โลกของอาชีพ

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. นักเรียนมีแนวทางในการเลือกอาชีพอย่างไร
  ศึกษาข้อมูลงานจากสถานที่ประกอบการหรือสื่อมวลชน
  เป็นอาชีพที่ตนเองมีพื้นฐานความถนัด
  เป็นอาชีพที่มั่นคง และสุจริต
  ถูกทุกข้อ
2. การสร้างอาชีพของนักเรียนในวัยเรียน มีความสำคัญอย่างไร
  เป็นการสำรวจความพร้อมของตนเอง
  เป็นการฝึกฝนทักษะกระบวนการทำงาน
  เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงแก่นักเรียน
  เป็นแนวทางการประกอบอาชีพอิสระตามความสนใจ และความถนัด
3. ข้อใดเป็นอาชีพประเภทการผลิต เกี่ยวกับงานตกแต่งบ้าน
  อาชีพทำเทียนหอมไล่ยุง
  อาชีพปลูกไม้ประดับ
  อาชีพทำกรอบรูป
  อาชีพทำของที่ระลึก
4. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ผู้ประกอบอาชีพประสบความล้มเหลว
  ผู้ประกอบอาชีพมีความเกียจคร้าน
  ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมหรือท้องตลาด
  เป็นอาชีพที่มีคู่แข่งในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก
  ผู้ประกอบอาชีพไม่มีความถนัดในอาชีพเป็นพื้นฐาน
5. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ตนเองในการตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างไร
  ศึกษาข้อมูลลักษณะงาน มีรายละเอียดปลีกย่อยอย่างไร
  ศึกษาลักษณะงานในอาชีพจากสถานประกอบการจริง
  พิจารณาความสนใจ ความสามารถ ความถนัด ของตนเอง
  พิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับจากการตัดสินใจเลือกทำงาน
6. นักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกของอาชีพได้อย่างไร
  เยี่ยมชมสถานที่ประกอบการจริงบ่อยๆ
  ฝึกทักษะอาชีพประเภทการขายสินค้าบ่อยๆ
  ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
  การเลือกเรียนต่อในสายที่นำไปสู่อาชีพที่เหมาะสมกับตนเองตามความสามารถ
7. องค์ประกอบหลักในการพิจารณาเลือกอาชีพ คือข้อใด
  เป็นอาชีพที่ตนเองถนัด มีความมั่นคงและสุจริต
  เป็นอาชีพที่สังคมยอมรับและมีผลตอบแทนสูง
  เป็นอาชีพที่ครอบครัวทำสืบทอดกันมา
  เป็นพื้นฐานของการศึกษาในอนาคต
8. อาชีพการให้บริการ ได้แก่ข้อใด
  ตัดหญ้า �ตกแต่งสวนในบ้าน
  ตกแต่งกระถางให้สวยงาม
  เปิดร้านขนมเบเกอรี่
  ประดิษฐ์โคมไฟ
9. การศึกษาข้อมูลลักษณะของงานที่นำไปประกอบอาชีพ มีประโยชน์อย่างไร
  ใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ
  ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพ
  ใช้ในการวางแผนเลือกศึกษาต่อ
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดจัดเป็นตัวชี้วัดของเจตคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อประกอบอาชีพสุจริต
  ความยุติธรรม
  ความขยันและอดทน
  ความเมตตากรุณา
  ความเห็นแก่ตัว
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์