O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 4
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดกล่าวถึงศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามได้ถูกต้อง
  ทั้งสองศาสนาเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกัน
  ทั้งสองศาสนาเห็นว่ารัฐต้องอยู่ภายใต้ศาสนา
  ทั้งสองศาสนาเชื่อว่าศาสดาของตนคือบุตรของพระเจ้า
  ทั้งสองศาสนาเชื่อว่าความรักและการให้อภัยคือคุณธรรมสำคัญ
2. พระพุทธศาสนาสอนว่าเราควรปฏิบัติต่อทุกข์อย่างไร
  วางเฉยเป็นอุเบกขา
  ต่อสู้เอาชนะทุกวิถีทาง
  ยอมรับว่าเป็นผลของกรรม
  รับรู้ว่าเป็นความจริงของชีวิต
3. การให้ทานตามคำสอนของพุทธศาสนา มีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร
  การชำระความโลภในใจ
  สร้างความเท่เทียมกันในสังคม
  ทำความดีเพื่อส่งผลให้เกิดใหม่ในภพภูมิที่ดี
  เพื่อให้ตนทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นที่ขาดแคลน
4. ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู มีความเชื่อที่สอดคล้องกันในเรื่องใดมากที่สุด
  เรื่องวันสิ้นโลก
  พรหมลิขิต
  เรื่องพระเจ้าสร้างโลก
  เรื่องการมีอยู่ของเทพเจ้าและเทวดา
5. การฝึกฝนเพื่อให้เกิดปัญญา ตามคำสอนของพุทธศาสนา มีความหมายตรงกับข้อใด
  การฝึกจิตให้เรียบร้อยเป็นปกติ
  การฝึกจิตให้หนักแน่นในการดำรงชีวิต
  การฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในการประกอบอาชีพ
  การฝึกจิตให้ฉลาด สามารถรู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิต
6. การชุมนุมประท้วงโดยสงบ ตรงกับหลักธรรมในศาสนาฮินดูในข้อใด
  หลักอาศรม 4
  หลักวรรณะ 4
  หลักอหิงสา
  หลักชญานโยคะ
7. ความเชื่อของคนไทยในเรื่องใดไม่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
  การถือฤกษ์งามยามดี การถือศีลถือวัน
  ความขลังและศักดิ์สิทธิ์ของเวทมนต์คาถา
  ความเป็นศิริมงคลชึ้นอยู่กับผู้กระทำ
  การโคจรของดวงดาวมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์
8. ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และฮินดู มีจุดมุ่งหมายในการสอนที่สอดคล้องกันมากที่สุดในข้อใด
  สอนให้เป็นคนซื่อสัตย์
  สอนให้เป็นคนเสียสละ
  สอนให้มีความรักต่อกัน
  สอนให้เป็นคนรู้จักให้อภัย
9. การบริจาคทานที่เรียกว่า “ซะกาด” ในศาสนาอิสลามมีจุดประสงค์เพื่ออะไร
  เพื่อให้สละความเห็นแก่ตัว
  เพื่อให้รู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
  เพื่อให้เรารู้จักทำความดีที่ใครๆก็สามารถทำได้ถ้าประสงค์จะทำ
  เพื่อให้สังคมมีหลักประกันว่าคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทางเศรษฐกิจจะได้รับการคุ้มครอง
10. นักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกต่างจากนักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์อย่างไร
  นักบวชคาทอลิกทำพิธีทางศาสนาได้ แต่นักบวชโปรเตสแตนต์ทำไม้ได้
  นักบวชคาทอลิกไม่สามารถแต่งงานมีครอบครัวได้ แต่นักบวชโปรเตสแตนต์อาจแต่งงานมีครอบครัวได้
  นักบวชคาทอลิกอยู่ประจำที่ แต่นักบวชโปรเตสแตนต์ต้องเดินทางไปประกาศศาสนายังดินแดนต่างๆ
  นักบวชคาทอลิกใช้ภาษาละตินในการประกอบพิธีทางศาสนา ส่วนนักบวชโปรเตสแตนต์ใช้ภาษาอังกฤษ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอยออนไลน์