ONET วิทยาศาสตร์
Ӫᨧ
- ͺش§ 10 Ẻҡҹ
- ͡йʡŨǨͺ
- úǨͺ кзӡúѹ֡÷Ӵ ӹǹͷ
1. ความหลากหลายทางชีวภาพตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร
  Biologi Disity
  Biologi Diversity
  Biological Disity
  Biological Diversity
2. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง?
  เผ่าพันธุ์มนุษย์ยังคงมีวิวัฒนาการต่อไป
  ยีนที่กลายพันธุ์ส่วนมากเกิดขึ้นในทางที่ดีและมีประโยชน์
  การที่เชื้อมาเลเรียดื้อต่อยา อธิบายได้โดยกฏแห่งการใช้และไม่ใช้ของลามาร์ก
  จากหลักฐานชิ้นส่วนดาวเคราะห์น้อยทำให้สรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตมีกำเนิดมาจากนอกโลก
3. หลักฐานหรือข้อมูลในข้อใดที่เหมาะสมที่สุดในการบ่งให้ทราบว่า สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดมีสายวิวัฒนาการใกล้เคียงกันมากที่สุด ?
  หลักฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
  หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต
  ข้อมูลสนับสนุนจากกายวิภาคเปรียบเทียบ
  ข้อมูลสนับสนุนจากคัพภะวิทยาเปรียบเทียบ
4. ข้อความที่สอดคล้องกับวิวัฒนาการมากที่สุดคือข้อใด?
  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตมีทิศทางที่ไม่แน่นอน
  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจากแบบง่ายๆไปซับซ้อนขึ้น
  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตมักมีโครงสร้างใหม่เกิดขึ้นเสมอ
  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป สืบเนื่องกันตลอดเวลา
5. หลักฐานหรือข้อมูลในข้อใดที่เหมาะสมที่สุดในการบ่งให้ทราบว่า สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดมีสายวิวัฒนาการใกล้เคียงกันมากที่สุด ?
  หลักฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
  หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต
  ข้อมูลสนับสนุนจากกายวิภาคเปรียบเทียบ
  ข้อมูลสนับสนุนจากคัพภะวิทยาเปรียบเทียบ
6. หลักฐานในข้อใดสนับสนุนกฎการใช้และไม่ใช้ของลามาร์ก ?
  ผู้ชายไม่ต้องให้นมลูกจึงไม่มีต่อมน้ำนม
  กิ้งกือเดินเร็วกว่าตะขาบจึงมีขาจำนวนมากกว่า
  ค้างคาวรับฟังเสียงด้วยระบบโซนาร์จึงไม่มีใบหูค้างคาวรับฟังเสียงด้วยระบบโซนาร์จึงไม่มีใบหู
  คนที่ฝึกว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กเมื่อโตขึ้นจะมีไหล่กว้าง
7. วิวัฒนาการตามแนวคิดของดาร์วินยึดหลักต่างๆยกเว้นหลักเกี่ยวกับข้อใด?
  หลักการเกี่ยวกับการแปรผันของสิ่งมีชีวิต
  หลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
  หลักการเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นของสิ่งมีชีวิต
  หลักการเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษไปลูกหลาน
8. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง?
  เผ่าพันธุ์มนุษย์ยังคงมีวิวัฒนาการต่อไป
  ยีนที่กลายพันธุ์ส่วนมากเกิดขึ้นในทางที่ดีและมีประโยชน์
  การที่เชื้อมาเลเรียดื้อต่อยา อธิบายได้โดยกฏแห่งการใช้และไม่ใช้ของลามาร์ก
  จากหลักฐานชิ้นส่วนดาวเคราะห์น้อยทำให้สรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตมีกำเนิดมาจากนอกโลก
9. ในการศึกษาวิวัฒนาการระดับโมเลกุล นักชีววิทยาศึกษาจากสิ่งใด ?
  จำนวนโปรตีนที่สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันสร้างได้
  จำนวนกรดอะมิโนในโปรตีนที่สิ่งมีชีวิตสร้างได้
  จำนวนกรดอะมิโนที่แตกต่างกันในโปรตีนชนิดเดียวกันที่สิ่งมีชีวิตสร้าง
  จำนวนกรดอะมิโนที่แตกต่างกันในโปรตีนคนละชนิดกันที่สิ่งมีชีวิตสร้าง
10. กรณีใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่สนับสนุนทฤษฎี Natural selection ?
  จิ้งจกเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
  นกกะทาวางไข่จำนวนมากขึ้นเมื่อช่วงกลางวันยาวนานขึ้น
  มีพลาสโมเดียมสายพันธุ์ที่ต้านยารักษาโรคมาลาเรียเพิ่มขึ้น
  เชื้อเอดส์แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์
Ǩͺ ʡ Шӹǹú
ҡúкǨͺ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713