Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

ค้นหาจากชื่อผู้ทำ

 

ที่ ชื่อ ชื่อชุดวิชา จำนวนข้อ วันที่ สั่งพิมพ์
1 ภูฟ้า วงษ์ภักดี 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 23 มิถุนายน 2560
2 ภูฟ้า วงษ์ภักดี 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 23 มิถุนายน 2560
3 เน็ค ไทน์ 64884 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ความสามารถด้านภาษา) 31 22 มิถุนายน 2560
4 สุกัญญา ศรีโมรา 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มิถุนายน 2560
5 อัจฉราวดี บุญโต 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 12 มิถุนายน 2560
6 ปาณิสรา เทพเจริญ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 10 มิถุนายน 2560
7 ปาณิสรา เทพเจริญ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 10 มิถุนายน 2560
8 ปาณิสรา เทพเจริญ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 10 มิถุนายน 2560
9 ด.ญ.จิตติมา วรรณศิลป์ ม.1/1 51776 แบบทดสอบ ม.1 สมองและไขสันหลัง 20 10 มิถุนายน 2560
10 นางจันทรืติมา หะยียุโส๊ะ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 07 มิถุนายน 2560
11 พนารัตน์ ฟ้ากระจ่าง 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 01 มิถุนายน 2560
12 พนารัตน์ ฟ้ากระจ่าง 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 01 มิถุนายน 2560
13 พนารัตน์ ฟ้ากระจ่าง 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 01 มิถุนายน 2560
14 วิทยา อุ่นเคลือง 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 30 พฤษภาคม 2560
15 อัครพล สารีกุล 86886 พัฒนาการในวัยรุ่น 20 29 พฤษภาคม 2560
16 รักไม่มาก ขาดไม่ได้ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 29 พฤษภาคม 2560
17 สุกัญญา ศรีโมรา 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 26 พฤษภาคม 2560
18 กาน น้ำมน 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 24 พฤษภาคม 2560
19 ชัยณรงค์ อกอุ่น 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 24 พฤษภาคม 2560
20 พรทิพย์ ทาลอส 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 100 22 พฤษภาคม 2560
21 สายธาร น้ำใส 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 19 พฤษภาคม 2560
22 สายธาร น้ำใส 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 19 พฤษภาคม 2560
23 สายธาร น้ำใส 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 19 พฤษภาคม 2560
24 สุทธิพงศ์ สาระโภค 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 15 พฤษภาคม 2560
25 ปนัดดา เย็นเสมอ 53725 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 15 พฤษภาคม 2560
26 ปนัดดา เย็นเสมอ 53725 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 15 พฤษภาคม 2560
27 dsvsd sdvsd 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 13 พฤษภาคม 2560
28 Yotin Mala-in 17581 ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน 58 10 พฤษภาคม 2560
29 Yotin Mala-in 17581 ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน 58 10 พฤษภาคม 2560
30 Yotin Mala-in 17581 ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน 58 10 พฤษภาคม 2560
31 Yotin Mala-in 17581 ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน 58 10 พฤษภาคม 2560
32 Yotin Mala-in 17581 ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน 58 10 พฤษภาคม 2560
33 Yotin Mala-in 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 10 พฤษภาคม 2560
34 Yotin Mala-in 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 10 พฤษภาคม 2560
35 Yotin Mala-in 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 10 พฤษภาคม 2560
36 Yotin Mala-in 23387 ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ 38 10 พฤษภาคม 2560
37 สุกัญญา ศรีโมรา 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 06 พฤษภาคม 2560
38 อัมพิกา กันยะโรจน์ 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 06 พฤษภาคม 2560
39 อัมพิกา กันยะโรจน์ 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 06 พฤษภาคม 2560
40 อัมพิกา กันยะโรจน์ 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 06 พฤษภาคม 2560
41 ประไพศิริ บุตรดี 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 20 03 พฤษภาคม 2560
42 ประไพศิริ บุตรดี 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 20 02 พฤษภาคม 2560
43 สุริย์ริสสา ศรีกงพาน 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 29 เมษายน 2560
44 กิตติ มีชนะ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 29 เมษายน 2560
45 สุกัญญา ศรีโมรา 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 29 เมษายน 2560
46 ภาณุพงศ์ พรหมอินทร์ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 29 เมษายน 2560
47 เดชาวัต สุดธรรม 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 28 เมษายน 2560
48 ปิยธิดา โคตรแปร 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 27 เมษายน 2560
49 ปิยธิดา โคตรแปร 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 27 เมษายน 2560
50 ปิยธิดา โคตรแปร 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 27 เมษายน 2560
51 ปิยธิดา โคตรแปร 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 27 เมษายน 2560
52 สุกัญญา ศรีโมรา 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 25 เมษายน 2560
53 ไก่ ปลา 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 24 เมษายน 2560
54 สนํน รุ่ว 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 24 เมษายน 2560
55 พงศธร รุ่งทัพพวง 33568 วิชาการศึกษา (curriculum) 20 23 เมษายน 2560
56 วิชาญ มีหน้า 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 22 เมษายน 2560
57 นูซาวาตี สะลีละ 33568 วิชาการศึกษา (curriculum) 20 22 เมษายน 2560
58 เสาวลักษณ์ กล่ำเถิ่อน 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 22 เมษายน 2560
59 gof gof 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 21 เมษายน 2560
60 สุกัญญา ศรีโมรา 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 เมษายน 2560
61 zz aa 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 20 เมษายน 2560
62 ท่าน ส.ส. หลวงปู่ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 20 เมษายน 2560
63 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
64 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
65 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
66 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
67 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
68 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
69 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
70 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
71 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
72 ้ีjtyjty tkyuytk 59852 วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้) 20 20 เมษายน 2560
73 เดิม มาก 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 20 เมษายน 2560
74 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 18 เมษายน 2560
75 น้ำ ตาล 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 100 18 เมษายน 2560
76 ดี ใจ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 17 เมษายน 2560
77 วิสุทธิ์ เพ็ชรศรีชา 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 17 เมษายน 2560
78 ภัชรินทร์ คำแหงพล 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 50 17 เมษายน 2560
79 ภัชรินทร์ คำแหงพล 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 50 17 เมษายน 2560
80 ภัชรินทร์ คำแหงพล 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 50 17 เมษายน 2560
81 ออออออออออ อออออออออออออออ 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 17 เมษายน 2560
82 ภัชรินทร์ คำแหงพล 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 50 17 เมษายน 2560
83 เจ เจได 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 17 เมษายน 2560
84 Hathaichanok S. Srisutham 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 17 เมษายน 2560
85 juiztu tuitood 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 เมษายน 2560
86 ณัฐวัฒิ มาลัยลักษ์ 54832 ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย 42 16 เมษายน 2560
87 ณัฐวัฒิ มาลัยลักษ์ 79341 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู 42 16 เมษายน 2560
88 ปริยากร ทวีท้าว 29171 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 15 เมษายน 2560
89 ปริยากร ทวีท้าว 29171 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุด พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 15 เมษายน 2560
90 เมษยา โชติวิทยพร 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 100 15 เมษายน 2560
91 Jh Su 95346 แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม) 50 15 เมษายน 2560
92 เฉ สา 95346 แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม) 30 15 เมษายน 2560
93 เฉ สา 95346 แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม) 30 15 เมษายน 2560
94 เมษยา โชติวิทยพร 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 100 15 เมษายน 2560
95 นางสาวจุฑามาศ พรหมฉวี 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 15 เมษายน 2560
96 อังคณา สังสระน้อย 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 14 เมษายน 2560
97 ธนาภรณ์ เครือพันธ์ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 14 เมษายน 2560
98 ธนาภรณ์ เครือพันธ์ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 14 เมษายน 2560
99 ธนาภรณ์ เครือพันธ์ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 14 เมษายน 2560
100 นางสาววสิตา สงทวน 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 14 เมษายน 2560
101 นางสาววสิตา สงทวน 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 14 เมษายน 2560
102 สุจิตรา อุทก 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 14 เมษายน 2560
103 สุดหล่อ ในโลก 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 13 เมษายน 2560
104 โจ โจ้ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 13 เมษายน 2560
105 หฤทัย ตุนอก 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 13 เมษายน 2560
106 P P 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 13 เมษายน 2560
107 อัมนา ชีวโรจน์ 51395 แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 20 13 เมษายน 2560
108 อัมนา ชีวโรจน์ 51395 แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 20 13 เมษายน 2560
109 อัมนา ชีวโรจน์ 51395 แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 20 13 เมษายน 2560
110 Thiradet Singin 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 13 เมษายน 2560
111 Thiradet Singin 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 13 เมษายน 2560
112 พิมพ์พลอย หงษ์ทอง 35427 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ 25 13 เมษายน 2560
113 นาทชนก เขม้นเขตกิจ EDU1001 แบบทดสอบความรู้ วิชาการศึกษา หลักสูตรใหม่ ชุดหลักการศึกษา 30 12 เมษายน 2560
114 1 1 54995 จำนวนเชิงซ้อน(ส่วนจริง, ส่วนจินตภาพ) 28 12 เมษายน 2560
115 สีะด นนาำ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 12 เมษายน 2560
116 สีะด นนาำ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 12 เมษายน 2560
117 test test 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 20 12 เมษายน 2560
118 test test 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 20 12 เมษายน 2560
119 test test 22324 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา 20 12 เมษายน 2560
120 ขวัญตา มีศร 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 11 เมษายน 2560
121 สิริพร เกิดผล 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 80 11 เมษายน 2560
122 อรทัย วิเลิศ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 11 เมษายน 2560
123 ์์Nateetorn Aiemthong 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 10 เมษายน 2560
124 แอร์ โททอง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 10 เมษายน 2560
125 แอร์ โททอง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 10 เมษายน 2560
126 แอร์ โททอง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 10 เมษายน 2560
127 Sirat Ban 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 100 10 เมษายน 2560
128 อวยพะ ดีสมปรารถนา 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 10 เมษายน 2560
129 อวยพะ ดีสมปรารถนา 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 10 เมษายน 2560
130 อวยพะ ดีสมปรารถนา 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 10 เมษายน 2560
131 อวยพะ ดีสมปรารถนา 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 10 เมษายน 2560
132 สวัสดี สวัสวัสดี 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 10 เมษายน 2560
133 fa sa 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 80 10 เมษายน 2560
134 คตนีเรน รีนีัรน 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 09 เมษายน 2560
135 กรธ ครม 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 09 เมษายน 2560
136 กรธ ครม 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 09 เมษายน 2560
137 sek suk 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 08 เมษายน 2560
138 มาลากุล ปัน 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 08 เมษายน 2560
139 มาลากุล ปัน 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 08 เมษายน 2560
140 มาลากุล ปัน 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 08 เมษายน 2560
141 มาลากุล ปัน 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 08 เมษายน 2560
142 มาลากุล ปัน 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 08 เมษายน 2560
143 ซูกีมาน เจ๊ะสะนิ 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 08 เมษายน 2560
144 ไซมิง ดิง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 08 เมษายน 2560
145 ไซมิง ดิง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 08 เมษายน 2560
146 กก ดด 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 08 เมษายน 2560
147 1234 56789 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 07 เมษายน 2560
148 ลัดดาวัลย์ บุญสิงห์ 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 07 เมษายน 2560
149 ลัดดาวัลย์ บุญสิงห์ 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 07 เมษายน 2560
150 ลัดดาวัลย์ บุญสิงห์ 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 07 เมษายน 2560
151 ลัดดาวัลย์ บุญสิงห์ 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 07 เมษายน 2560
152 นายบุญแต่ง ป้องทัพไทย 53725 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 07 เมษายน 2560
153 นายบุญแต่ง ป้องทัพไทย 53725 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 07 เมษายน 2560
154 นายบุญแต่ง ป้องทัพไทย 53725 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 07 เมษายน 2560
155 yeugr ududhdhfh 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 07 เมษายน 2560
156 พรรีม นานาสมส 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 07 เมษายน 2560
157 ดฟหดฟห ดฟหดห 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 06 เมษายน 2560
158 ณัฐดนัย โยธาสิงห์ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 06 เมษายน 2560
159 กฟหกดฟห ฟหดฟหด 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 06 เมษายน 2560
160 ศริณญา ศรีแปง 19582 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 50 06 เมษายน 2560
161 กฟหกดฟห ฟหดฟหด 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 06 เมษายน 2560
162 กฟหกดฟห ฟหดฟหด 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 06 เมษายน 2560
163 สายชล ผาสิงห์ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 06 เมษายน 2560
164 กฟหกดฟห ฟหดฟหด 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 06 เมษายน 2560
165 สายชล ผาสิงห์ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 06 เมษายน 2560
166 แจน นะ 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 06 เมษายน 2560
167 เกศรินทร์ ศรีทัศน์ 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 30 06 เมษายน 2560
168 พีรยา จึงธนสมบูรณ์ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 35 06 เมษายน 2560
169 มานิตย์ อินทร์ธรรม 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 05 เมษายน 2560
170 กัมปนาท กัณอินทร์ 59155 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 20 04 เมษายน 2560
171 1111 1111 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 04 เมษายน 2560
172 ลักษณ เจียงพงษ์ 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 50 04 เมษายน 2560
173 ลักษณ เจียงพงษ์ 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 04 เมษายน 2560
174 พิริยพงษ์ ลอยเลิศ 53725 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร 20 03 เมษายน 2560
175 ฟีนระชัย ลาดนอก 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 03 เมษายน 2560
176 Yui Yui14 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 31 มีนาคม 2560
177 Yui Yui14 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 31 มีนาคม 2560
178 tongnual kaewklieng 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 30 มีนาคม 2560
179 tongnual kaewklieng 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 30 มีนาคม 2560
180 tongnual kaewklieng 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 30 มีนาคม 2560
181 tongnual kaewklieng 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 30 มีนาคม 2560
182 tongnual kaewklieng 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 30 มีนาคม 2560
183 ณภัทร ดาสันทัด 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 30 มีนาคม 2560
184 ณภัทร ดาสันทัด 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 30 มีนาคม 2560
185 ณภัทร ดาสันทัด 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 30 มีนาคม 2560
186 อามิตาพุทธ นะโม 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 30 มีนาคม 2560
187 อามิตาพุทธ นะโม 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 30 มีนาคม 2560
188 แดงดำ แดง 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 30 มีนาคม 2560
189 จีรพันธ์ ภู่เจริญ 64884 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ความสามารถด้านภาษา) 20 30 มีนาคม 2560
190 จีรพันธ์ ภู่เจริญ 64884 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ความสามารถด้านภาษา) 20 30 มีนาคม 2560
191 จีรพันธ์ ภู่เจริญ 64884 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ความสามารถด้านภาษา) 20 30 มีนาคม 2560
192 กาญจน์ชนก เอมแสง 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 30 มีนาคม 2560
193 กาญจน์ชนก เอมแสง 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 30 มีนาคม 2560
194 ภานุชนาถ ปิ่นสกล 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 29 มีนาคม 2560
195 ภานุชนาถ ปิ่นสกล 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 29 มีนาคม 2560
196 ภานุชนาถ ปิ่นสกล 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 29 มีนาคม 2560
197 จจ กก 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 30 29 มีนาคม 2560
198 ศิริลักษณ์ สงคราม 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 29 มีนาคม 2560
199 แตน แตน 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 28 มีนาคม 2560
200 จารุวรรณ นิลโภชน์ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 28 มีนาคม 2560
201 หหหหห หกหกหกหก 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 27 มีนาคม 2560
202 pornnapa onlamai 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 27 มีนาคม 2560
203 นันทยา วงศา 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 27 มีนาคม 2560
204 first Daengpraphan 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 20 27 มีนาคม 2560
205 first Daengpraphan 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 20 27 มีนาคม 2560
206 อชิรา ใจวาง 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 26 มีนาคม 2560
207 อชิรา ใจวาง 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 26 มีนาคม 2560
208 พีรพัฒน์ กาศเจริญ 64144 อาเซียน 20 25 มีนาคม 2560
209 พีรพัฒน์ กาศเจริญ 64144 อาเซียน 20 25 มีนาคม 2560
210 man sity 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 25 มีนาคม 2560
211 รุ่งอรุณ โคตรแปร 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 24 มีนาคม 2560
212 ธนศักดิ์ มหานิยม 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 24 มีนาคม 2560
213 trfh rtf 15796 ข้อสอบใบขับขี่ 30 22 มีนาคม 2560
214 ปานี สอบติด 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 22 มีนาคม 2560
215 เกศวิลัย โสมาบุตร 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 22 มีนาคม 2560
216 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
217 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
218 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
219 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
220 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
221 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
222 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 21 มีนาคม 2560
223 มลิวัลย์ จันทร์เพ็ญ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 21 มีนาคม 2560
224 มลิวัลย์ จันทร์เพ็ญ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 21 มีนาคม 2560
225 patcharin sukploy 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 20 มีนาคม 2560
226 patcharin sukploy 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 20 มีนาคม 2560
227 สมหวัง สมาแย 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 20 มีนาคม 2560
228 patcharin sukploy 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 19 มีนาคม 2560
229 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 18 มีนาคม 2560
230 นิคม สมศักดิ์ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 18 มีนาคม 2560
231 small biger 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 17 มีนาคม 2560
232 small biger 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 17 มีนาคม 2560
233 small biger 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 17 มีนาคม 2560
234 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 17 มีนาคม 2560
235 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 17 มีนาคม 2560
236 ศิริพร พิกุล 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 17 มีนาคม 2560
237 สมพิศ พรหมทองนุ้ย 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 16 มีนาคม 2560
238 t t 26992 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 96 16 มีนาคม 2560
239 ศิริพร พิกุล 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 16 มีนาคม 2560
240 ศิริพร พิกุล 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 16 มีนาคม 2560
241 ศิริพร พิกุล 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 16 มีนาคม 2560
242 ประวิท เหลี่ยม 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 40 16 มีนาคม 2560
243 สราวุธ สายเสมอ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 16 มีนาคม 2560
244 ปราณี มีโชค 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 มีนาคม 2560
245 ปราณี มีโชค 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 มีนาคม 2560
246 สุนิสา สุขสงวน 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 15 มีนาคม 2560
247 สุจิตราภา อิดอ่อน 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 15 มีนาคม 2560
248 สุจิตราภา อิดอ่อน 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 15 มีนาคม 2560
249 รัตติยากรณ์ คูณขุนทด 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 15 มีนาคม 2560
250 รัตติยากรณ์ คูณขุนทด 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 15 มีนาคม 2560
251 รัตติยากรณ์ คูณขุนทด 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 15 มีนาคม 2560
252 ภาณุมาศ มาลี 35427 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ 25 14 มีนาคม 2560
253 ปอปั้น แก้วเขียว 95892 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน 60 14 มีนาคม 2560
254 patcharin sukploy 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 13 มีนาคม 2560
255 อรทัย ใจขยัน 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 13 มีนาคม 2560
256 patcharin sukploy 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 12 มีนาคม 2560
257 รัชนก ลำใย 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 12 มีนาคม 2560
258 รัชนก ลำใย 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 12 มีนาคม 2560
259 ศักรินทร์ สินสะโน 54832 ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย 30 09 มีนาคม 2560
260 Pearlpeta Kaenjak 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 09 มีนาคม 2560
261 นายสมศักดิ์ ทามา 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 09 มีนาคม 2560
262 นายสมศักดิ์ ทามา 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 09 มีนาคม 2560
263 Pearlpeta Kaenjak 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 09 มีนาคม 2560
264 นายสมศักดิ์ ทามา 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 09 มีนาคม 2560
265 ภาณุกา มณีวงษ์ 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 50 08 มีนาคม 2560
266 อ้อมแอ้ม ดีดี 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 08 มีนาคม 2560
267 อ้อมแอ้ม ดีดี 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 08 มีนาคม 2560
268 นายณัฐพล ภูมิซองแมว 15796 ข้อสอบใบขับขี่ 20 07 มีนาคม 2560
269 คุณ หนู 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 07 มีนาคม 2560
270 1 2 15796 ข้อสอบใบขับขี่ 20 06 มีนาคม 2560
271 1 2 15796 ข้อสอบใบขับขี่ 20 06 มีนาคม 2560
272 ณดา ธรรมรักษ์ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 06 มีนาคม 2560
273 ภัทราวรรณ เหล่าหอม 95892 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน 60 05 มีนาคม 2560
274 ภัทราวรรณ เหล่าหอม 95892 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กีฬาแบดมินตัน 60 05 มีนาคม 2560
275 สุดา ช่วยบุญ 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 30 04 มีนาคม 2560
276 คนสวยย มาก MAT1001 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 30 04 มีนาคม 2560
277 มยุเร แย้มนุช 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 04 มีนาคม 2560
278 มยุเร แย้มนุช 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 04 มีนาคม 2560
279 นายดลธรรม กิจขุนทด 93941 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 04 มีนาคม 2560
280 ณัฐนนท์ สงชู 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 30 03 มีนาคม 2560
281 เกศนี แสงบำรุง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 02 มีนาคม 2560
282 เกศนี แสงบำรุง 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 02 มีนาคม 2560
283 สุดารัตน์ ณรงค์ชัยไม่ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 02 มีนาคม 2560
284 ประกาย ล่าฝัน 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 02 มีนาคม 2560
285 ประกาย ล่าฝัน 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 02 มีนาคม 2560
286 ธันยาภรณ์ อาจศิริ 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 01 มีนาคม 2560
287 ธันยาภรณ์ อาจศิริ 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 01 มีนาคม 2560
288 นายดลธรรม กิจขุนทด 93941 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 28 กุมภาพันธ์ 2560
289 พัฒนะ แก้ว 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 30 28 กุมภาพันธ์ 2560
290 ปรีดา แก้วเหมือน 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 28 กุมภาพันธ์ 2560
291 น.ส.ฐิฌาภรณ์ ต่างประโคน 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 27 กุมภาพันธ์ 2560
292 น.ส.ฐิฌาภรณ์ ต่างประโคน 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 27 กุมภาพันธ์ 2560
293 ผกาแก้ว จงเจริญ 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 27 กุมภาพันธ์ 2560
294 Saipanmtb🚴🏻 11706 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
295 ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง 93941 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
296 ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง 93941 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
297 ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
298 ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
299 ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 25 กุมภาพันธ์ 2560
300 ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 25 กุมภาพันธ์ 2560

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com

ติดต่อลงโฆษณา