Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ siripornposarn

 

 

77764 - ข้อสอบชีววิทยา 1/2560
จำนวน 24 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 918 ครั้ง
33568 - วิชาการศึกษา (curriculum)
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 9770 ครั้ง
59852 - วิชาการศึกษา (การจัดการเรียนรู้)
จำนวน 51 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4852 ครั้ง
18544 - ความรอบรู้ (อาเซียน)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1985 ครั้ง
43316 - ความรอบรู้ (ความสามารถด้านตัวเลข)
จำนวน 30 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3882 ครั้ง
95843 - ความรอบรู้ (ภาษาไทย)
จำนวน 28 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4272 ครั้ง
13713 - กฎหมายครู (สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
จำนวน 29 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3206 ครั้ง
92131 - กฎหมายครู (พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542)
จำนวน 25 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1394 ครั้ง
95421 - ความรอบรู้
จำนวน 49 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2352 ครั้ง
72665 - กฎหมายครู (ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา)
จำนวน 23 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1857 ครั้ง
76693 - วิชาเอก (ชีววิทยา)
จำนวน 46 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1532 ครั้ง
82113 - วิชาการศึกษา (สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา)
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 982 ครั้ง
49323 - วิชาการศึกษา (การวัดและประเมินผล)
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1400 ครั้ง
23582 - วิชาการศึกษา (วิจัย)
จำนวน 35 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1502 ครั้ง
91323 - วิชาการศึกษา (การพัฒนาผู้เรียน)
จำนวน 64 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1568 ครั้ง
79939 - วิชาการศึกษา (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
จำนวน 32 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2282 ครั้ง
79341 - คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู
จำนวน 52 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4075 ครั้ง

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย