Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

ค้นหาจากชื่อผู้ทำ

 

ที่ ชื่อ ชื่อชุดวิชา จำนวนข้อ วันที่ สั่งพิมพ์
1 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 21 กุมภาพันธ์ 2560
2 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 21 กุมภาพันธ์ 2560
3 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
4 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
5 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
6 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
7 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
8 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
9 น.สสุกานต์ธิปวดี ใจหาญ 75752 แบบทดสอบ เรื่อง การตลาด 20 20 กุมภาพันธ์ 2560
10 สมหมาย บุญยิ่ง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 20 กุมภาพันธ์ 2560
11 สมจิตร อุ่นดี 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 20 กุมภาพันธ์ 2560
12 สมจิตร อุ่นดี 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 20 กุมภาพันธ์ 2560
13 สมจิตร อุ่นดี 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 20 กุมภาพันธ์ 2560
14 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 20 กุมภาพันธ์ 2560
15 ไพรทูณร์ สุดชา 33296 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย 50 20 กุมภาพันธ์ 2560
16 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 45 20 กุมภาพันธ์ 2560
17 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 45 20 กุมภาพันธ์ 2560
18 ศักย์ศรณ์ พิมพิสาร MAT1001 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 20 18 กุมภาพันธ์ 2560
19 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 17 กุมภาพันธ์ 2560
20 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 17 กุมภาพันธ์ 2560
21 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 17 กุมภาพันธ์ 2560
22 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 17 กุมภาพันธ์ 2560
23 นะคะ มาแล้ว 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 40 17 กุมภาพันธ์ 2560
24 นางสาววิรันดร์ คนเพียร 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 17 กุมภาพันธ์ 2560
25 นางสาววิรันดร์ คนเพียร 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 17 กุมภาพันธ์ 2560
26 moo chz 54832 ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลย 42 16 กุมภาพันธ์ 2560
27 นายวันใหม่ วันดี 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 50 15 กุมภาพันธ์ 2560
28 นายวันใหม่ วันดี 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 50 15 กุมภาพันธ์ 2560
29 นางสาวอภิรมย์ มะลิ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
30 นางสาวอภิรมย์ มะลิ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
31 บ่าว บอล 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
32 ภัสราภรณ์ กอบัว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
33 ภัสราภรณ์ กอบัว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
34 ภัสราภรณ์ กอบัว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
35 ภัสราภรณ์ กอบัว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
36 ภัสราภรณ์ กอบัว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
37 ภัสราภรณ์ กอบัว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
38 ภัสราภรณ์ กอบัว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
39 ภัสราภรณ์ กอบัว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
40 ภัสราภรณ์ กอบัว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
41 ภัสราภรณ์ กอบัว 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
42 ภัสราภรณ์ กอบัว 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 50 15 กุมภาพันธ์ 2560
43 เหนียง เหนียง 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 15 กุมภาพันธ์ 2560
44 ณิชนันทน์ นาคทอง 31341 แบบทดสอบเรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหา ด้วยเทคโนโลยี 20 13 กุมภาพันธ์ 2560
45 oooo jjkjk 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 20 10 กุมภาพันธ์ 2560
46 oooo jjkjk 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 20 10 กุมภาพันธ์ 2560
47 oooo jjkjk 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 20 10 กุมภาพันธ์ 2560
48 oooo jjkjk 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 20 10 กุมภาพันธ์ 2560
49 สุรพักดี สร้อยสูงเนิน 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 10 กุมภาพันธ์ 2560
50 นรินทร โพธิ์ทอง 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 09 กุมภาพันธ์ 2560
51 นรินทร โพธิ์ทอง 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 09 กุมภาพันธ์ 2560
52 นรินทร โพธิ์ทอง 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 09 กุมภาพันธ์ 2560
53 นรินทร โพธิ์ทอง 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 09 กุมภาพันธ์ 2560
54 นรินทร โพธิ์ทอง 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 09 กุมภาพันธ์ 2560
55 นรินทร โพธิ์ทอง 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 09 กุมภาพันธ์ 2560
56 ศรันรัช วรโชติ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 09 กุมภาพันธ์ 2560
57 สุทธิดา ศรีเรืองพันธ์ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 09 กุมภาพันธ์ 2560
58 สุทธิดา ศรีเรืองพันธ์ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 09 กุมภาพันธ์ 2560
59 นางสาวมัฌชิมา อุ่นตา 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 08 กุมภาพันธ์ 2560
60 benjamas tudteam 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 06 กุมภาพันธ์ 2560
61 นางสาวสินจัย นายยอย 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 06 กุมภาพันธ์ 2560
62 นางสาวจิราวรรณ ทิวงศ์ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 06 กุมภาพันธ์ 2560
63 ปณิดา วิบูลพัฒนาพฤกษ์ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 06 กุมภาพันธ์ 2560
64 อัครเดช สิงห์ชัย 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 06 กุมภาพันธ์ 2560
65 อัครเดช สิงห์ชัย 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 06 กุมภาพันธ์ 2560
66 tar tar 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 05 กุมภาพันธ์ 2560
67 ประไพพร เจ็ดรัมย์ 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 05 กุมภาพันธ์ 2560
68 ประไพพร เจ็ดรัมย์ 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 05 กุมภาพันธ์ 2560
69 ประมวล เขตสมุทรแนวสวัสดิ์ 28832 ภาษาไทย ป.3 ชุดที่14 20 04 กุมภาพันธ์ 2560
70 ประมวล เขตสมุทรแนวสวัสดิ์ 28832 ภาษาไทย ป.3 ชุดที่14 20 04 กุมภาพันธ์ 2560
71 อภิชาติ บัวทอง 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 04 กุมภาพันธ์ 2560
72 อภิชาติ บัวทอง 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 04 กุมภาพันธ์ 2560
73 อภิชาติ บัวทอง 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 04 กุมภาพันธ์ 2560
74 เกษร พรมศร 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 04 กุมภาพันธ์ 2560
75 พงศ์ศักดิ์ ประเสริฐสังข์ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 04 กุมภาพันธ์ 2560
76 นายปิยวิทย์ เครือเนตร 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 30 04 กุมภาพันธ์ 2560
77 นายปิยวิทย์ เครือเนตร 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 30 04 กุมภาพันธ์ 2560
78 ต้น เนียมหอม 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 04 กุมภาพันธ์ 2560
79 ต้น เนียมหอม 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 04 กุมภาพันธ์ 2560
80 ต้น เนียมหอม 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 04 กุมภาพันธ์ 2560
81 ตน คน 93941 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 04 กุมภาพันธ์ 2560
82 ตน คน 93941 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 04 กุมภาพันธ์ 2560
83 แอนนี่ นานา 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 50 03 กุมภาพันธ์ 2560
84 แอนนี่ นานา 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 50 03 กุมภาพันธ์ 2560
85 แอนนี่ นานา 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 50 03 กุมภาพันธ์ 2560
86 แอนนี่ นานา 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 50 03 กุมภาพันธ์ 2560
87 แอนนี่ นานา 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 50 03 กุมภาพันธ์ 2560
88 แอนนี่ นานา 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 50 03 กุมภาพันธ์ 2560
89 มงคล สมใจ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 03 กุมภาพันธ์ 2560
90 แสวง เหลาทำนา 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 20 02 กุมภาพันธ์ 2560
91 เอก รู้ดี 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 01 กุมภาพันธ์ 2560
92 เอก รู้ดี 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 01 กุมภาพันธ์ 2560
93 สุรพงศ์ รัตนเสรี 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 01 กุมภาพันธ์ 2560
94 สุรพงศ์ รัตนเสรี 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 01 กุมภาพันธ์ 2560
95 สุรพงศ์ รัตนเสรี 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 01 กุมภาพันธ์ 2560
96 ศักรินทร์ สินสะโน 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 01 กุมภาพันธ์ 2560
97 ศักรินทร์ สินสะโน 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 01 กุมภาพันธ์ 2560
98 ศักรินทร์ สินสะโน 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 01 กุมภาพันธ์ 2560
99 ศักรินทร์ สินสะโน 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 01 กุมภาพันธ์ 2560
100 มงคล สมใจ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 01 กุมภาพันธ์ 2560
101 มงคล สมใจ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 01 กุมภาพันธ์ 2560
102 มงคล สมใจ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 01 กุมภาพันธ์ 2560
103 มงคล สมใจ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 01 กุมภาพันธ์ 2560
104 มงคล สมใจ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 01 กุมภาพันธ์ 2560
105 นุชนารถ แก้วน้อย 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 40 31 มกราคม 2560
106 กรกฤตชัย คมขำ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 31 มกราคม 2560
107 นายปรโมท อัครชาติ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 31 มกราคม 2560
108 ชมพุนุท ทองเกิด MAT1001 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 20 30 มกราคม 2560
109 สุชานันท์ คงคาสวัสดิ์ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 28 มกราคม 2560
110 ธีรภัทธ์ อะมูลราช 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 27 มกราคม 2560
111 ปริยากร โชคกิตติวรากูล 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 27 มกราคม 2560
112 ปริยากร โชคกิตติวรากูล 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 27 มกราคม 2560
113 ปริยากร โชคกิตติวรากูล 15823 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ 20 27 มกราคม 2560
114 นายพรหมมินทร์ จตุรพรหม 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 26 มกราคม 2560
115 นายวันใหม่ วันดี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 26 มกราคม 2560
116 นายวันใหม่ วันดี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 26 มกราคม 2560
117 วิชญาพร ชวกิจพิสุทธิ์ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 26 มกราคม 2560
118 วิชญาพร ชวกิจพิสุทธิ์ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 26 มกราคม 2560
119 วิชญาพร ชวกิจพิสุทธิ์ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 26 มกราคม 2560
120 วิชญาพร ชวกิจพิสุทธิ์ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 26 มกราคม 2560
121 วิชญาพร ชวกิจพิสุทธิ์ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 26 มกราคม 2560
122 วิชญาพร ชวกิจพิสุทธิ์ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 26 มกราคม 2560
123 นาย อนุชิต ยาวุฒิ 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 26 มกราคม 2560
124 ขวัญฤทัย ยกยศ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 26 มกราคม 2560
125 พิสิฎฐา พจนสิทธิ์ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 25 มกราคม 2560
126 จรัญ ทองทา 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 30 25 มกราคม 2560
127 จิตติชัย ทิพโชติ 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 25 มกราคม 2560
128 ประจักษ์ ธาระธาร 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 24 มกราคม 2560
129 ประจักษ์ ธาระธาร 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 24 มกราคม 2560
130 สุนิษา แตงบุญรอด 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 24 มกราคม 2560
131 สุนิษา แตงบุญรอด 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 24 มกราคม 2560
132 กรกฤตชัย คมขำ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 20 24 มกราคม 2560
133 ยุทธพงษ์ สถิตพรพรหม 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 23 มกราคม 2560
134 ธีร์ธวัช ต่อแต้ม 64884 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ความสามารถด้านภาษา) 20 23 มกราคม 2560
135 จิราพร เจริญสุข 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 40 23 มกราคม 2560
136 จิราพร เจริญสุข 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 20 23 มกราคม 2560
137 ญ ช 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 23 มกราคม 2560
138 อำนวยวิทย์ ใจดี 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 50 22 มกราคม 2560
139 อำนวยวิทย์ ใจดี 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 50 22 มกราคม 2560
140 อำนวยวิทย์ ใจดี 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 50 22 มกราคม 2560
141 จิดาภา บุญผุดผ่อง 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 21 มกราคม 2560
142 จิดาภา บุญผุดผ่อง 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 50 21 มกราคม 2560
143 พรชิตา เผ่าพัน 39232 แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย 50 21 มกราคม 2560
144 ศิริชัย ใจเกินร้อย 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 21 มกราคม 2560
145 ศิริชัย ใจเกินร้อย 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 21 มกราคม 2560
146 Malinee Prasert 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 21 มกราคม 2560
147 Malinee Prasert 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 21 มกราคม 2560
148 Malinee Prasert 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 21 มกราคม 2560
149 นราววณ ไพเราะ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 20 มกราคม 2560
150 พยอม เมฆอากาศ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 19 มกราคม 2560
151 พยอม เมฆอากาศ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 19 มกราคม 2560
152 นายสุรชัย เชิญชม 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 18 มกราคม 2560
153 นายสุรชัย เชิญชม 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 18 มกราคม 2560
154 นายสุรชัย เชิญชม 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 18 มกราคม 2560
155 นายสุรชัย เชิญชม 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 18 มกราคม 2560
156 f s 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 18 มกราคม 2560
157 วรันญา ใจดี 51731 การสร้่างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash 8 20 17 มกราคม 2560
158 ศริวรรณ มั่งมี 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 17 มกราคม 2560
159 ศริวรรณ มั่งมี 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 17 มกราคม 2560
160 ศริวรรณ มั่งมี 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 50 17 มกราคม 2560
161 sattaya kasemruk 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 22 17 มกราคม 2560
162 s u 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 มกราคม 2560
163 s u 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 มกราคม 2560
164 s u 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 มกราคม 2560
165 s u 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 มกราคม 2560
166 s u 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 มกราคม 2560
167 s u 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 มกราคม 2560
168 นายพิษณุ หนุนเพิ่ม 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 16 มกราคม 2560
169 s u 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 16 มกราคม 2560
170 A B 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 14 มกราคม 2560
171 A B 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 14 มกราคม 2560
172 A B 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 14 มกราคม 2560
173 A B 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 14 มกราคม 2560
174 A B 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 14 มกราคม 2560
175 นาย ธนาวุฒิ กิจเฟื่องฟู 3/12 no 31 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
176 ชลธาร ช่วงชิต 3/12 NO43 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
177 กรองกาญจน์ เจริญรักษ์ 3/12 No.42 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
178 นาย พร้อมพงษ์ ภูไท 3/12 No.23 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
179 นาย จิรัฏฐ์ ปิ่นโมรา 3/12 no 17 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
180 นายดนุพร จ่อนเขียว 3/12 no.18 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
181 นาย จิรัฏฐ์ ปิ่นโมรา 3/12 no 17 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
182 นายดนุพร จ่อนเขียว 3/12 no.18 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
183 นายดนุพร จ่อนเขียว 3/12 no.18 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
184 กรองกาญจน์ เจริญรักษ์ 3/12 No.42 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
185 นายศุภกิตติ์ พึ่งถนอม 3/12 No.32 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
186 นายรัชชานนท์ พงษ์พรรณากูล ์3/12 No.25 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
187 นางสาว กชนันท์ ข้องหลิม 3/12 No.38 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
188 เกศราภรณ์ สมพงษ์ 37. 3/12 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
189 นายธัญพิสิษฐ์ อินทร์นอก 3/12 no.33 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
190 wdqfdwq qfqffrtr 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
191 wdqfdwq qfqffrtr 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
192 นาย นพณัฐ ชูใจ 3/12 No.27 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
193 wdqfdwq qfqffrtr 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
194 wdqfdwq qfqffrtr 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
195 wdqfdwq qfqffrtr 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
196 wdqfdwq qfqffrtr 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
197 wdqfdwq qfqffrtr 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
198 wdqfdwq qfqffrtr 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
199 wdqfdwq qfqffrtr 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 12 มกราคม 2560
200 วันทนีย์ หมั่นเขตกิจ 3/9 เลขที่40 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
201 กชกร แก่นมาลี 3/9 No.29 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
202 สิรินภา ทองสด ปวช.3/9 37 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
203 วันทนีย์ หมั่นเขตกิจ 3/9 เลขที่40 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
204 จิตอานนท์ มณีขวัญ 3/9 เลขที่ 27 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
205 วันทนีย์ หมั่นเขตกิจ 3/9 เลขที่40 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
206 กชกร แก่นมาลี 3/9 No.29 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
207 จิตอานนท์ มณีขวัญ 3/9 เลขที่ 27 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
208 วันทนีย์ หมั่นเขตกิจ 3/9 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
209 นาย จิรัฏฐ์ ปิ่นโมรา 3/12 no 17 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
210 นายธนาวุฒิ กิจเฟื่องฟู 3/12 Number 31 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
211 นายดนุพร จ่อนเขียว 3/12 no.18 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
212 นายชินาธิป วงค์ศิริ ปวช.3/12 เลขที่20 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
213 นายบัญญพนต์ เพ็งสา ปวช.3/12 No.19 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
214 รัตนโชค เสริมมณีกุล ปวช.3/12 เลขที12 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
215 นายดนุพร จ่อนเขียว 3/12 no.18 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
216 นาย จิรัฏฐ์ ปิ่นโมรา 3/12 no 17 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
217 นาย เบญจวิทย์ มานพจันทโรจน์ ปวช.3/12 เลขที่21 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
218 นายธัญพิสิษฐ์ อินทร์นอก 3/12 No.33 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
219 นาย ปฏิภาณ ปิ่นเปีย 3/12 no.22 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
220 นายดนุพร จ่อนเขียว 3/12 no.18 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
221 นาย จิรัฏฐ์ ปิ่นโมรา 3/12 no 17 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
222 นายรัชชานนท์ พงษ์พรรณากูล 3/12 No.25 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
223 สามารถ ปะกิระนัง 3/12 No 26 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
224 นายดนุพร จ่อนเขียว 3/12 no.18 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
225 ชลธาร ช่วงชิต 3/12 NO.43 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
226 นาย ปฏิภาณ ปิ่นเปีย 3/12 no.22 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
227 นายธนาวุฒิ กิจเฟื่องฟู 3/12 Number 31 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
228 นายกฤษฎา ถนอมศาสนะ 3/12 No.16 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
229 รัตนโชค เสริมมณีกุล ปวช.3/12 เลขที12 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
230 นาย พนณัฐ ชูใจ 3/12 No27 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
231 นายรัชชานนท์ พงษ์พรรณากูล 3/12 No.25 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
232 นายดนุพร จ่อนเขียว 3/12 no.18 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
233 นายธนาวุฒิ กิจเฟื่องฟู 3/12 Number 31 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
234 นายธัญพิสิษฐ์ อินทร์นอก 3/12 No.33 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
235 นาย ปฏิภาณ ปิ่นเปีย 3/12 no.22 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
236 นายดนุพร จ่อนเขียว 3/12 no.18 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
237 นาย จิรัฏฐ์ ปิ่นโมรา 3/12 no 17 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
238 นายดนุพร จ่อนเขียว 3/12 no.18 78519 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET) 30 11 มกราคม 2560
239 วิล ดีซี 45175 แนวขอสอบวิชาชีพครู ( คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ) 2559 20 10 มกราคม 2560
240 jakrawut sonton 61445 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 20 10 มกราคม 2560
241 น้ำเพชร นันเชียงเครือ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 10 มกราคม 2560
242 น้ำเพชร นันเชียงเครือ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 10 มกราคม 2560
243 สวย มาก 54899 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ 50 10 มกราคม 2560
244 เดียว ดาย 19582 รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 30 10 มกราคม 2560
245 ศิริพร นวลมา 35427 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ 25 09 มกราคม 2560
246 ศิริพร นวลมา 35427 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ 25 08 มกราคม 2560
247 พิสินี นุ่นรักษา 64466 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม 30 08 มกราคม 2560
248 ศิริพร นวลมา 35427 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ 25 08 มกราคม 2560
249 ธิดารัตน์ ยงโภชน์ 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 20 06 มกราคม 2560
250 ธิดารัตน์ ยงโภชน์ 92332 ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ปฐมวัย พร้อมเฉลย 50 ข้อ 20 06 มกราคม 2560
251 สุธินี จันทร์หนองสรวง 35427 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์ 20 05 มกราคม 2560
252 นิรวิทธ์ บุญไพศาลสวัสดิ์ 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 30 05 มกราคม 2560
253 ณัฐพล ผ่องมี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 04 มกราคม 2560
254 ณัฐพล ผ่องมี 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 04 มกราคม 2560
255 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 03 มกราคม 2560
256 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 03 มกราคม 2560
257 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 03 มกราคม 2560
258 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 03 มกราคม 2560
259 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 03 มกราคม 2560
260 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 03 มกราคม 2560
261 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 03 มกราคม 2560
262 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 03 มกราคม 2560
263 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 02 มกราคม 2560
264 อุ้ม ณิชนันทน์ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 20 02 มกราคม 2560
265 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 02 มกราคม 2560
266 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 02 มกราคม 2560
267 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 01 มกราคม 2560
268 T P 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 60 01 มกราคม 2560
269 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 31 ธันวาคม 2559
270 ทูรย์ วิทัน 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 30 30 ธันวาคม 2559
271 กิตติพศ สีหะนาม 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 30 ธันวาคม 2559
272 กิตติพศ สีหะนาม 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 30 ธันวาคม 2559
273 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 29 ธันวาคม 2559
274 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 29 ธันวาคม 2559
275 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 29 ธันวาคม 2559
276 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 29 ธันวาคม 2559
277 ธนภัทร คนเก่ง 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 29 ธันวาคม 2559
278 ธนภัทร คนเก่ง 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 28 ธันวาคม 2559
279 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 28 ธันวาคม 2559
280 ธนภัทร เยดดดก 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 28 ธันวาคม 2559
281 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 28 ธันวาคม 2559
282 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 28 ธันวาคม 2559
283 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 28 ธันวาคม 2559
284 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 28 ธันวาคม 2559
285 ธนภัทร เยดดดก 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 28 ธันวาคม 2559
286 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 28 ธันวาคม 2559
287 ธนภัทร อิอ่าโอ 39154 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 50 28 ธันวาคม 2559
288 สุจิตรา สุทธิตานนท์ 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 28 ธันวาคม 2559
289 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 27 ธันวาคม 2559
290 วธิดา ปานเมือง 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 27 ธันวาคม 2559
291 วธิดา ปานเมือง 62379 ข้อสอบวิชาชีพครู (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 20 27 ธันวาคม 2559
292 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 27 ธันวาคม 2559
293 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 27 ธันวาคม 2559
294 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 27 ธันวาคม 2559
295 วธิดา ปานเมือง 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 20 27 ธันวาคม 2559
296 สุภาพร นิยมเดช 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 60 27 ธันวาคม 2559
297 สุภาพร นิยมเดช 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 60 27 ธันวาคม 2559
298 สุภาพร นิยมเดช 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 60 26 ธันวาคม 2559
299 ประกิต หน่อเพ็ชร์ 29585 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย 50 26 ธันวาคม 2559
300 สุภาพร นิยมเดช 44971 ข้อสอบอุปมาอุปไมย 60 26 ธันวาคม 2559

 

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com

ติดต่อลงโฆษณา