559
143 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 29 ธันวาคม 2559
144 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 29 ธันวาคม 2559
145 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 29 ธันวาคม 2559
146 ธนภัทร คนเก่ง 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 29 ธันวาคม 2559
147 ธนภัทร คนเก่ง 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 28 ธันวาคม 2559
148 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 28 ธันวาคม 2559
149 ธนภัทร เยดดดก 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 28 ธันวาคม 2559
150 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 28 ธันวาคม 2559
151 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 28 ธันวาคม 2559
152 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 28 ธันวาคม 2559
153 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 28 ธันวาคม 2559
154 ธนภัทร เยดดดก 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 28 ธันวาคม 2559
155 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 28 ธันวาคม 2559
156 ธนภัทร อิอ่าโอ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 28 ธันวาคม 2559
157 สุจิตรา สุทธิตานนท์ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 28 ธันวาคม 2559
158 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 27 ธันวาคม 2559
159 วธิดา ปานเมือง 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 27 ธันวาคม 2559
160 วธิดา ปานเมือง 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 27 ธันวาคม 2559
161 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 27 ธันวาคม 2559
162 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 27 ธันวาคม 2559
163 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 27 ธันวาคม 2559
164 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 27 ธันวาคม 2559
165 สุภาพร นิยมเดช 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 60 27 ธันวาคม 2559
166 สุภาพร นิยมเดช 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 60 27 ธันวาคม 2559
167 สุภาพร นิยมเดช 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 60 26 ธันวาคม 2559
168 ประกิต หน่อเพ็ชร์ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 26 ธันวาคม 2559
169 สุภาพร นิยมเดช 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 60 26 ธันวาคม 2559
170 สุภาพร นิยมเดช 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 60 26 ธันวาคม 2559
171 สุภาพร นิยมเดช 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 60 26 ธันวาคม 2559
172 สุภาพร นิยมเดช 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 60 26 ธันวาคม 2559
173 นายเเดง ดำดี 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 23 ธันวาคม 2559
174 นายเเดง ดำดี 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 23 ธันวาคม 2559
175 นายเเดง ดำดี 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 23 ธันวาคม 2559
176 นายเเดง ดำดี 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 23 ธันวาคม 2559
177 นายเเดง ดำดี 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 23 ธันวาคม 2559
178 นายเเดง ดำดี 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 23 ธันวาคม 2559
179 นายเเดง ดำดี 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 23 ธันวาคม 2559
180 สุรพักดี สร้อยสูงเนิน 35427 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ 20 22 ธันวาคม 2559
181 MEW Thanaphumichai 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 20 22 ธันวาคม 2559
182 ปภาวี มุ่งนากลาง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 21 ธันวาคม 2559
183 นายรักดี ดีจัง 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 21 ธันวาคม 2559
184 นายรักดี ดีจัง 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 21 ธันวาคม 2559
185 ปภาวี มุ่งนากลาง 82473 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 20 21 ธันวาคม 2559
186 นายรักดี ดีจัง 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 21 ธันวาคม 2559
187 นายรักดี ดีจัง 17581 ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน 50 21 ธันวาคม 2559
188 เสาวภา กำจัดภัย 24593 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา 20 21 ธันวาคม 2559
189 มลฤดี สงสังข์์ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 20 ธันวาคม 2559
190 มลฤดี สงสังข์์ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 20 ธันวาคม 2559
191 มลฤดี สงสังข์์ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 20 ธันวาคม 2559
192 มลฤดี สงสังข์์ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 20 ธันวาคม 2559
193 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
194 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
195 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
196 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
197 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
198 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
199 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
200 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
201 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
202 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
203 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
204 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
205 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
206 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
207 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
208 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
209 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
210 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
211 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
212 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
213 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
214 คงเดช อาจศรี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 19 ธันวาคม 2559
215 ชัชวาล ม่วงเพ็ง 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 18 ธันวาคม 2559
216 สุฆาวี กาละพัฒน์ 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 50 18 ธันวาคม 2559
217 222 ววว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 17 ธันวาคม 2559
218 นทพร บิวแก้น 95892 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน 60 16 ธันวาคม 2559
219 สุ สุ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 16 ธันวาคม 2559
220 ดริกา ทิพย์เสภา 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 ธันวาคม 2559
221 ทอม คับ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 16 ธันวาคม 2559
222 สุ สุ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 15 ธันวาคม 2559
223 สุภาภรณ์ มหาชื่นใจ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 15 ธันวาคม 2559
224 ญานิศา สมสงค์ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 15 ธันวาคม 2559
225 ญานิศา สมสงค์ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 15 ธันวาคม 2559
226 tony yhang 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 15 ธันวาคม 2559
227 tony yhang 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 15 ธันวาคม 2559
228 tony yhang 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 14 ธันวาคม 2559
229 ประกิต หน่อเพ็ชร์ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 14 ธันวาคม 2559
230 พฤกษา คูสินไทย 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 13 ธันวาคม 2559
231 จักรพันธ์ สิทธิประการ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 200 13 ธันวาคม 2559
232 จักรพันธ์ สิทธิประการ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 100 13 ธันวาคม 2559
233 ำะพ ำพะำะ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 13 ธันวาคม 2559
234 จักรพันธ์ สิทธิประการ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 100 13 ธันวาคม 2559
235 เบญจพร สาโรวาท 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 12 ธันวาคม 2559
236 เบญจพร สาโรวาท 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 12 ธันวาคม 2559
237 เบญจพร สาโรวาท 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 12 ธันวาคม 2559
238 สุณิสา ท้าวอุบล 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 11 ธันวาคม 2559
239 สุณิสา ท้าวอุบล 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 11 ธันวาคม 2559
240 เจษฎา ใจดี 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 10 ธันวาคม 2559
241 เจษฎา ใจดี 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 10 ธันวาคม 2559
242 เจษฎา ใจดี 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 10 ธันวาคม 2559
243 พรพิมล ขุนทอง 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 08 ธันวาคม 2559
244 พรพิมล ขุนทอง 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 08 ธันวาคม 2559
245 พรพิมล ขุนทอง 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 08 ธันวาคม 2559
246 นิตยา บุญนุกูล 82473 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 20 08 ธันวาคม 2559
247 นิตยา บุญนุกูล 82473 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 20 08 ธันวาคม 2559
248 l o 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 07 ธันวาคม 2559
249 l o 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 07 ธันวาคม 2559
250 l o 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 07 ธันวาคม 2559
251 ป ป 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 07 ธันวาคม 2559
252 uoyu youy 44313 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 20 06 ธันวาคม 2559
253 uoyu youy 44313 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 20 06 ธันวาคม 2559
254 uoyu youy 44313 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 20 06 ธันวาคม 2559
255 นางสาวนิสานาถ ศิวคุณากร 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 20 04 ธันวาคม 2559
256 ปราการ ภักมี 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 02 ธันวาคม 2559
257 kalyaratn Tonpoo 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 02 ธันวาคม 2559
258 นายนิวัตน์ สิทธิพงศ์อนุกูล 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 30 02 ธันวาคม 2559
259 กิด ขขัน 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 01 ธันวาคม 2559
260 เกรียงไกร พรหมคง 78978 ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 20 01 ธันวาคม 2559
261 กิด ขขัน 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 01 ธันวาคม 2559
262 ดาว ใจดี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 30 พฤศจิกายน 2559
263 สุภาพร พุธเสน 11268 GE40002 40 30 พฤศจิกายน 2559
264 ไกรยง ซาโต้ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 29 พฤศจิกายน 2559
265 กฤษฎา จำปาทอง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 29 พฤศจิกายน 2559
266 กฤษฎา จำปาทอง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 29 พฤศจิกายน 2559
267 ไกรยง ซาโต้ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 29 พฤศจิกายน 2559
268 นายนิวัตน์ สิทธิพงศ์อนุกูล 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 29 พฤศจิกายน 2559
269 กิด ขขัน 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 29 พฤศจิกายน 2559
270 กิด ขขัน 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 28 พฤศจิกายน 2559
271 กิด ขขัน 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 28 พฤศจิกายน 2559
272 โฮคาเงะรุ่น 10 มาซามูโต กิไรยะ 64144 อาเซียน 37 28 พฤศจิกายน 2559
273 นางสาวไอลดา คำขม 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 27 พฤศจิกายน 2559
274 นางสาวไอลดา คำขม 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 27 พฤศจิกายน 2559
275 สัญญา แก้วดอนรี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 27 พฤศจิกายน 2559
276 สัญญา แก้วดอนรี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 27 พฤศจิกายน 2559
277 สัญญา แก้วดอนรี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 27 พฤศจิกายน 2559
278 สุรพล คำหา 66597 ความรู้ความสารารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ 20 27 พฤศจิกายน 2559
279 sara noom 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 27 พฤศจิกายน 2559
280 sara noom 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 27 พฤศจิกายน 2559
281 sara noom 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 27 พฤศจิกายน 2559
282 sara noom 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 27 พฤศจิกายน 2559
283 กฤษฎา รุกขชาติ 78978 ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 50 26 พฤศจิกายน 2559
284 กฤษฎา รุกขชาติ 78978 ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 50 26 พฤศจิกายน 2559
285 กฤษฎา รุกขชาติ 78978 ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 50 26 พฤศจิกายน 2559
286 นายอรุณชัย บัวใหญ่ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 100 24 พฤศจิกายน 2559
287 นายอรุณชัย บัวใหญ่ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 24 พฤศจิกายน 2559
288 นายอรุณชัย บัวใหญ่ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 24 พฤศจิกายน 2559
289 นายอรุณชัย บัวใหญ่ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 24 พฤศจิกายน 2559
290 นายอรุณชัย บัวใหญ่ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 24 พฤศจิกายน 2559
291 นายอรุณชัย บัวใหญ่ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 24 พฤศจิกายน 2559
292 นายอรุณชัย บัวใหญ่ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 50 24 พฤศจิกายน 2559
293 นายอรุณชัย บัวใหญ่ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 50 24 พฤศจิกายน 2559
294 ดารินกานต์ นุงกระโทก 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 24 พฤศจิกายน 2559
295 ดารินกานต์ นุงกระโทก 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 24 พฤศจิกายน 2559
296 ดารินกานต์ นุงกระโทก 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 24 พฤศจิกายน 2559
297 เพ็ญ ศิริ 17581 ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน 50 24 พฤศจิกายน 2559
298 เกรียงไกร พรหมคง 78978 ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 30 24 พฤศจิกายน 2559
299 นันทิยา หอมหวล 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 24 พฤศจิกายน 2559
300 11 33 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 24 พฤศจิกายน 2559

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com

ติดต่อลงโฆษณา